De toppen en dalen van het TeleTOP-gebruik

Voor de meeste vakken op de UT wordt een TeleTOP-site ingezet, waardoor TeleTOP één van de meest gebruikte applicaties op de UT is. Maar bent u ook niet nieuwsgierig om hoeveel gebruik het dan eigenlijk gaat? Zijn er pieken en dalen in het gebruik in de loop van het studiejaar? Klopt het dat studenten ook ’s-avonds laat nog TeleTOP raadplegen? Is er in de loop der jaren steeds meer gebruik gemaakt van Teletop? Verneem de antwoorden in dit artikel.Vooraf wat informatie ter interpretatie

Vooraf eerst even wat inzicht in wat de cijfers precies betekenen. Als we het over TeleTOP-'gebruik' hebben, dan gaat dat over het aantal bezoeken, oftewel sessies. Als iemand drie keer op een dag ingelogd is geweest, dan telt dat als drie sessies (tenzij het opnieuw inloggen binnen een half uur was, want dan telt het als één sessie). Gemiddelden worden berekend over een geheel etmaal, dus inclusief de avond en nacht.

Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen typen gebruikers, dus het gaat om gebruik van studenten, docenten en eventuele anderen bij elkaar. Het gros zal echter studenten zijn omdat zij de meerderheid vormen.Wat is het verloop van het TeleTOP-gebruik gedurende het studiejaar?

Is het gebruik van TeleTOP in iedere week hetzelfde of is er een bepaald patroon dat de onderwijsprogrammering volgt? In onderstaande grafiek is voor de periode september 2007 tot en met mei 2008 weergegeven wat het gemiddelde gebruik per dag is. Deze gemiddelden zijn steeds over een gehele week berekend, inclusief het weekend. Bijvoorbeeld: in week 36 waren er gemiddeld 7000 TeleTOP-sessies op een dag. De start van ieder nieuw kwartiel is in de grafiek met een verticale lijn aangegeven.
Als eerste valt natuurlijk op dat studenten en docenten daadwerkelijk vakantie hebben gehouden in de kerstvakantie en in de week van koninginnedag / hemelvaart. Ook het dipje in week 12 kan door feestdagen verklaard worden (Goede Vrijdag en eerste Paasdag). De boog kan ook niet altijd gespannen zijn.

In het eerste kwartiel is het TeleTOP-gebruik redelijk constant gedurende de eerste zes weken. Daarna neemt het toe in de aanloop naar de tentamenweken. Deze toename zal niet alleen te maken hebben met de tentamenvoorbereiding en afronding van opdrachten door studenten, maar zal ook deels veroorzaakt worden door docenten die hun sites voor het volgende kwartiel gaan voorbereiden. In het tweede kwartiel wordt er in de eerste weken aanzienlijk meer in TeleTOP gedaan dan in het eerste kwartiel: een verschil van 2000 sessies per dag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat docenten druk zijn met het nakijken van opdrachten die in TeleTOP zijn ingeleverd van vakken uit het eerste kwartiel. In het begin van het eerste kwartiel is dat natuurlijk niet aan de orde omdat dat de start van het jaar is. Na drie weken daalt het gebruik sterk. In de weken voor de tentamens stijgt het weer, net als in het eerste kwartiel. Het derde kwartiel verloopt min of meer zoals het tweede. De gegevens over het vierde kwartiel zijn nog niet compleet omdat dit kwartiel nog loopt. Het is al wel te zien dat in de laatste weken het gebruik het laagst is van het gehele jaar, mogelijk is men dan inmiddels aan vakantie toe?


Er is dus inderdaad wel een bepaald patroon te zien in de mate waarin TeleTOP gebruikt wordt: een golfbeweging met een dal rond het midden van het kwartiel en een piek rond het einde van een kwartiel en start van een nieuw kwartiel. Alleen het eerste kwartiel wijkt hier van af.


Meer gegevens over het gebruik op een gemiddelde dag

Over de periode september 2007 t/m mei 2008 (exclusief de kerstvakantie) is verder bepaald wat het gemiddeld gebruik per dag gedurende de werkweek is, versus het weekend. Het blijkt dat er in het weekend nog behoorlijk in TeleTOP gewerkt wordt: gemiddeld 3908 sessies per dag. Tijdens de werkweek zijn het 9155 sessies per dag. Een TeleTOP-sessie duurt gemiddeld acht tot negen minuten.


Wat verder interessant is om te weten, is hoe het verloop van het TeleTOP-gebruik gedurende de dag is. In onderstaande grafiek is dit te zien; het betreft het gemiddelde berekend over alle dagen in februari 2008 (er is een willekeurige maand gekozen omdat er wat betreft het verloop per dag weinig verschil is tussen de maanden). Duidelijk is dat het gebruik rap stijgt naarmate de ochtend vordert. Tussen 11.00 en 15.00 wordt het meeste gedaan en is het gebruik ook redelijk constant. De piek ligt tussen 14.00 en 15.00 uur: er zijn dan bijna 800 sessies. Daarna neemt het langzaam af. 's Avonds tussen 19.00 en 23.00 is het weer constant. Het gebruik is dan ongeveer de helft van wat het midden op de dag is. Na 1.00 neemt het snel af. Maar de grafiek laat zien dat er zelfs in het holst van de nacht nog enkelen actief zijn in TeleTOP.
Zijn er veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren?

Kan uit de statistieken geconcludeerd worden dat er veranderingen zijn in het TeleTOP-gebruik tijdens de afgelopen jaren? Onderstaande tabel toont voor drie verschillende indicatoren de cijfers over de laatste drie studiejaren.


Er is niet echt een daling of stijging wat betreft het aantal TeleTOP-sites. In juni 2006 waren er wel 4% meer sites dan het jaar daarvoor, maar een jaar later is het aantal weer 2% lager. Dit is ook wel logisch omdat onderhand vrijwel alle vakken wel een TeleTOP-site zullen hebben. Verder wordt TeleTOP ook wel gebruikt voor niet-vakgerelateerde zaken (bijvoorbeeld door studiereiscommissies, informatie over afstudeeropdrachten, onderzoeksprojecten van docenten), maar blijkbaar niet in die mate dat het het totaal aantal sites doet stijgen.

In het gemiddeld aantal sessies per dag zit wel een lichte stijging. In 2006-07 waren gemiddeld 6368 sessies per dag, wat 10% meer was dan een jaar eerder. Deels zal dit veroorzaakt zijn door de lichte stijging van het aantal ingeschreven studenten (2,6% per jaar sinds 2005).

Een duidelijke toename is te constateren bij de gemiddelde 'omvang' van een site. Of dit komt doordat docenten en studenten meer in TeleTOP zetten of dat het simpelweg te danken is aan de toegenomen mogelijkheden om grote bestanden te gebruiken (denk aan filmpjes, foto's) zou een nader onderzoek moeten uitwijzen.

.