Wat speelt er rond de aansluiting VO-WO?


In iedere VoP een editie van de nieuwsbrief De @@nsluiter met actualiteiten rond het thema “aansluiting vwo-wo”. Lees meer

over o.a. good practices voor verbetering van de aansluiting vo-ho, studievoorlichting voor ouders, de bètacanon, de salarisenquête voor bèta- en technisch opgeleiden en reacties op het rapport over onderwijsvernieuwingen van de commissie Dijsselbloem.


De @@nsluiter – een periodiek van de 3 TU’s

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente (ook wel aangeduid als de “3 TU’s”), waarin belangstellenden op de hoogte worden gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema “aansluiting vwo-wo”. Hierbij kunt u denken aan nieuwsonderwerpen vanuit de Tweede Fase, 3TU, vwo-scholen, VSNU, Platform Bèta Techniek, maar ook kunnen producten en publicaties de revue passeren.

U kunt u als geïnteresseerde aanmelden voor dit periodiek. Het archief is te raadplegen via: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/aansluiter/


Via VoP wordt (met toetstemming van de uitgevers) een ieder die de nieuwsbrief gemist heeft alsnog de gelegenheid geboden om kennis te nemen van het nieuws uit De @@nsluiter van juni 2008.


3TU FederatieDe @@nsluiter
    


Nieuwsbrief

November 2008Nieuwsbrief

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente, waarin u op de hoogte wordt gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema Aansluiting VWO-WO.

Hierbij kunt u denken aan nieuwsonderwerpen vanuit de Tweede Fase, 3TU, vwo-scholen, VSNU, Platform Bèta Techniek, maar ook kunnen producten en publicaties de revue passeren.Aanmelden/afmelden

U kunt geïnteresseerden voor dit periodiek doorgeven middels een reply op deze mail. Ook wanneer u geen prijs stelt op toezending, kunt u dit middels een reply aangeven.
De @@nsluiter


In deze nieuwsbrief


          Tevredenheid over voorstellen Plasterk

          Verslag VSNU café

          Good practices Aansluiting vo-ho

          Innovatieprogramma’s en Sprint

          Sectorplannen natuurwetenschappen en SprintNieuws vanuit de VSNU:


Tevredenheid over voorstellen Plasterk

De VSNU is in grote lijnen tevreden met de voorstellen van minister Plasterk m.b.t de BaMa structuur. Met name de mogelijkheden om aan te sluiten bij internationale masteropleidingen stemt tot tevredenheid. De harde knip zou bijdragen tot meer studiesucces.
Lees meer...


Verslag VSNU café

In de vorige @@nsluiter werd het VSNU café over Studiesucces aangekondigd. Deze bijeenkomst in Den Haag werd druk bezocht.
Lees het verslag


Good practices vo-ho

Op http://studiesucces.vsnu.nl/practices zijn verschillende good practices op het gebied van aansluiting vo-ho te lezen.Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:


Innovatieprogramma’s en Sprint
Het platform bèta techniek heeft nieuwe subsidieprogramma’s gelanceerd. Een van deze subsidieprogramma’s zijn de innovatie programma’s.

Innovatie is van cruciaal belang voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom formuleerde het Innovatie Platform in 2004 een aantal ‘sleutelgebieden’/sectoren waar Nederland een sterke positie inneemt of kan gaan innemen. Deze sectoren zijn waar Nederland op uitblinkt in bedrijvigheid en kennis. Sectoren met grote kansen om via innovatie de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Voor elk van deze sectoren is een Innovatieprogramma opgesteld.
Echter, zonder voldoende goed geschoold personeel zullen deze programma’s hun ambities niet kunnen realiseren. Om de kansen voor de Innovatieprogramma’s ook echt te verzilveren, heeft het Platform Bèta Techniek het concept van Human Capital Roadmaps geïntroduceerd. Een Human Capital Roadmap is een discrepantie-analyse van de tekorten op de arbeidsmarkt met een meerjarenaanpak.

Er kunnen subsidie aanvragen gedaan worden ter versterking van deze Innovatieprogramma’s. Lees meer...


Sectorplannen natuurwetenschappen en Sprint

Het Platform Bèta Techniek heeft een subsidie traject uitgezet voor Sectorplannen Natuurwetenschappen. Deze sectorplannen Natuurwetenschappen zijn het vervolg op en de uitwerking van de afspraken uit het Bachelor-Masterconvenant dat de universiteiten met bèta-opleidingen in 2002 gezamenlijk hebben gesloten.


De sectorplannen geven oplossingsrichtingen aan voor de problemen waar de universitaire bètaopleidingen voor staan. Het is hierbij goed te bedenken dat de problemen zich vooral voordoen bij de “klassieke”, monodisciplinaire opleidingen wiskunde, scheikunde en natuurkunde: de instroom in deze opleidingen nam tussen 1990 en 2002 aanzienlijk af. Dit terwijl de instroom voor de totale sector over een tijdperiode van 20 jaar redelijk constant is gebleven.


De situatie van de instroom in de bètaopleidingen baart de universiteiten dan ook grote zorgen. De oplossingen moeten binnen de universiteiten maar ook daarbuiten worden gezocht. Diverse onderzoeken naar de problemen in de bètaopleidingen schetsen een scala van oorzaken, waarvoor de verschillende actoren in samenspel oplossingen moeten aandragen: universiteiten, het voorbereidend onderwijs, het afnemend veld en de overheid. Het verbeteren van het imago van de bètadisciplines en het vergroten van de instroom is een opdracht waar alle actoren bij betrokken zijn.