Het aanbod aan scholing voor UT-studenten op het gebied van algemene academische en professionele vaardighedenOpleidingen laten aan de hand van beleidsformuleringen en zelfstudierapporten zien dat ze belang hechten aan algemeen academisch en professioneel vormend onderwijs. Met de aanduiding ‘algemeen’ wordt in dit geval niet gedoeld op domeinspecifieke kennis en vaardigheden of onderzoeks- en ontwerpvaardigheden, maar op de wat algemenere vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden, informatievaardigheden, beroepsgerichte sociale vaardigheden (zoals het werken in teams), studievaardigheden, zelfmanagement e.d.

Scholing op het gebied van algemene academische en professionele vorming op universiteiten wordt niet alleen aangeboden als onderdeel van onderwijsprogramma’s, maar gebeurt ook buiten de curricula om, al dan niet geïnstitutionaliseerd. Als voorbeelden hiervan kunnen de Skills Certificate cursussen (zoals de cursus Ondernemerschap), aangeboden door de Student Union, en incidentele trainingen aangeboden door studie- en studentenverenigingen worden genoemd.


Alhoewel er aandacht wordt besteed aan scholing van algemene academische en professionele vaardigheden, binnen en buiten de curricula, is niet altijd helder op welke momenten en op welke wijze dit gebeurt en of het aanbod voldoet. Wie zijn er bijvoorbeeld allemaal betrokken bij het buiten-curriculair aanbod? Is er voldoende aanbod? Hoe wordt binnen een curriculum de ontwikkeling van vaardigheden bij de studenten bewaakt en gewaarborgd? Wordt in opeenvolgende vakken, practica of projecten in voldoende mate voortgebouwd op eerder verworven vaardigheden?


Het afgelopen jaar is door de Onderwijskundige Dienst, in opdracht van de Stuurgroep WO Sprint, een kleinschalig onderzoek verricht naar het bestaande (curriculaire en buiten-curriculaire) scholingsaanbod van de UT op het gebied van algemene academische en professionele vaardigheden. Dit onderzoek zou inzicht dienen te geven in de huidige stand van zaken en zo mogelijk kunnen uitmonden in adviezen.

Bijgevoegd artikel geeft in beknopte versie de inhoud van het rapport weer. De aanbevelingen voortkomend uit enerzijds de bevindingen, maar anderzijds ook de problemen waar de onderzoekers bij het verzamelen van de gegevens mee geconfronteerd werden, zijn integraal weergegeven.


Geïnteresseerden kunnen het rapport opvragen via het secretariaat van de Onderwijskundige Dienst.


Lees verder >
Artikel:
Het aanbod aan scholing voor UT-studenten op het gebied van algemene academische en professionele vaardigheden
Het aanbod aan scholing voor UT-studenten op het gebied van algemene academische en professionele vaardigheden.

Onderwijskundige Dienst – Universiteit Twente

Doc.: OSC/08/000002

Opdrachtgever: (UT) Stuurgroep WO-Sprint

Projectuitvoering: Karen Slotman, Martine Hilderink, Lieke Asma

Eindredactie: Helma Vlas


Het rapport is voor UT-medewerkers en UT-studie- of studentverenigingen op te vragen bij:
Irena Niekrake – Olde Engberink (tel.: 053-489 5453 bgg -4720).