See News

Public Procurement Research Center Inkopen en aanbesteden kan beter

In January, Elisabetta Manunza (University of Utrecht) and Jan Telgen (University of Twente) reached the agreement to start the Public Procurement Research Center.

UNIVERSITEITEN UTRECHT EN TWENTE BUNDELEN KRACHTEN

In Nederland wordt jaarlijks voor ca. € 100 miljard ingekocht en aanbesteed door overheden en andere publieke organisaties. Naar die inkopen en aanbestedingen wordt nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht. Leren van eerdere ervaringen en het opbouwen van inzichten hoe het wel zou moeten, kan daarom maar beperkt plaatsvinden. Daar komt verandering in nu de Universiteiten van Utrecht en Twente op 21 mei een unieke samenwerking starten. Zij bundelen hun onderzoek naar inkopen en aanbesteden in het Public Procurement Research Centre (PPRC). Daarin wordt samengewerkt tussen juristen en economen.

Voor zowel de lokale, regionale als centrale overheid, maar ook voor aanbestedende diensten in sectoren als de zorg en het onderwijs gelden (Europese) aanbestedingsregels. Die hebben invloed op de miljarden aan overheidsinkopen. Voor de maatschappij als geheel en individuele aanbestedende diensten, maar ook voor aanbieders is het van groot belang dat deze inkopen en aanbestedingen zo goed mogelijk gebeuren. Daarbij kan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek helpen. Het onderzoekscentrum beoogt dan ook zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Tot nu toe was dat wetenschappelijk onderzoek vooral monodisciplinair van aard: hetzij juridisch hetzij economisch/bedrijfskundig. Het Public Procurement Research Centre (PPRC) van Utrecht en Twente combineert beide door expliciet te kiezen voor een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak. Onderzoeksonderwerpen worden vanuit beide invalshoeken tegelijk benaderd: niet alleen wat mag wel en wat niet, maar ook wat is slim en wat niet?

PUBLIC PROCUREMENT RESEARCH CENTRE (PPRC)

De Universiteit Utrecht en Universiteit Twente bundelen hun krachten op het onderzoeksterrein van inkopen en aanbesteden in de publieke sector. De universiteiten combineren hun onderzoek vanuit twee invalshoeken. Utrecht is, onder leiding van professor Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en Internationaal Aanbestedingsrecht, sterk gericht op de juridische aspecten van inkopen en aanbesteden. Vanuit Twente ligt de focus op bedrijfskundig en bestuurskundig onderzoek onder leiding van professor Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector. De beide hoogleraren vormen de dagelijkse leiding van het PPRC. Zij zijn te bereiken via e.r.manunza@uu.nl en j.telgen@utwente.nl

OPENINGSSYMPOSIUM PPRC

Het Public Procurement Research Centre start officieel op 21 mei 2013 in Utrecht gecombineerd met een symposium met als titel: de ‘Nieuwe aanbestedingswet: nieuwe vraagtechnieken’. Mevrouw mr. Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), opent het symposium en daarmee het PPRC

In de Nederlandse praktijk wordt steeds vaker door de overheid gekozen voor uitvoering van taken in eigen beheer of in samenwerking met andere overheden, in plaats van voor uitbesteding aan de markt. In onvoldoende mate wordt - alvorens die keuze te maken - in kaart gebracht welke de economische en maatschappelijke gevolgen van die keuze kunnen zijn. Dat geldt voor centrale en decentrale overheid, maar ook voor aanbestedende diensten in sectoren als de zorg en het onderwijs. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van de keuzes die aanbesteders maken voor een bepaalde procedure en ook voor de wijze waarop de gekozen aanbestedingsprocedure wordt ingericht.

Op 21 mei jl. worden dit soort kwesties besproken vanuit juridische en economisch/inkoop-technische invalshoek tegen de achtergrond van de Aanbestedingswet 2012.

MEER INFORMATIE 

De website van PPRC: http://www.pprc.eu

Josien Jacobs, afdeling communicatie faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, (030) 253 7090, j.a.c.jacobs@uu.nl

Drs. Janneke van den Elshout, Concerndirectie Marketing & Communicatie, Universiteit Twente, 06 13950017, j.g.m.vandenelshout@utwente.nl