Afgeronde stages Water 1997

Bedrijf

Omschrijving

Student

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research B.V.

Opzet van een geografisch informatiesysteem met betrekking tot zandgolven in de zuidelijke noordzee.

J. Wilkens

B.V. Aannemingsbedrijf Hakfoort

Het vergelijken van berekende uitkomsten met de verwachte uitkomsten van het computerprogramma WINBOS.

A.J. Madsen

Best Lindeteves-Jacoberg Waste Systems SDN BHD

Ontwerpen van een programma dat tankgroottes relateerd aan de PE waarde. Daarbij behorende is het onderhoudsprogramma nader bekenen en gevalueerd.

M. van Koningsveld

De Ruiter Milieutechnologie B.V.

De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk: van Ajax-stadion tot woonwijk 'Park de Meer'.

C. Stolker

DHV Milieu en Infrastructuur

Opstellen van een plan ten behoeve van het stedelijk waterbeheer in de gemeente Ridderkerk.

F.G.J. de Jager

Greater Taree City Council

Het creëren van een (technisch) platvorm van waaruit de city council de discussie over de handhaving van verschillende manieren van effluent lozing, met een hogere overheidsinstantie kan aangaan.

G. Dalhuizen

Holland Railconsult

Ontwikkeling van een methode voor het uitvoeren van risico-analyse ten aanzien van tijdsoverschrijdingen van buitendienststellingen.

F. Kuipers

Hoogheemraadschap van Rijnland

Hydrologisch modelleren van waterconservering: onderzoek naar de invloed van waterconservering op de in- en uitlaathoeveelheden in polders.

M.H. van Scheppingen

Ministerie van VROM

Verkenning van enkele scenario's voor de toekomstige infrastructuur van de openbare watervoorziening met behulp van het beslissingsondersteunend systeem 'Atlantis'.

J. Anzola

North-Transdanubian District Water Authority

Opstellen van een grondwatermodel voor het probleemgebied Szigetkoz in Hongarije.

A.A. Németh

Oranjewoud B.V., District Noord

Onderzoek naar persluchtinjectie als volwaardige in-situ-bodemsaneringstechniek d.m.v. data-analyse van veldmetingen.

M.J.M. van Houten

Oranjewoud B.V., District Zuid

Gevoeligheidsanalyse van een oranjewoud-model op niet technische parameters en een vergelijking maken tussen twee milieurendementsmodellen.

M. van den Broeke

Provincie Overijssel, Afdeling Water

Analyse van de waterhuishoudkundige functietoekenning in de plannen van rijkswaterstaat, provincie en waterschappen.

K. Koppeschaar

Provincie Overijssel, Afdeling Water

Onderzoek naar de wijze waarop de gelden uit het 'Waarderingsfonds Vernatting' zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden voor compensatie van vernattingsschade ten gevolge van anti-verdrogingsprojecten.

D. Kroekenstoel

Research Instituut voor Kennis Systemen

Het in kaart brengen van een CCA algoritme en het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse.

M.A. Grimberg

Rijksinstituut voor Kust en Zee Haren

Onderzoek naar richtlijnen voor de belangenafweging tussen menselijk gebruik en de natuur in de Waddenzee.

F.J. de Roode

Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg

Het vergelijken van HF-radarmetingen met ADCP-stroommeetgegevens en 3D-(waterbewegings)modelberekeningen.

G. Dam

Rijkswaterstaat Directie Limburg

Het ontwikkelen van een handhavingsstrategie voor de Rivierenwet.

D.S. van Dam

Rijkswaterstaat, Directie Noordzee

Literatuurstudie naar de ecologische effecten van zeezandwinning.

J. Ponsioen

Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

Analyse van de problematiek rondom de uitvoering van de maatregel 'verwijderen (of gebruik van) hoogwatervrije terreinen' van het project Integrale Verkenning Inrichting Rijntakken (IVR).

N. Vrisou van Eck

Rijkswaterstaat, Directie Zeeland

Beschrijven van de ontwikkeling van de buitendelta van de Oosterschelde (zowel kwalitatief als kwantitatief).

H.A.T. Langendijk

Rijkswaterstaat, Directie Zeeland

Onderzoek naar het verbeteren van de beheersbaarheid van het bouwproces binnen Rijkswaterstaat Directie Zeeland.

J. Udo

RIZA Lelystad

Het opstellen van een overzicht van de maatschappelijke kosten ten gevolge van lozingen en andere emissies uit de open teelt op het oppervlaktewater.

M. Piët

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Bepaling van de prijs van irrigatiewater van het gebied: Tunnugan Inferion - Argentinie.

I. N. Bos

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Ontwikkeling van een irrigatiemodel in Zuid-Italie.

T.P. Jager

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Modelleren van grondwaterstromen van de Heihe en het bestuderen van toekomstige ontwikkelingen in de grondwatervoorraad (China).

R.W. Scholten

TauwMabeg Civiel en Bouw B.V.

Zuiniger omgaan met grondwater: onderzoek naar de kansen van een watermakelaar.

A.R. Buurman

Waterschap Groot Salland

Het in kaart brengen van effecten van peilopzet op de Overijsselse Vecht met behulp van het grondwatermodel TRIWACO en inundatiekaarten.

O. Scholl

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Toepassing van de multicritera-analyse methode 'Primavera' op het Gemeentelijk Waterplan Den Haag.

G.M. van den Brink