Redactioneel - De “nog-net-op-de valreep-voor-de-zomer”aflevering


Als oud-emancipatiefunctionaris zie ik veel overeenkomsten tussen de bewegingen die nu gaande zijn met betrekking tot allochtone studenten in het hoger onderwijs versus de bewegingen destijds met betrekking tot meiden in het technisch onderwijs. In beide gevallen gaat het om minderheden (in een specifieke situatie) en in beide gevallen zijn er instellingen en opleidingen die geen specifiek beleid hebben op betreffend gebied en geen of bijzonder weinig actie (willen) ondernemen, zoals een recent onderzoek van de Inspectie heeft aangetoond.
De redenen om niets te doen zijn legio: “het gaat maar om zulke kleine aantallen…”, “wij behandelen iedereen gelijk…”, “als ze al zover gekomen zijn, dan lukt het ze verder ook wel zonder hulp…”, “dat is toch meer een taak voor het voortgezet onderwijs…”. Maar zo af en toe ontstaan er dan – landelijk, op de werkvloer of soms juist vanuit de studenten zelf - tegenbewegingen. Staan er personen of instanties op met gefundeerde tegenargumenten en aanbevelingen waar wat mee gedaan zou kunnen worden. Aanbevelingen die goed om te vormen zijn tot concrete actiepunten die soms maar geringe inspanningen vergen en toch al veel voor minderheidsgroepen kunnen betekenen. Die aanbevelingen gelden overigens veelal wel voor een bepaalde doelgroep. Een gelijke behandeling betekent bij verschillende doelgroepen niet per definitie een gelijkwaardig behandeling en zal zeker niet voor verschillende doelgroepen gelijke effecten sorteren.
De tweeling Taouil (zie UT Nieuws van donderdag 19 juni) heeft onlangs met hun onderzoek al wat actiepunten aangegeven wat betreft het verhogen van de instroom aan allochtone studenten. Een ander aandachtspunt is het studiesucces. Lees in het artikel
Manieren om het studiesucces van studenten uit etnische minderheids-groepen te verbeteren meer over onderzoek en aanbevelingen van twee wetenschappers, de Inspectie van Onderwijs en minister Plasterk om hier aan te werken. Aan een van de aanbevelingen voldoet de UT in ieder geval wat aanbod betreft al: scholing voor docenten over omgaan met multiculturele groepen (zie het OD cursusaanbod).


Nu we het toch over minister Plasterk hebben…. de minister komt ook op een andere plek in deze aflevering van VoP aan het woord. In juni worden een aantal concrete plannen voorgelegd aan de Tweede kamer om studieuitval in het hoger onderwijs te verminderen. Lees meer over zijn plannen voor intakegesprekken, selectie en snelle differentiatie.


Dergelijke plannen van het ministerie komen voort uit bepaalde opvattingen over studenten, keuzeprocessen, de taak van het onderwijs, de verantwoordelijkheden van onderwijsinstellingen e.d. Onderwijsbeleid, maar ook de opzet en het uitvoeren van een cursus in de dagelijkse praktijk, is gebaseerd op onderwijsopvattingen. Wilt u wel eens nagaan hoe het staat met uw onderwijsopvattingen? Doe dan de test in deze aflevering en wie weet…. mogelijk komt u tot de ontdekking dat u eigenlijk best wel een groot voorstander bent van het “nieuwe leren”.

Iemand die in ieder geval heel uigesproken is in zijn onderwijsopvattingen, is Anne-Johan Annema (UT docent). Dit keer levert hij het uitvoerige bewijs dat wiskundig gezien onderwijsverbetering niet altijd tot betere onderwijsresultaten leidt, zeker niet als de ‘calculerende student’ een belangrijke factor vormt om rekening mee te houden.

De inzet van een gastdocent zou wel tot wat onderwijsverbetering op kleine schaal kunnen leiden. Hij of zij kan de leerstof vanuit hele andere invalshoeken belichten en de beroepspraktijk dichterbij halen. Met de tips die in het artikel Tips voor het inzetten van gastdocenten worden aangereikt, wordt dit gegarandeerd een succes.

Zo’n college van een gastdocent zou u dan bijvoorbeeld weer op kunnen laten nemen op video via de nieuwe dienst Videocolleges. Zo kunt u - en kunnen uw studenten - ook het jaar daarop nog eens profiteren van het optreden van deze gast.


Over deze onderwerpen en nog een aantal meer, zoals een verslag van de laatste Eye Opener bijeenkomst, een item over de toppen en dalen van Teletopgebruik en het laatste nieuws over de aansluiting vo-wo, leest u in deze “nog-net-op-de valreep-voor-de-zomer”aflevering van VoP.


Veel leesplezier en een zonnige en reflecterende zomerperiode gewenst,

Namens het VoP-redactieteam,

Helma Vlas

Eindredacteur VoPOproep

Wilt u eens uw opinie laten horen op onderwijsvernieuwingen binnen of buiten de UT? Heeft u uw onderwijs op een bijzondere manier ingericht of inspirerende plannen hiervoor? Wilt u uw onderwijservaringen met ons delen? Heeft u ergens iets leuks gehoord, gelezen dat in VoP zou passen? Laat het weten! U kunt uw (ideeën voor een) bijdrage sturen naar: VoP@itbe.utwente.nl. Wij horen graag van u!