Toepassing van een quiz in een college: leuk en effectief !

In de cursus Doceer- en begeleidingsvaardigheden die door de Onderwijskundige Dienst aan docenten wordt gegeven, wordt door de cursisten regelmatig geëxperimenteerd met het gebruik van bijzondere werkvormen. Eén van de werkvormen die hierbij zo nu en dan aan bod komt, is de ‘Quiz’. Bij deze werkvorm leg je als docent een aantal vragen voor aan studenten bij wijze van zelftoets of kennispeiling. Meestal gaat het hierbij om multiplechoice vragen.

In dit artikel enkele richtlijnen en tips die uit de cursus naar voren zijn gekomen.

Waarom zou ik een quiz gebruiken in mijn college?

De allereerste vraag die je jezelf als docent dient te stellen is: wat is het doel of effect dat ik met een quiz wil bereiken? Hoe je de quiz vormgeeft en hoe je de resultaten weer terugkoppelt naar de studenten, is daarvan afhankelijk.

Hieronder zijn enkele doelen aangegeven, die ook in combinatie kunnen gelden:

1.Voorkennis uit eerdere vakken of colleges opfrissen

2.Studenten nieuwsgierig maken naar het onderwerp

3.Helder krijgen wat het startniveau van de studenten is

4.Nagaan of de bestudeerde leerstof (huiswerk) begrepen is of beheerst wordt

5.Adaptief college geven (aanpassen aan beheersingsniveau en/of behoefte van de studenten)

6.Studenten activeren (aandacht van studenten vasthouden)

7.Stukje leerstof op een andere wijze herhalen

8."Toetsen" wat de studenten van het college hebben begrepen / onthouden (tevens toetsen van de eigen kennis en kunde voor de studenten zelf)

9.Stimuleren dat studenten zelf met de stof aan de slag gaan (aanzetten tot zelfstudie door de studenten te laten ervaren wat ze al wel/niet in voldoende mate beheersen).

Op welk moment in het college past zo’n quiz?

Het moment waarop je een quiz uitvoert binnen een hoorcollege is erg afhankelijk van het doel dat je hiermee voor ogen hebt. Wil je voorkennis opfrissen of nieuwsgierigheid bij studenten opwekken, dan is een quiz aan het begin van een college een logische keuze. Wil je studenten aanzetten tot zelfstudie, dan ligt een quiz aan het einde van een college meer voor de hand. Er zijn geen standaard richtlijnen voor te geven, maar hieronder een overzicht van de verschillende doelen met daarbij een suggestie voor een geschikt moment.


Doel

Uitvoering quiz

1,2, 3,4,5

Aan het begin van een college

6 en 7

Halverwege / tussendoor

8 en 9

Aan het einde van een college

Hoe lang mag of moet een quiz zijn?

Een quiz kan erg variëren in lengte, van één tot een heleboel vragen. Je kunt bijvoorbeeld voor het activeren van studenten af en toe een quizvraag (of een hele korte quiz) tussendoor doen. Voor het opfrissen van voorkennis of om de studenten bewust te maken van de wat ze al wel/niet kennen of begrepen hebben van de behandelde leerstof, ligt een wat langere quiz meer voor de hand. Randvoorwaarde voor het vaststellen van het aantal vragen, vormt meestal de tijd die je voor de quiz en het behandelen van de antwoorden ter beschikking hebt. Hou er rekening mee dat interactieve werkvormen zoals deze, al gauw meer tijd vragen dan je vooraf verwacht.

Hoe leid ik de quiz in?

Ook voor studenten is dit een werkvorm die ze niet vaak tegenkomen in hun onderwijs. Voor studenten is het daarom prettig en motiverend als je vooraf even aangeeft wat je gaat doen en wat het doel is, wat er van hen verwacht wordt en wat er daarna met de resultaten wordt gedaan. Verder verloopt het proces beter wanneer je duidelijk aangeeft hoe ze moeten antwoorden en hoeveel tijd ze hiervoor hebben.

Wat doe ik daarna met de antwoorden of resultaten?

Wanneer je een quiz organiseert, is het ook belangrijk om vooraf te bedenken hoe je de juiste antwoorden terug gaat koppelen naar studenten en wat je vervolgens met de resultaten wilt doen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

-Na elke vraag het goede antwoord geven (bijv.. op een PowerPoint slide of mondeling)

-Iemand uit de zaal vragen wat het juiste antwoord moet zijn

-Aan het einde van de quiz een overzicht met de juiste antwoorden geven


Vragen die je jezelf hierbij nog kunt stellen zijn:

-Ga ik de resultaten voor de studenten samenvatten en verbind ik er conclusies aan voor ze? Bijvoorbeeld door aan te geven welke vragen veel mensen fout hadden of te verwijzen naar delen uit het boek die ze nog eens zouden kunnen bekijken?

-Wil ik verder nog iets doen met de informatie die ik via de quizresultaten van studenten krijg? Bijvoorbeeld de inhoud van (de rest van) het college aanpassen (bij doel 3, 4 en 5) of extra informatie / studeeraanwijzingen op TeleTOP aanbieden.

Een quiz is leuk en motiverend voor studenten, maar studenten verwachten dan wel dat er ook iets met de antwoorden gebeurt in de zin van terugkoppeling of een vervolgactie.

Hoe organiseer ik dat nu handig?

Er zijn een heleboel manieren waarop je de quiz kunt afnemen en studenten kunt laten antwoorden. Dat kan met gebruik van allerlei technologieën, zoals stemmen via sms, elektronische stemkastjes, stemmen via TeleTOP / Blackboard op een draadloze laptop, etc. Dit vergt wel wat organisatiewerk en kan ook nadelig uitpakken als de techniek je in de steek laat. Voordeel is, dat je de mogelijkheid hebt om antwoordpercentages in beeld te brengen en je een heel precies beeld verkrijgt van de resultaten (zou bij doel 3 of 7 bijvoorbeeld erg handig kunnen zijn).

Er zijn ook eenvoudiger manieren om een quiz af te nemen. Bijvoorbeeld door hand opsteken ("wie van jullie denkt dat antwoord A het juiste antwoord is?") of het ophouden van groene en rode kaarten (dit laat snel en vrij goed zien hoe de meningen in de zaal verdeeld zijn).
De methode die je hierbij kiest is mede afhankelijk van de groepsgrootte waarmee je te maken hebt. Bij een kleine groep is het nog vrij gemakkelijk om de antwoorden even te tellen met handopsteken. Bij grotere groepen kan inzet van technologie wellicht uitkomst bieden.

Waar kan ik meer informatie krijgen?  

Een leuke beschrijving van de ervaring van een docent die quizes heeft ingezet om studenten te stimuleren om de lessen beter voor te bereiden, is te vinden onder de titel: Transforming Quizzes into Teaching and Learning Tools. Heel veel meer literatuur over het gebruik van een quiz in het onderwijs hebben we (nog) niet gevonden. Wij houden ons dan ook graag aanbevolen voor uw ervaringen en tips over andere informatiebronnen.


Onderstaande bronnen en hulpmiddelen bieden wel wat voorbeelden van handige instrumenten om (online) quizes te maken:

Hoe je een Quiz kunt maken met behulp van PowerPoint is te lezen op: http://www.ellenfinkelstein.com/powerpoint_tip_create_quiz_with_vba.html


Wat (gratis) tools om een online quiz te maken: http://school.discoveryeducation.com/quizcenter/quizcenter.html

http://www.easytestmaker.com/default.aspx

http://www.proprofs.com/quiz-school/
Auteurs: Lisa Gommer / Helma Vlas. Onderwijskundige Dienst – Universiteit Twente. April 2009.