Vanaf 1 sept. start een nieuwe dienst: uw college opgenomen op video en beschikbaar via internet!

In aflevering 16 van Venster op Professionalisering werd een artikel gewijd aan een pilot rond het registreren en beschikbaar stellen van (hoor)colleges via internet. Dit pilotproject ging onder de naam “Videocolleges UT” van start in augustus 2007. Gedurende het collegejaar 2007-2008 zijn verschillende pilots uitgevoerd met het opnemen van hoorcolleges, lezingen en bijzondere evenementen op de UT. De pilots zijn geëvalueerd en er is een evaluatierapport aangeboden aan het College van Bestuur. In dit rapport werd aanbevolen om een standaarddienst op te zetten voor het opnemen van videocolleges die met ingang van het nieuwe collegejaar operationeel zal zijn.
In deze aflevering van VoP kunnen we tot onze vreugde melden, dat het CvB heeft ingestemd met dit advies. In dit artikel een samenvatting van de evaluatieresultaten en een beschrijving van de video-opnamedienst in wording. Daarnaast meer informatie over het toekomstig gebruik: wie mag en kan hier straks van maken?


Videocollege

Evaluatieresultaten

In de periode tot en met 1 maart 2008 zijn in totaal 71 colleges en presentaties (ongeveer 150 uur) opgenomen. Van alle uitgevoerde pilots zijn er vijf uitgebreid geëvalueerd. Studenten zijn bij de evaluatie betrokken via het invullen van een online evaluatieformulier. In totaal hebben 169 studenten de vragenlijst ingevuld. Met de docenten die betrokken waren bij de geëvalueerde pilots, is een mondeling interview gehouden.

Vragen die door deze evaluatie beantwoord moesten worden zijn:

-in hoeverre is door docenten en studenten gebruik gemaakt van de videocolleges en welke meerwaarde hebben zij hierbij ervaren?

-wat zijn de voorwaarden waaraan een eventuele standaarddienst voor videocolleges zou moeten voldoen?


Een korte samenvatting van de evaluatieresultaten

Uit de evaluatie blijkt, dat zowel studenten als docenten enthousiast zijn over de videocolleges. Studenten geven aan het vooral erg ‘handig’ en ‘nuttig’ te vinden. Dit nut zien de studenten met name in het kunnen herhalen van specifieke (lastige)onderdelen van colleges bij voorbereiding van het tentamen of het maken van opdrachten en in het kunnen inhalen van gemiste colleges. Een aantal studenten noemt expliciet het nut van de collegeopnames bij herkansingen.

Docenten zien het nut voor de studenten en krijgen hier van hun studenten ook positieve feedback over. Verder zijn de docenten blij met het feit dat het hen weinig extra tijd heeft gekost. Over het algemeen voelden docenten zich in hun onderwijsuitvoering niet belemmerd door de wetenschap dat ze op video werden opgenomen, hoewel men vooraf wel dacht dat dit zo zou zijn. Een paar docenten melden nog expliciet dat ze het leuk en leerzaam vonden om zichzelf eens op video terug te zien.


Ook over de kwaliteit van de opnames is men over het algemeen tevreden. De belichting was vooral bij de eerste opnames niet altijd goed, maar het geluid wel. Dit laatste heeft bij de gebruikers de prioriteit. Uit de evaluatiegegevens blijkt verder, dat studenten niet massaal wegblijven bij hoorcolleges door de beschikbaarheid van de opnames. Gemiddeld geeft 20% van de studenten aan wel eens te zijn weggebleven bij een hoorcollege omdat deze achteraf online beschikbaar zou zijn. Driekwart van de studenten geeft aan, dat ze niet van mening zijn dat de hoorcolleges van het vak vervangen zouden kunnen worden door video-opnames. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de studenten aan wel eens een college gemist te hebben door ziekte of roosterproblemen, dat ze achteraf via het bekijken van de opname hebben ingehaald.


Camera

Uit bovenstaande evaluatieresultaten kan geconcludeerd worden, dat de uitgevoerde pilots vanuit het perspectief van de gebruikers succesvol zijn geweest. Zowel studenten als docenten zijn enthousiast en ervaren een duidelijke meerwaarde in praktische zin. Vooral bij vakken met complexe leerstof, waarbij veel studenten een herkansing moeten doen, wordt deze meerwaarde sterk ervaren door de studenten. De behoefte van studenten aan het terugkijken van delen van colleges is hierbij het hoogst.

Wanneer een keuze moet worden gemaakt voor het opnemen van bepaalde vakken, zouden dan vooral die vakken gekozen moeten worden, waarvan verwacht kan worden dat de studenten moeite zullen hebben met het verwerken van de leerstof. Hierbij is het te verwachten effect van de inzet van videocolleges het hoogst.


Op basis van de evaluatieresultaten is aan het college geadviseerd om per 1 september 2008 van start te gaan met een standaard dienstverlening voor het opnemen van colleges, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee vaste opstellingen (waarbij de apparatuur in een specifieke zaal is geplaatst) en één mobiele set die op verschillende locaties ingezet kan worden. In totaal kan hiermee zo’n 700 uur aan colleges (10% van het totale college aanbod) worden opgenomen.


De dienst videocolleges

Zoals hierboven al werd aangegeven zal de dienst voor videocolleges vanaf 1 september 2008 beschikken over één mobiele set en twee vaste sets. De vaste sets zullen in Cubicus, de Horst en/of de Spiegel worden geplaatst. De mobiele set wordt ingezet wanneer het niet mogelijk is om een college of evenement in één van deze twee zalen te laten plaatsvinden.

Wanneer een docent een college of collegereeks wil laten opnemen, kan hij of zij dit aanvragen door een online formulier in te vullen via de website van ICTS. Na het verzenden van de aanvraag wordt deze bekeken door één van de studentassistenten (operators) die deze dienst ondersteunen. Naar aanleiding van de gegevens die de docent heeft ingevuld, wordt gekeken of de opgenomen colleges kunnen plaatsvinden in één van de twee vaste zalen.

Mobiele opnameset

Wanneer dit niet mogelijk is, wordt nagegaan of de mobiele set beschikbaar is. Indien het opnemen qua planning tot de mogelijkheden behoort, wordt vervolgens contact opgenomen met de betreffende docent voor het bespreken van eventuele bijzonderheden (denk hierbij aan microfoongebruik, het afspelen van filmpjes in de presentatie, etc.).

Voorafgaand aan de start van het college is de student-assistent aanwezig om de apparatuur in te schakelen, dan wel op te bouwen, en de docent te assisteren bij het bevestigen van de microfoon. De student-assistent blijft gedurende het hele college aanwezig voor de bediening van de camera. Hierdoor is het mogelijk om in te zoomen wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van het bord.

Korte tijd na afloop van het college krijgt de docent een link toegestuurd naar de digitale plek waar de opname te vinden is. De docent kan deze link vervolgens zelf in de TeleTOP omgeving van een vak plaatsen voor studenten of op andere manieren beschikbaar maken.

Wie kan hier gebruik van maken?

De dienst videocolleges is bedoeld voor alle UT docenten die hun colleges willen laten opnemen en online beschikbaar willen stellen voor hun studenten, bijvoorbeeld omdat:

-de colleges complexe stof bevatten die studenten nog eens terug zouden willen zien ter voorbereiding van een tentamen of herkansing,

-er studenten zijn die een deel van de colleges niet kunnen bijwonen door ziekte, roosterproblemen of andere oorzaken,

-er een presentatie van een gastspreker plaatsvindt, die voor andere vakken of tijdens een volgend collegejaar opnieuw relevant is,

-de studenten zich op verschillende locaties bevinden (bijv. in 3TU verband) en dan niet elke week naar de UT hoeven te komen,

-het college als voorlichtingsmateriaal voor nieuwe studenten ingezet kan worden,

-enzovoort …

Docenten die zichzelf graag willen terugzien om te kijken naar en leren van hun eigen onderwijsuitvoering (bijvoorbeeld in het kader van het DUIT traject), kunnen ook een college laten opnemen voor eigen gebruik en peer review.

Naast (hoor)colleges kunnen ook andere evenementen die op de UT plaatsvinden worden opgenomen, bijvoorbeeld bachelorreferaten en colloquia (die later ook voor onderwijsdoeleinden kunnen worden ingezet), algemene presentaties en lezingen (denk aan: Dies Viering, Route 14, etc.).

Wat kost het?

De standaarddienst voor het opnemen van videocolleges, wordt uit centrale middelen bekostigd. Voor docenten/opleidingen zijn hier geen kosten aan verbonden. De standaarddienst is vooral bedoeld voor het maken van eenvoudige opnamen van colleges en presentaties, zonder ingewikkeld camerawerk, studiodecors, etc. Voor het maken van complexere opnames, waarbij meer ondersteuning nodig is, kunnen in overleg aparte afspraken worden gemaakt.

Hoe vraag je dit aan?

Wie belangstelling heeft voor het opnemen van een college of evenement, kan dit tot 1 september 2008 aanvragen bij Lisa Gommer (E-maile.m.gommer@utwente.nl). Daarna kunnen aanvragen via een aanmeldformulier bij ICTS worden ingediend. Hoewel na de zomer drie opnamesets beschikbaar zullen zijn in plaats van één, is de opnamecapaciteit natuurlijk niet onbeperkt. Per aanvraag zal worden bekeken of deze ingepland kan worden. Weet u nu al dat u in het nieuwe collegejaar videocolleges wilt laten opnemen, wees er dan op tijd bij!