Nieuws van de SURF en de Digitale Universiteit

1.Nieuws van Surf

2.Good practices via SURF

3.Nieuws van de DU

Nieuws van SURF


Doe mee aan de projecttender in het kader van het Nationaal Actieprogramma e-Learning

Instellingen kunnen tot 1 september 2006 een Expression of Interest bij SURF indienen rond de programmalijn Doorgaande Leerwegen. De 'Leidraad Actieprogramma e-Learning 2006' (www.surf.nl/download/Leidraad_NAP_E-Learning.pdf) beschrijft onder meer het doel, de inkadering, de criteria en de procedure voor het indienen van projectvoorstellen. Rond het onderwerp Nationaal Actieplan e-Learning heeft SURF een themapagina (www.surf.nl/nap) ingericht. Hier vindt u meer achtergrondinformatie over het Actieplan, alsmede het sjabloon (http://www.surf.nl/download/expression-of-Interest_SURF-NAP.pdf) voor het indienen van een Expression of Interest.


SURF Onderwijsdagen 2006 op 14 en 15 nov. 2006 in het Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht
Een jaarlijks evenement over ICT-ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. Het congres bestaat uit een preconferentie met intensieve workshops, keynotes en een ruime keuze uit parallelsessies. Uiteraard is er ook weer een informatiemarkt waar bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs laten zien welke producten, diensten en ervaringen ze te bieden hebben.


Hoe zit het met auteursrechten?

De site Copyright Management for Scholarship bevat onder meer 'key issues' van and 'good practices' voor auteursrechtenbeleid en overeenkomsten met uitgevers. Ook zijn op de site een aantal links naar relevante organisaties te vinden.


Grassroots blijkt goed te werken

Stichting SURF is vorig jaar van start gegaan met het SURF ICT-stimuleringsproject Grassroots 2005-2006. Met Grassroots - kleinschalige ICT-projecten van docenten - wil SURF de inzet van ICT in het hoger onderwijs verbreden. De eerste 8 projecten zijn afgerond en geëvalueerd. Het Grassroots-initiatief blijkt een krachtig concept. Lees hier meer over in: Evaluatierapport eerste ronde Grasroots (PDF, 142 KB)


Meerjarenplannen, ambities en trends

Een gezamenlijke strategie voor de toepassing van ICT: dat is wat de instellingen van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek elke vier jaar vastleggen in het SURF-Meerjarenplan. De nieuwste plannen worden verwoord in het SURF-Meerjarenplan 2007/10 'Verder Denken' (SURF, 2006) Downloaden (PDF, 2 MB).
Aan dit plan ging een heel proces vooraf . Allereerst werden de inzichten en ervaringen die bij de vele activiteiten in SURF-verband zijn opgedaan, en de trends die de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF heeft gesignaleerd, verwerkt in een Ambitienotitie. Dat document is eind vorig jaar voorgelegd aan de instellingsvertegenwoordigers, met positief resultaat. Vervolgens is een beleidsplan opgesteld: Doorpakken! Dit plan werd begin 2006 in een serie regionale bijeenkomsten met instellingsvertegenwoordigers doorgesproken en alle commentaren zijn verwerkt in de tweede versie van het plan: SURF-Werkplan 2007/10 ‘Krachtig Doen’. De hoofdlijnen van dit werkplan en de visie die eraan ten grondslag ligt, zijn verwerkt in het nieuwe Meerjarenplan.


SURF-reeks nr. 10 - 'Leren van jongeren'
Hoe gaat het met de zogenoemde net-generatie, voor wie het gebruik van nieuwe media een integraal onderdeel van hun leven vormt. Hoe bereiden we deze jongeren voor op een toekomst die gekenmerkt wordt door o.a. een mondiale economie, met kennis als productiefactor, lerende organisaties, duurzame ontwikkeling en plattere vormen van democratie? Lees er meer over in de door Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. geschreven publicatie. Downloaden (PDF, 882 KB)


Wat is Studielink en wat is de stand van zaken?
Wat is Studielink, waarom wordt Studielink ontwikkeld en van wie is Studielink?  Een antwoord op deze vragen treft u aan in de brochure Studielink. Downloaden (PDF, 331 KB)
Ook wordt ingegaan op de voordelen die de invoering van Studielink met zich mee zal brengen. Mocht u na het lezen van de brochure behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan kunt u contact opnemen met Wouter de Haan (projectleider, dehaan@surf.nl).


Presentaties van de SIS-conferentie
Op donderdag 22/23 juni vond de SIS-conferentie plaats. Ruim 300 deelnemers kregen een actueel overzicht op het gebied van studentinformatiesystemen. Twee thema’s stonden centraal: 1) de toename van de verweving tussen de diverse onderwijsadministraties zoals SIS, ELO en workflowmanagement. Welk effect hebben deze wijzigingen op het administratieve proces en hoe gaat een instelling hiermee om; 2) Studielink. Hoe gebruiken instellingen Studielink om tot een procesverandering binnen de instelling te komen en op welke andere processen binnen de instelling heeft Studielink invloed. Lees er meer over via:

Meer informatie

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties


Inschrijving 1e ronde Gamingprijsvraag van Maatschappelijke Sectoren en ICT
Vanaf nu tot en met 1 september kunnen geïnteresseerden projectvoorstellen indienen op het terrein van gaming, die breed en/of slim gebruikmaken van ICT-toepassingen en –diensten in het onderwijs. Het Actieprogramma biedt de mogelijkheid om uw idee ten uitvoer te brengen.
Let op: 14 juli 2006 is de uiterste inleverdatum voor vragen over de prijsvraag en 1 september 2006 is de uiterste inleverdatum van de projectvoorstellen. Hierna volgt een 2e ronde.

Meer informatie: http://www.maatschappelijkesectorenenict.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=1


KODOS-symposium te Delft: Spelend leren in virtuele werelden
Woensdag 27 september 2006. Het Aula Congrescentrum, TU-Delft. Kosten 125 euro, incl. BTW.
De afsluiting van het tweejarige SURF-project KODOS. Dit project richtte zich op de inzet van online (spel)simulaties in het hoger onderwijs, waarbij de interactie tussen studenten, docenten en experts centraal staat.
Tijdens het symposium wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende thema's: Veranderen games en simulaties het onderwijs? En Hoe creëer je een authentieke leeromgeving en welke rol spelen simulaties daarbij?
Meer informatie en aanmelden: www.surf.nl/bijeenkomstenE-learning Strategies of Higher Education Institutions
Dr. P. Boezerooy is op 15 juni jl. gepromoveerd op dit onderwerp. Het proefschrift is te vinden via: http://doc.utwente.nl/56079Good practices via SURF


Peer assessment bij essays in het Engels

De Bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur (UU) gebruikt peer assessment bij het schrijfvaardigheidsonderwijs in de cursus Accurate English. Daarbij gebruiken de studenten het binnen de opleiding gehanteerde RITE-codeersysteem: Rapid Intensive Text Evaluation. Ook wordt het programma WebCT ingezet. Meer informatie: http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/297E-zine – een programma voor digitale nieuwsbrieven

Een door NHOLLAND ontworpen applicatie (E-zine) stelt de gebruiker in staat mooi vormgegeven nieuwsbrieven te publiceren en te versturen zonder dat de inbox van de abonnee direct vol zit. Via dit programma kan er simultaan aan verschillende publicaties gewerkt worden. http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/288Kun je videocommunicatie inzetten bij het begeleiden en coachen van studenten?

Fontys Hogescholen en PTH Eindhoven hebben dit uitgeprobeerd bij studenten uit het eerste studiejaar van de opleiding 'Automotive Engineering', voor het studiearrangement 'technisch tekenen'. Lees er meer over op de projectsite: www.videocommunicatie.info.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/276


Leren met toekomstscenario’s

Deze werkvorm is in verschillende pilots uitgeprobeerd op de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Fontys Hogescholen. ICT wordt hierbij op verschillende manieren ingezet.

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/292


Raadplegen van experts op afstand

In 2004 en 2005 hebben docenten en studenten uit Wageningen ervaring opgedaan in het gebruik van videocommunicatie bij het raadplegen van experts op afstand. Deze pilots werden uitgevoerd in het kader van het SURF onderwijsvernieuwingsproject 'Video Communicatie', waaraan ook de TU Delft, Fontys Hogescholen en Hogeschool INHOLLAND deelnemen.

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/274


Oefenen met toetsvragen via Question Bank

De Vrije Universiteit, in samenwerking met Universiteit Twente en Universiteit van Amsterdam, ontwikkelde een onderwijsinstrument en -methodiek dat de zelfwerkzaamheid van studenten en het actief verwerken van de leerstof door studenten verhoogt. Studenten kunnen gesloten (toets)vragen over de lesstof invoeren in een database die via het internet toegankelijk is. De vragen zijn vervolgens voor andere participerende studenten beschikbaar als toets- en oefenmateriaal. De inhoud van de vragen wordt door medestudenten op kwaliteit beoordeeld. Er is een Wiki over het werken met het programma in ontwikkeling. http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/248


Podcast voor efficiënt gebruik van reistijd

De Christelijke Hogeschool Nederland stelt studenten van de opleiding Media & Entertainment Management in staat om hoorcolleges, die op video zijn opgenomen, na afloop op te halen via BELLO (de Blackboardomgeving) of de nieuwe CHN-community Mosaic, op te halen.

Studenten, die hiervan gebruik maken, kunnen de bestanden raadplegen in de trein/bus op weg naar huis, waardoor reistijd effectief gebruikt kan worden.

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee


Wat kun je met weblogs?

De Christelijke Hogeschool Nederland maakt bij de opleiding Creatieve Therapie gebruik van Elgg, een persoonlijk publicatie platform met een weblog als een van de centrale onderdelen. Dit programma is sterk gericht op het maken van verbindingen naar andere gebruikers.

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/280


Plagiaatdetectie bij INHOLLAND

Een beschrijving van activiteiten die INHOLLAND nu op dit terrein ontplooit.

http://goodpractices.surf.nl/gp/gp_idee/278#278Nieuws van de Digitale Universiteit


Seminar Haal meer uit de DU - 09.30 tot 17.00 - De Eenhoorn Amersfoort

Op 19 september 2006 organiseert de Digitale Universiteit voor de derde keer het seminar 'Haal meer uit de DU. Maak gebruik van gezamenlijk ontwikkelde producten en expertise'.

Doel van het seminar is om bij te dragen aan de professionalisering van iedereen die binnen en buiten de DU werkt met of te maken heeft met ICT in het onderwijs. Doelgroep vormen: docenten, ICTO-ers, onderwijskundigen, opleidingsmanagers en, onderwijsadviseurs, DU-projectteams en studenten.

Direct inschrijven: Inschrijfformulier Haal meer uit de DU 2006


Presentaties, foto’s en impressies van Innovatium 2006

Een digitaal verslag van de derde editie van het DU-jaarcongres is te vinden via de Innovatium-website. Op deze site kunt u ook de DU-film Onderwijsvernieuwing op ooghoogte bekijken.


DU-Innovatium 2007 op dinsdag 27 maart 2007 in de Passenger Terminal Amsterdam

Een inspirerend en spectaculair congres te worden op het gebied van onderwijs en ICT. Bedoeld voor docenten, opleidingsmanagers, onderwijsontwikkelaars, onderwijskundige adviseurs, projectleiders en studenten in het hoger onderwijs. Inschrijven kan vanaf september 2006

Vier nieuwe DU-themasites
Sinds maart zijn er vier nieuwe themasites geïntroduceerd: Innovatiemanagement: themasite over management en beleid; Edurakel: themasite over onderwijsconcepten en –instrumentatie; 4facilitators: themasite over professionalisering van docenten; Toetssteen: themasite over toetsing (binnenkort beschikbaar)

Twee handige tools voor Psychologie: Braintool en Toolbox Personnel Assessment

Nieuwe publicatie Feedbackmodel voor blended learning
Waarmee moet u rekening houden bij feedback binnen blended learning? Welke rol kan aan computers en virtuele leeromgevingen worden toebedacht? In de nieuwe DU-publicatie ‘Feedbackmodel voor blended learning’ krijgt u antwoord op deze vragen.

Presentaties masterclass met David Merrill beschikbaar
Op 16 februari 2006 vond een drukbezochte masterclass plaats met als titel: 'How to design effective learning material in relation to re-usability'. De master van deze class was emeritus hoogleraar David Merrill. Alle presentaties zijn te vinden op de nieuwe themasite Edurakel.

Uitwisseling van cases tussen docenten, studenten en bedrijven
Het project Cases is een van de vier lopende DU-projecten in het domein Bedrijfskunde en Economie (BEO). In dit project wordt een platform voor de uitwisseling van cases en case-informatie tussen docenten van participerende onderwijsinstellingen en medewerkers van bedrijven ontwikkeld. Zij krijgen via het platform toegang tot het beschikbare casusmateriaal en kunnen eenvoudig actueel casusmateriaal toevoegen, veranderen of uitbreiden en ophalen voor gebruik in de diverse onderwijsinstellingen.
Een voorbeeldsite is beschikbaar op www.cetis.hu.nl/beo-cases-voorbeeld. Meer informatie over het domeinprogramma BEO.

Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal
In het bedrijfsleven en in het hoger onderwijs wordt gebruikgemaakt van verschillende soorten kennisportalen. In het artikel 'Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal' pleiten de auteurs Renée Filius (programmamanager DU) en Frank Kresin (programmamanager Waag Society) voor het gebruik van het kennisportaal als middel voor kennismanagement. Het artikel is verschenen in het Handboek Effectief Opleiden van juni 2006.
De mogelijkheden om een portaal van de toekomst te bouwen dat aansluit bij moderne visies op kennismanagement zijn aanwezig. Het artikel brengt vijf praktijkvoorbeelden beeld.

Project Basics start pilot met uitgeverij Boom
Binnen het DU-project Basics worden elektronische zelfstudiepakketten ontwikkeld in het domein Bedrijfskunde en Economie. Met uitgeverij Boom is binnen dit project een pilot gestart.

Website Studieloopbaanbegeleiding
Het DU-project Inzoomen op Studieloopbaanbegeleiding biedt ‘tools’aan voor (het opzetten en uitvoeren van) studieloopbaanbegeleiding. De tools bestaan uit een generiek model, een workshop op maat en onderwijsmateriaal dat onder creative commons gebruikt kan worden. Er wordt gewrkt met een digitaal portfolio. Op de website zijn good practices opgenomen van de implementatie van de tools.

Espace: webapplicatie voor het begeleiden van studenten
Het DU-project Espace (Elektronisch Systeem voor Peer Assessment en Coaching Efficiency) heeft een webapplicatie opgeleverd voor het begeleiden van studenten in competentiegericht onderwijs. De applicatie werkt kwaliteitsverhogend en het helpt bij het beheersen van de kosten.