Wat speelt er rond de aansluiting VO-WO

Wat kunnen wij van de nieuwe instroom verwachten? Het wordt steeds belangrijker om oog te houden op de potentiële instromers van morgen. In 3-TU-verband wordt de nieuwsbrief De @@nsluiter uitgegeven. Mocht u deze niet ontvangen, dan via VoP een tweede kans.


De @@nsluiter – een periodiek van de 3 TU’s

De @@nsluiter is een nieuwsbrief van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente (ook wel aangeduid als de “3 TU’s”), waarin belangstellenden op de hoogte worden gehouden van allerlei actualiteiten rondom het thema “aansluiting vwo-wo”. Hierin vindt u bijvoorbeeld het laatste nieuws over de Tweede Fase, activiteiten voor scholieren bij de 3 TU’s, nieuwe ontwikkelingen op vwo-scholen, nieuws van de VSNU en nieuws van het Platform Bèta Techniek. Ook worden producten gepresenteerd en publicaties aangekondigd. U kunt u als geïnteresseerde aanmelden voor dit periodiek. Het archief is te raadplegen via: http://www.utwente.nl/elan/aansluiting/aansluiter/


Via VoP wordt (met toetstemming van de uitgevers) een ieder die de nieuwsbrief gemist heeft, nu alsnog de gelegenheid geboden om kennis te nemen van veel aansluitingsnieuws uit De @@nsluiter Nr. 8, november 2007.


3TU FederatieDe @@nsluiter


In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 

Nieuws vanuit de VSNU:

v      VSNU Platform Studiesucces

 

Nieuws vanuit Studie & Beroep:

v      Privéscholen steeds populairder

v      Over 3 jaar personeelstekort van 70.000 vakmensen

v      Advies profielcommissies niet overgenomen

v      Scholier onderzoekt onderwijsvernieuwing

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

v      Wiskundefilm in de maak

v      Bèta Ambassadeursnetwerk van start

v      Sigma prijs

 

Ander nieuws:

v      NRC Handelsblad: Zonder bèta's hebben we geen toekomst

v      Scholierenwedstrijd CanSat

v      Bèta Steunpunt Zuid Holland

 

Nieuws vanuit de UT:

-           Module DUIT: aansluiting VO- HO

-            Oprichting Twente Academy

 

___________________________________________________________________________________

 

Nieuws vanuit de VSNU:

 

VSNU Platform Studiesucces

Naar aanleiding van de bijeenkomsten over studiesucces in de Bachelor en het slotcongres daarvan in Middelburg, heeft de VSNU het initiatief genomen een werkgroep aansluiting/studiesucces te openen op de website http://studiesucces.vsnu.nl. Voorlopig zijn de aansluitingcoördinatoren van de instellingen en betrokken ambtenaren bij OC en W lid van deze werkgroep. Het biedt onder andere de mogelijkheid om een wiki te onderhouden, good practice uit te wisselen, documenten te delen, agenda bijhouden, opmerkingen te plaatsen etc.

Ook is het 0-nummer van de elektronische nieuwsbrief Aansluiting vwo-wo van het Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo van de VSNU verschenen. De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken is bij de aansluiting en op de hoogte wil blijven van de samenwerkingsactiviteiten tussen het voortgezet onderwijs en de universiteiten. 
De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de nieuwe website
http://studiesucces.vsnu.nl. Op deze website over de verbetering van het studiesucces is een van de vijf thema's aansluiting vwo-wo. U bent van harte uitgenodigd om te reageren of nieuwe ideeën in te brengen op de website. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om met andere experts op het gebied van studiesucces/aansluiting van gedachten te wisselen.
Indien u ook de nieuwsbrief van het Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo van de VSNU wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar
secretariaat.beleid@vsnu.nl.

 

 

Nieuws vanuit Studie & Beroep:

 

Privéscholen steeds populairder
Particuliere scholen voor het voortgezet onderwijs groeien. Ouders zijn vaak ontevreden over het reguliere onderwijs, met name door de lesuitval. Lees verder op de website van Trouw.

 

Over 3 jaar personeelstekort van 70.000 vakmensen
Tot 2010 dreigt een tekort van 70.000 vakmensen in de techniek. Om dit probleem het hoofd te bieden, werd op donderdag 27 september de aftrap verricht voor het Jaar van de Techniek. Tijdens het Jaar van de Techniek zal een groot aantal initiatieven worden ontplooid. Juist om de jongere te bereiken die wél affiniteit heeft met techniek, maar daar níet voor kiest. Een ander initiatief dat wordt ontplooid tijdens het Jaar van de Techniek is het organiseren van 12 debatten met jongeren, ouders, scholen en werkgevers. Daarnaast worden tijdens het Jaar van de Techniek tal van initiatieven ondersteund die moeten leiden tot betere regionale samenwerking in de techniekwereld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mediacoördinator Mariëlle van Oort, 06-53770326.
Zie verder
de website van het Jaar van de Techniek.

 

Advies profielcommissies niet overgenomen
Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft het eindadvies ontvangen van de profielcommissies onder leiding van Dhr. Veldhuis. De staatssecretaris zal de aanbevelingen niet overnemen. Dit laat zij weten in een brief aan de Kamer. De commissies waren ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. De commissies moesten bekijken welke verdere ontwikkeling in de nieuwe profielen mogelijk zijn. Het voornaamste voorstel is om het aantal profielen van vier terug te brengen naar twee, met name door het samenvoegen van de beide bètaprofielen tot een profiel.
Lees verder op
de website van OCW.
Brief aan de Tweede Kamer.
 Samenvatting van het eindrapport.
Reactie van de VSNU

 

Scholier onderzoekt onderwijsvernieuwing
Scholieren gaan zelf onderzoeken of onderwijsvernieuwing iets uithaalt. Dertien scholen voor voortgezet onderwijs zullen drie jaar lang samen met wetenschappers onderzoek verrichten. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) gaf maandag 1 oktober het startsein voor het project. Het begin van het onderzoek valt samen met de opening van de Nationale Onderwijsweek.
Lees verder op de volgende websites:
VO-raad1, VO-raad2

 

 

Nieuws vanuit het Platform Bèta en Techniek:

(onderstaande artikelen zijn op www.platformbetatechniek.nl in z’n geheel te bekijken door aan de rechterzijde op het betreffende nieuwsitem te klikken en daarna op ‘archief’ te klikken)

 

Wiskundefilm in de maak

”Wiskunde, dat zijn saaie en moeilijke sommen…en je kunt er alleen wiskundeleraar mee worden”. Deze opvatting van leerlingen uit de onderbouw van havo/vwo was voor het Platform Bèta Techniek aanleiding om een ‘Wiskundefilm’ te initiëren, een film voor leerlingen uit 2 havo en 3 vwo met als doel om de beeldvorming rond wiskunde bij te stellen en een positieve rol te spelen in het profielkeuzeproces van leerlingen voor een N-profiel. De wiskundefilm is eind september gepresenteerd.

 

Bèta Ambassadeursnetwerk van start

Tweeëntwintig experts in bèta wetenschap en vakdidactiek spraken onlangs tijdens de eerste bijeenkomst van het “Bèta Ambassadeursnetwerk” met elkaar over manieren om bètatechniek onder de aandacht te brengen bij jongeren en het grote publiek. Alle 22 experts zijn lid van het ‘Bèta Ambassadeursnetwerk’ van het Platform Bèta Techniek.

 

Sigma prijs

Steeds vaker merken studenten aan hogescholen en universiteiten dat hun wiskundevaardigheden tekort schieten. Dit zorgt voor problemen aan het begin van of tijdens hun studie. Of het leidt tot vroegtijdig afbreken van de studie. Voor studenten aan bètatechnische opleidingen is wiskunde een struikelblok, maar ook bij economische, financiële en gedragswetenschappelijke opleidingen ontstaan problemen. Wiskundevaardigheden zijn onmisbaar om uiteenlopende competenties te ontwikkelen. SURFfoundation heeft daarom de Special Interest Group Mathematics Activities, kortweg SIGMA, opgericht. SIGMA pakt de problemen rond wiskundevaardigheden aan. Door brede samenwerking en bundeling van krachten. Door “doorlopende wiskunde leerlijnen” tussen vooropleidingen en hoger onderwijs te bevorderen. Door voor toets- en bijspijkermateriaal te zorgen. Én door het uitreiken van een SIGMA Prijs voor onderwijsinstellingen en studenten.

 

Ander nieuws:

 

NRC Handelsblad: Zonder bèta's hebben we geen toekomst

Na jaren van teruggang trekken de aanmeldingen voor bètastudies enigszins aan, maar de problemen blijven groot. Bewijsstuk één: van de 1.500 jong afgestudeerden die Shell vorig jaar heeft aangenomen, kwam tien procent van Nederlandse universiteiten; vroeger was dat circa 30 procent. Bewijsstuk twee: in Nederland studeert 16 procent van de studenten af in een bètarichting; in de rest van Europa is dat 26 procent. Is dit erg? Zo ja, wat kunnen we daaraan doen? Een weergave van een gesprek met vier mensen die vanuit hun eigen werk worden geconfronteerd met dit vraagstuk.

 

Scholierenwedstrijd CanSat

Op maandag 5 november was de kick off van de CanSat scholierenwedstrijd. Na een succesvolle regionale pilot, waar vorig schooljaar de Beter Bèta scholen aan mee hebben gedaan, is de wedstrijd dit jaar landelijk. Teams van 36 scholen bouwen een satelliet zo groot als een blikje frisdrank. De satellieten zullen vanaf grote hoogte worden losgelaten en moeten op hun weg naar de grond 2 missies uitvoeren: een verlichte en één die door de scholieren zelf wordt bedacht. www.cansat.nl

 

Bèta Steunpunt Zuid Holland

Op 30 oktober jl. is het Bèta Steunpunt Zuid Holland feestelijk geopend. Het steunpunt is een initiatief van de Haagse Hogeschool, de TU Delft en de TechnoTalent Groep en beoogt allerlei ondersteunende activiteiten die de initiatiefnemers aanbieden, te bundelen. Op die manier worden kennis en expertise verzameld en uitgewisseld tussen de verschillende partners en hun netwerken van scholen. De stuurgroep van het steunpunt bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en schoolleiders van het voortgezet onderwijs.

 

Nieuws vanuit de UT:

 

Module DUIT: aansluiting VO- HO

Profielen, wiskunde-D, NLT, studiehuis, etc. Onze kennis van het voortgezet onderwijs is lang niet altijd zo up-to-date als we denken. Daarom wordt er op 11 (middag) en 18 (ochtend) december een module gegeven over de aansluiting tussen het huidige Voortgezet Onderwijs en het Hoger Onderwijs. De vraag die centraal staat is: wat kunnen en weten onze eerstejaars studenten eigenlijk? Onderdeel van de cursus is een excursie naar een middelbare school.

Meer informatie op: http://www.utwente.nl/cursusaanbod/thema/onderwijs/voorbereiding/vo4/

 

 

Oprichting Twente Academy

Twente Academy is een nieuw initiatief van de Universiteit Twente. Via Twente Academy kunnen scholieren deelnemen aan de verschillende aansluitingsprojecten die op de Universiteit Twente worden aangeboden. De aansluitingsprojecten zijn erop gericht om de aansluiting tussen het voortgezet- en het wetenschappelijk onderwijs te bevorderen. Voorbeelden van deze projecten zijn onder andere de bijspijkerkampen, de online leeromgeving, profielwerkstukken hulp, masterclasses en schoolreizen. Meer informatie is te vinden op www.twenteacademy.nl.