1. Nieuws SURFNieuws SURF


Twee onderzoeken naar portfolio en een review

In 2006 zijn er in opdracht van de Special Interest Group NL Portfolio twee onderzoeken gedaan naar portfolio's. 1) Portfolio Onderzoek in het Nederlandse hoger onderwijs (Erik Driessen en Danea Bodewes, Stichting SURF, mei 2006) en 2) Portfoliolandschap Nederlands hoger onderwijs (Wilfred Rubens en Alex Kemps, Stichting SURF, maart 2006).
Op de SURF-edusite is een review te vinden van deze onderzoeken door Wilfried Admiraal, universitair hoofddocent "ICT en het sociale leren" aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam:
http://www.edusite.nl/edusite/publicaties


Nederlandse onderzoekers publiceren samen via open acces

Als eerste in de wereld publiceren instellingen voor het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen gezamenlijk hun wetenschappelijke output via open acces. Via DAREnet zijn al 100.000 publicaties rechtstreeks en gratis toegankelijk. In de toekomst komen daar ook de scripties van studenten bij. DAREnet is ontwikkeld door SURF en overgedragen aan de KNAW. Zie: http://www.darenet.nl/


Kennisbank wiskunde

Surf is gestart met de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (www.nkbw.nl).

De kennisbank bevat diverse e-learning-projecten (met toets- en lesmaterialen) op het gebied van wiskunde en beoogt daarmee onder meer een bijdrage te leveren aan de aansluitingsproblematiek op wiskundig terrein. Op wiskundegebied zijn de afgelopen jaren al diverse initiatieven ontplooid. Initiatiefnemers hebben zich verenigd in de Special Interest Group Mathamatics Activities (SIGMA) (http://e-learning.surf.nl/sigma). Stichting SURF werkt met SIGMA samen binnen het kader van het Nationaal Actieplan e-learning (NAP), waar de kennisbank weer onderdeel van uitmaakt.


50 nummers van WebCahier online te bekijken

Via Webcahier informeerde SURF belanghebbenden van participerende instellingen over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van ICT in het hoger onderwijs. In maart 2006 verscheen er een speciale overzichtseditie. Vanaf 2007 komt er een nieuw magazine uit.

Voor alle oude WebCahier nummers, zie: http://cahier.surf.nl/cahier/


De Sakai flyer en de Sakai Interest Group

Sakai is een internationale samenwerkingsorganisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een nieuwe generatie Elektronische leeromgevingen. SURF, UvA en UT zijn enkele van de participanten. Binnen SURF is er een Special Interest Group SIG NL opgericht om kennis over Sakai uit te wisselen en te verspreiden. Er is een flyer gemaakt om belangstellenden hierover te informeren, zie: http://www.surf.nl/download/Flyer_SAKAI.pdf


2 SURF good practices


Web-spijkeren

Het SURFproject Web-spijkeren, waarin de UvA, Erasmus en Universiteit Maastricht participeerden, heeft bestaande praktijken om effectief met een heterogene instroom om te gaan in kaart gebracht en literatuur hierover bestudeerd. Dit alles voor het bijspijkerdomein Wiskunde, waarvoor veel verschillende opleidingen een bepaald instapniveau vragen. De aanpak en deliverables van Web-spijkeren zijn ook goed bruikbaar bij het ontwerpen, uitproberen en evalueren van nieuwe aansluitscenario's, bijvoorbeeld voor Nederlands of andere domeinen.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/363


Makkelijk te doorzoeken onderwijsmaterialen voor PGO onderwijs voor Psychologieopleidingen

Door relevant geachte onderwijsmaterialen, artikelen, boekhoofdstukken, colleges, animaties, video´s en powerpoints te voorzien van metadata, kunnen studenten vanuit verschillende invalshoeken op zoek gaan naar wat past bij hun leerdoelen. Op een html-pagina zien zij het resultaat van hun 'query' en de geschatte downloadtijd om het materiaal over te halen. De toepassing is goedkoop, flexibel, leeromgeving onafhankelijk en in principe ook geschikt voor andere faculteiten.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/364


Colleges en oraties via pod- of vodcasting
Vanaf het begin van het studiejaar 2006-2007 kunnen studenten aan Wageningen Universiteit colleges volgens met behulp van pod- of vodcasting. De universiteit heeft al eerder proeven gedaan met live uitzendingen van onder meer promoties via internet. Via WUR TV kunnen overal ter wereld oraties en andere bijeenkomsten in de Aula van de universiteit worden bekeken: zowel live als achteraf. Leuk voor familie en kennissen van buitenlandse promovendi. Nu zijn dezelfde voorzieningen ingezet voor het registreren van colleges.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/360MedischOnderwijs.nl
Het LUMC (Leiden) stelt sinds 2004 al het Computer Ondersteund Onderwijs (COO) via Internet beschikbaar via MedischOnderwijs.nl. Via single-login kunnen studenten en docenten hiervan gebruikmaken. Het programma is uitgebreid en ook studenten van andere universiteiten maken hier gebruik van. Alle andere Internetgebruikers kunnen via de browser gratis toegang krijgen tot een grote hoeveelheid COO-programma's.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/229
3 Nieuws Digitale Universiteit


De Zilvervloot. Onderwijsvernieuwing: volle kracht vooruit!. Innovatium 2007.

De Zilvervloot. Onderwijsvernieuwing: volle kracht vooruit!. Innovatium 2007.

Het jaarcongres van de Digitale Universiteit blijft voortbestaan en zal naar verwachting spectaculairder worden dan ooit.
De Zilvervloot staat voor een schatkist met talrijke voorbeelden rondom onderwijsvernieuwing. De Zilvervloot staat ook voor legale piraterij; het uitwisselen van resultaten en samenwerken rondom het vernieuwen van onderwijs, tussen instellingen binnen en buiten het hoger onderwijs.
Innovatium 2007 richt zich op docenten, studenten, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers, onderwijsontwikkelaars en onderwijskundig adviseurs in het hoger onderwijs. Ook belangstellenden van buiten het onderwijs zijn welkom.
U kunt zich uitsluitend
online inschrijven. Bij inschrijving vóór 16 januari 2007 krijgt u een vroegboekkorting van € 50 op de kosten voor deelname.
Mer informatie over het
programma. Presentaties, blogs, foto’s en video’s van Innovatium 2006 vindt u op www.du.nl/innovatium2006


De Digitale Universiteit stopt

Na bijna zes jaar DU wordt het samenwerkingsverband opgeheven. Het bureau van de DU is per 21 december 2006 gesloten, al worden de lopende projecten nog wel begeleid tot aan de zomer. Een deel van de activiteiten en het personeel dat nog bij de afronding betrokken is, is overgeplaatst naar SURF. Wie op de hoogte wil blijven van de nog lopende DU-projecten, kan zich abonneren op het SURF Onderwijs Nieuws. Abonneren op het SURF Onderwijs Nieuws is kosteloos en kan via http://www.surf.nl/publicaties/index_aanmeld.php?oid=90.
Waar de informatie over alle eerdere projecten komt te staan, is nog niet geheel duidelijk.


De Competente Ondernemer = interactief leren!

Doel van het DU-project ‘De Competente Ondernemer’ (met de Vrije Universiteit als penvoerder en Rematch als ontwikkelaar) was om een bedrijfssimulatie te ontwikkelen om studenten laten ervaren wat het is om ondernemer te zijn.

Het uiteindelijke product bestaat uit business games. De studenten richten een handelsonderneming op, waar

beslissingen genomen moeten worden over onder meer de te behalen doelstellingen, gekozen strategie en verwachtingen ten aanzien van winst, afzet etc. Theorieën worden toegepast en de studenten leren in teamverband en onder tijdsdruk te werken. Er is een online coach voorhanden die het voor de begeleider mogelijk zich meer te richten op de (groeps)processen en minder op de bedrijfseconomische inhoud. Inmiddels wordt de simulatie op een achttal opleidingen ingezet met ongeveer 2.000 studenten. Lees meer over de programma’s op www.de-competente-ondernemer.nl of bekijk een demo.


Videocommunicatie als tool voor stagebegeleiding en -beoordeling

In het DU-project ’Implementatie stagebegeleiding en beoordeling met videocommunicatie’ is geexperimenteerd met het begeleiden en beoordelen van stagiaires met behulp van videocommunicatie (VC). Het project heeft veel producten opgeleverd. Deze deliverables kunt u downloaden via www.du.nl/publicaties onder ‘alle publicaties’.


Studenten voorbereiden op hun rol als kenniswerker

Studenten in het hoger onderwijs zijn de toekomstige werknemers van de lerende organisaties. Ze krijgen managers, die hen op een nieuwe manier aansturen of ze worden zelf die managers. Hier moeten zij op voorbereid worden. De sinds kort afgeronde DU-projecten ‘Kenniswerker in het curriculum’ (KIC) en ‘Instrumentatie van Onderwijs in Kenniscompetenties’ hebben producten opgeleverd die hier een bijdrage aan kunnen leveren. KIC heeft een bekwaamhedentest opgeleverd, waarmee kenniswerkers en studenten een analyse kunnen maken van hun eigen competenties op het gebied van kenniswerk. De test is te vinden via: http://vaardigheidstest.fngtps.com/administration/new
Het project IOK richt zich op een didactische werkvorm voor kenniswerk, waarbij de analyse van informatievaardigheden en het vergroten van de bekwaamheden van kenniswerkers en studenten op dat punt belangrijke onderdelen vormen. Voor meer informatie zie:
www.du.nl/kenniswerk.


DrStat in het Engels

Sinds 1 oktober 2005 was DrStat al beschikbaar. DrStat bestaat uit 24 fraai geïllustreerde en met animaties ondersteunde modules over basale, statistische onderwerpen, zoals meten en schalen, tabellen en grafieken, centrummaten, t-toets, anova, correlatietoetsen, medianen en proporties. De studenten volgen de modules via een website. DrStat kan als onderwijsmateriaal, oefenmateriaal of naslagwerk worden ingezet en de inhoud van de modules. Vanaf januari 2007 is dit programma óók in het Engels te gebruiken. De speciale prijs is voor studenten is € 6,50 per account. Hiervoor kan de student twee jaar lang gebruik maken van de site. Bent u geïnteresseerd? Op de website (www.drstat.net) kunt u een module gratis uitproberen.


MathMatch bijna afgerond

Het wiskundeniveau van beginnende studenten in zowel bachelor als master kent een steeds grotere variatie. Docenten verwachten bepaalde voorkennis, maar niet alle studenten voldoen daar aan. Om een oplossing te vinden voor dit probleem is het DU-project MathMatch in het leven geroepen. Op 15 febr. worden de eindresultaten tijdens een conferentie op de Universiteit Twente gepresenteerd. Voor meer informatie, zie: http://www.mathmatch.nl/docs/aansluitingwiskunde.pdf

MathMatch is momenteel als Public Beta te zien en te gebruiken via: http://www.mathmatch.nl.

Leren met Toekomstscenario’s

Deze didactische werkvorm is afgeleid van de scenariomethode, die in het bedrijfsleven vooral wordt ingezet als strategisch instrument. Toepassing van de methode wordt ondersteund met behulp van ICT-toepassingen.
Zie de website
www.scenarioleren.nl voor meer informatie.


Integratie van wiskunde- en scienceonderwijs
Hoe integreer je (toegepaste) wiskunde in de context van fysicavakken? Een beschrijving van een didactisch ontwerp, alsmede een praktijkgerichte handleiding voor docenten kunt u vinden in de publicatie 'Didactische uitgangspunten en praktische docentenhandleiding Geïntegreerd Science Onderwijs', die u kunt downloaden via
www.du.nl/publicaties, voor rechtstreekse toegang, klik <hier>.