Afgeronde stages Water 1996

Bedrijf

Omschrijving

Student

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Projectbureau Onderhoud Kunstwerken

Onderzoek naar de gevolgen van de afsluiting van het zuidelijk bekken Afgedamde Maas voor de scheepvaart en daarvan afhankelijke bedrijven.

M.J.Visser

International Centre for Coastal Resources Research

Het in kaart brengen van de socio-economie van de Ebro-Delta.

C. aan de Stegge

Oranjewoud B.V., District Zuid

Gevoeligheidsanalyse van een door Oranjewoud ontwikkelde milieurendementsmethode.

J.N. Pieneman

Provincie Groningen, Dienst Ruimte en Milieu

Onderzoek naar de mogelijkheden kwelwater uit een zandwinplas in te zetten als proceswater in de industrie en/of natuurontwikkeling.

M.D. Friele

Provincie Overijssel, Afdeling Water

Onderzoeken hoe drainage zich verhoudt tot het probleem van verdroging in de natuurgebieden en bekijken in hoeverre regulering van drainage zinvol en wenselijk is.

J.F. Bredius

Rijks Instituut voor Kust en Zee, Den Haag

Ontwikkelen van een indicatorensysteem voor het bepalen van de toestand van het milieu in de Europese kustzones.

M. Nierop

Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Het opstellen van een 'Wegwijzer Beheer op Peil' in het kader van het Beheersplan Nat.

P.L.M. Kuijken

Rijkswaterstaat, Directie Zeeland

Een opzet maken voor een informatie en beslissingsondersteunend systeem t.b.v. calamiteitenafhandeling in Zeeland.

A.D. Bos

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat

Tussentijdse evaluatie van het proces ten behoeve van het opstellen van de Vierde Nota Waterhuishouding.

G.J. Hoogendoorn

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Onderzoek naar de waarde van water voor de groenvoorziening van de stad Mendoza.

A.J.F. Hoitink

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Probleemanalyse van waterdistributie in Harayana, India. Leren omgaan met het programma SWAP.

J. de Jong

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Onderzoek naar de kosten en baten van de drinkwatervoorziening in Mendoza. Vervolgens het ontwikkelen van een nieuw tariefstelsel voor het drinkwater.

E. Kupper

Thomasson Dura B.V.

Toepassing kwaliteitszorgsysteem op de bouwplaats en analyse procesgang realisatie geprefabriceerde vloerelementen voor het project Nieuwbouw PTT Telecom, Hengelo. (Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend)

M.A. Spinosa

Van Hall Instituut

RISC-verspreiding: onderzoek naar de toepasbaarheid voor heterogene bodems en invoer van heterogene parameters.

E. Snippen

Waterschap Wold en Wieden

Het geven van een aanzet voor het beleid van het Waterschap Wold en Wieden ten aanzien van stedelijk waterbeheer.

H.M.J. de Jong

WOTRO-project SW Sulawesi

Onderzoek naar de functie en de invloed van het Bili2-reservoir in Zuid-Sulawesi te Indonesie.

D. van Aalst

Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland

Modellering van de Oude IJssel met behulp van de computermodellen DUFLOW en SOBEK. Uitvoeren van water- en bodembemonsteringen in de Oude IJssel.

B.A. Kramer