TeleTOP wel of TeleTOP niet?

Teletop logoOp de UT is enkele jaren terug de elektronische leeromgeving TeleTOP ontwikkeld en UT-breed ingevoerd. Andere instellingen voor Hoger Onderwijs werken met bijvoorbeeld BlackBoard of Learning Space. Ondertussen ontwikkelt de markt voor elo’s zich snel en wordt er steeds meer samengewerkt tussen instellingen (3TU, Digitale Universiteit, internationaal). Is het dan handig om met TeleTOP door te gaan en wat zijn eventuele alternatieven? De commissie “ELO-Advies”, bijgestaan door het ITBE, is naarstig op zoek naar het antwoord.De commissie ELO Advies

De markt van elektronische leeromgevingen heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Tevens streeft de UT naar intensieve samenwerking in 3TU verband en ook de samenwerking binnen de Digitale Universiteit heeft zijn invloed op de elektronische leeromgevingen van de verschillende deelnemers. Het College van Bestuur heeft daarom in het voorjaar een ad-hoc commissie “ELO-advies” ingesteld die een advies moet opstellen over de elektronische leeromgeving van de UT in de toekomst. Deze commissie wordt ondersteund door een projectgroep vanuit ITBE die voor het eind van dit kalenderjaar een zestal deliverables zal opleveren op basis waarvan de commissie haar advies aan het CvB zal formuleren.

Campus Blend en andere input
In 2003 is de notitie “Campus Blend” verschenen waarin, kort gezegd, wordt geconcludeerd dat het face-to-face onderwijs ook in de toekomst een belangrijke component van het UT onderwijs zal blijven, maar ondersteund door ICT waar dat mogelijk is en toegevoegde waarde biedt. De commissie gebruikt deze notitie als uitgangspunt bij de vorming van haar advies. In het advies zal vanzelfsprekend ook voldoende input verwerkt worden van de UT-gemeenschap. Zo heeft in juni een webenquête plaatsgevonden. Aansluitend daarop is een paneldiscussie met studenten en docenten als voornaamste deelnemers georganiseerd. In deze discussie kwam vooral naar voren dat zowel docenten als studenten meer flexibiliteit in het onderwijs willen. Aangenomen wordt dat ICT daarin een betere rol dan nu kan vervullen. Recentelijk (11-10-2005) heeft een lunchbijeenkomst met een aantal opleidingsdirecteuren plaatsgevonden die konden reageren op de inhoud van de eerste deliverables. De verslagen van de webenquête, paneldiscussie en de lunchbijeenkomst zijn te vinden op de site van de commissie.

Eerste producten opgeleverd
Op 15 september j.l. zijn de eerste twee deliverables door de projectgroep opgeleverd. De eerste betreft een rapport over toekomstige onderwijsscenario's voor de UT: Onderwijsscenario’s voor de UT (Portier & Koopal, sept. 2005). De tweede deliverable is een inventarisatie van de belangrijkste ICT systemen die een rol spelen bij het onderwijs van de UT: Gebruik van huidige ICT voorzieningen in het onderwijs van de UT (Portier, Peters, Pasman en Ten Tusscher, sept. 2005). Bij laatstgenoemde inventarisatie is voor elk systeem nagegaan hoe het wordt gebruikt en wat de belangrijkste knelpunten en wensen van de gebruikers zijn.

Zeker geen vervanging op korte termijn
Op dit moment voldoet TeleTOP nog prima voor de meeste docenten en studenten. We gaan dan ook zeker niet op korte termijn TeleTOP vervangen. De doelstelling van dit project is om een advies te formuleren dat recht doet aan alle relevante aspecten met betrekking tot de elektronische leeromgeving en tevens in ogenschouw neemt hoe we ICT strategischer kunnen inzetten in ons onderwijs. Hieronder moet overigens ook niet alleen TeleTOP worden verstaan. Ook aanverwante, meer administratieve, systemen zoals TAST, TOST, VIST, MyCampus en de Digitale Bibliotheek, worden betrokken in het advies. Het moge duidelijk zijn dat ontwikkelingen in 3TU verband nadrukkelijk gevolgd zullen worden.

Voor meer informatie en het vervolg
De voortgang van het project kan worden gevolgd via: www.utwente.nl/elo. Hier kunt u ook de deliverables waarnaar in de vorige alinea wordt verwezen downloaden.

Discussieer zelf mee over TeleTOP wel of niet
Het streven van de projectgroep en de commissie ELO Advies is een breed gedragen advies te formuleren op basis van input uit verschillende geledingen van de UT. Naast de in dit artikel al genoemde manieren waarop de commissie de input van UT-studenten en –medewerkers heeft verkregen, is er een extra mogelijkheid gecreëerd om een ieder die wil mee te laten discussiëren over dit onderwerp. Hiervoor is er een online discussieforum beschikbaar, te vinden op de website (onder http://www.utwente.nl/elo/discussie ). Wij nodigen hierbij elke lezer van VoP uit om te reageren op eerdere discussies of zelf een nieuw standpunt in te brengen. In november zullen we de balans opmaken en de kernpunten van de online discussie meenemen in het advies. Alvast bedankt!