Ethics

Members and standard research per department

Standard research per department


Center for Higher Education and Policy Studies

General research of the Center for Higher education and policy studies

Contact: dr. J.J. Vossensteyn
Function: EC contactperson
j.j.vossensteyn@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Algemeen

De vakgroep CHEPS verricht onderzoek naar het functioneren van het hoger onderwijs en factoren die de effectiviteit en efficiëntie van het hoger onderwijs bepalen. Het onderzoek is zowel fundamenteel als toepassingsgericht van aard. Een variëteit van onderzoek- en ontwerpmethodieken wordt gecombineerd met empirische kennis om oplossingen voor concrete problemen op het gebied van hoger onderwijsbeleid aan te dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleidszaken als de bekostiging, kwaliteitszorg & accreditatie, governance, internationalisering, toegankelijkheid, carrièrepaden, moderne onderwijsvormen, onderzoeksstimulering, rankings, etc. en hun onderlinge relaties.

Veelal gaat het om conceptuele analyses, literatuuronderzoek en kwalitatief of kwantitatief veldonderzoek. Het onderzoek is in veel gevallen internationaal vergelijkend van aard, waarbij het macro, meso en micro perspectief worden geanalyseerd. Daarbij moet men denken aan hoe het beleid op systeem niveau (macro) invloed heeft op het functioneren van hoger onderwijsinstellingen (meso) en studenten en academici (micro).

Het doorgaans explorerende en/of verklarende onderzoek vindt plaats in organisaties gerelateerd aan het hoger onderwijs, zoals ministeries, universiteiten & hogescholen, belangenverenigingen, kwaliteit- en bekostigingsagentschappen, raden, faculteiten, etc. Het onderzoek vindt doorgaans plaats in nauwe samenwerking met de betrokkenen, respondenten en/of experts. Er worden geen proefpersonen ingezet. Voor deelname aan het onderzoek worden respondenten vooraf geïnformeerd over het doel en de inhoud van het onderzoek. Bovendien dienen zij passief of actief toestemming te verlenen. Respondenten doen vrijwillig mee aan het onderzoek en ontvangen daarvoor geen beloning. In uitzonderlijke gevallen kan een presentje middels verloting in het vooruitzicht worden gesteld om de deelname onder respondenten aantrekkelijker te maken. Respondenten worden direct geworven via de organisaties waar zij werken of studeren. Indien gewenst worden de respondenten na het onderzoek geïnformeerd over de resultaten. Ook kan op elk moment contact op worden genomen met de verantwoordelijke onderzoeker voor eventuele vragen.

De anonimiteit van respondenten (en organisaties) is gewaarborgd, tenzij de respondenten juist graag als contactpersoon, als case studie of good practice voorbeeld in de rapportage worden genoemd.

Bij het onderzoek worden regelmatig nationale en/of vakinhoudelijke experts ingezet. Zij worden doorgaans gevraagd hun analyse en opinie van bepaalde beleidsontwikkelingen en de effectiviteit daarvan op een wetenschappelijk verantwoorde manier (met bronvermeldingen) kenbaar te maken of vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van de hoeveelheid werk wordt hen daarvoor een passende vergoeding binnen het budget van het onderzoeksproject geboden.

Specifiek type standaardonderzoek: Vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek

a.  Respondenten vullen individueel schriftelijk of elektronisch vragen in over zichzelf, hun organisatie, hun omgeving of anderen in hun omgeving (ouders, vrienden, partner, medestudenten, leidinggevenden, collega’s etc.) en worden individueel of in groepsverband mondeling ondervraagd of geobserveerd.

b.  In overleg met de respondenten wordt het interview of het te observeren gedrag van respondenten op audio opgenomen. Slechts de onderzoeker en zijn medewerkers hebben toegang tot de identificeerbare gegevens. Geluidsopnamen worden – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende respondenten- niet aan derden vertoond; opnamen waarin proefpersonen identificeerbaar zijn worden zorgvuldig beheerd, en worden vernietigd zodra het belang van het onderzoek dat toestaat.

c.  Het invullen van vragenlijsten neemt doorgaans 15 minuten tot een half uur, maar maximaal 1 uur in beslag. Diepte-interviews en focusgroepen duren maximaal 3 uur.

d.  Er is geen sprake van lijfelijk ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

e.  De vraagstelling van het onderzoek is overigens altijd neutraal van aard, ook waar het gevoelige persoonlijke of organisationele onderwerpen betreft.

f.   Indien de onderzoeksvraag het vereist, kan het nodig zijn de informatie verkregen uit de vragenlijsten te koppelen aan andere gegevens. Als gegevens worden gekoppeld aan andere bronnen (bijv. gegevens van andere respondenten, administratieve gegevens), dan wordt dit in nauwe samenwerking met de betreffende instanties afgestemd en voorafgaand aan de koppeling gemeld aan de respondent. De respondent kan op basis van deze informatie weigeren de vragenlijst in te vullen, of weigeren dat de koppeling daadwerkelijk tot stand wordt gebracht.

     De volgende koppelingen zijn standaard:

 • Koppeling met administratieve gegevens (bijv. met betrekking tot algemene studentgegevens);
 • Koppeling met gegevens verkregen van andere respondenten (bijv. medeteamleden, ondergeschikten, supervisoren);
 • Koppeling met andere gegevens eerder van dezelfde respondent gekregen (bij longitudinaal onderzoek);
 • Een combinatie hiervan.g. Indien respondenten identificeerbaar zijn, geldt dat slechts de onderzoeker toegang heeft tot de identificeerbare gegevens en dat de persoonlijke gegevens worden vernietigd worden zodra koppeling van gegevens tot stand is gebracht.h.  De onderzoeker handelt in overeenstemming met de privacy wetgeving.  Specifiek type standaardonderzoek: Tekstanalytisch onderzoekDocumenten worden geanalyseerd met het doel dominante beleidsideeën te identificeren en/of construeren en zo uitspraken te doen over doelen en mogelijke effecten van bepaalde beleidsinitiatieven. Veelal worden openbare beleidsdocumenten geanalyseerd zonder voorafgaande toestemming van hun auteurs. Dat geldt voor producten van massamedia, en voor documenten die via Internet te bereiken zijn zonder password of andere vorm van protectie. Ook niet-openbare documenten kunnen in tekstanalytisch onderzoek betrokken worden, maar alleen voor zover ze langs oorbare weg (dat wil zeggen met toestemming van de auteur en/of organisatie) ter beschikking van de onderzoeker zijn gekomen. De onderzoeker draagt er zorg voor dat deze documenten niet verder verspreid worden en dat hun inhoud – voor zover van vertrouwelijke aard – niet openbaar wordt gemaakt. Bij het citeren van onderzochte documenten in publicaties gelden de gebruikelijke regels voor copyright (bronvermelding, toestemming van betrokkene bij overname van teksten boven 250 woorden). 
Centre for Entrepreneurship, Strategy, International Business and Marketing

General research of the Centre for Entrepreneurship, Strategy, International Business and Marketing

Contact: dr. A.M. Von Raesfeld-Meijer
Function: EC contact person
a.m.vonraesfeldmeijer@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Research in this department is focusing on entrepreneurial and innovative behavior of people, teams, and companies (antecedents, consequences, and processes). While we apply a range of research methods, we define three types of standard research procedures. Respondents are usually consenting adults.

Survey-based research: cross-sectional and longitudinal

Respondents individually fill in written or electronic questions about themselves, their businesses, their environment, or others in their environment (e.g. team members). No observation of behavior takes place. Psychometric scales (e.g. Big 5, MBI) can be used. Participation is voluntary and is usually not rewarded. Responding takes no more than one hour.

There is always a cover letter or e-mail in which an explanation is given on the research. This shows at least who performs the investigation, whether this concerns research that is commissioned and who is the client in this case, as far as possible the purpose of the investigation, and what happens to the data obtained, and whether the respondent remains anonymous or not (consent of respondent). If there are questions about emotional or sensitive topics, this is indicated in the accompanying letter in such a way that the respondent in advance can estimate whether he or she this research will contribute to this research. The questions are neutral in all cases (and not judgmental), and are usually based on established scales. The respondent may at all times refuse to complete the questionnaire or parts of the questionnaire, and can withdraw from the study anytime without consequences.

In cross-sectional survey research, confidentiality of respondents is guaranteed, and in no place, the responded discloses information that can lead to his or her identification. In longitudinal research, a link to a particular respondent needs to me made by the researcher alone (which is usually done by attaching a number to each questionnaire which is then matched with subsequent waves, with only the researcher being able to match the questionnaires over waves). Thus, confidentiality remains guaranteed.

Qualitative research

Qualitative research at NIKOS includes in-depth interviews, diaries, and observations. Standard examination satisfies the following properties:

a. Respondents are interviewed individually or in groups orally or observed, following an outline of the study and prior informed consent.

b. In some cases, the interview or the behavior of the respondents will be recorded on audio or video. Only the researcher and his/her research team have access to the raw data, audio and video recordings. Without written permission of the respondents they will not be shared with third parties. Recordings in which subjects are identifiable are carefully managed, and destroyed as soon as the interest of the investigation permits. For research reports and publications, the data is anonymized and will only indicate the respondent’s businesses in case of prior informed consent.

c. There is no physical discomfort, health and safety risks.

d. Topics frequently asked in questionnaires and interviews: behavior, attitudes, opinions, preferences, sociodemographics, and performance indicators.

e. If there are questions about emotional or sensitive topics (such as mental health problems), the investigator must ensure that the question is such that the test person will self or others in the vicinity of the participant not suffer adverse. 

Text-analytical research

Documents are analyzed with the aim to reconstruct different dimension of content. Public documents can be analyzed without the prior consent of the authors. This applies to products of mass media, and documents accessible via the Internet without a password or other form of protection. Non-public documents can be included in text analytical research, but only insofar as they have become in a consensual way available to the researcher. The researcher must ensure that these documents are not spread further and that their content - where confidential - not to be published. When citing documents examined in publications, the usual rules for copyright (citation permission of the person concerned to acquire texts above 250 words).

At times, texts are generated via think-aloud techniques or diary techniques. Here the subject may be asked to 'think aloud' in order to get a better picture of how a task is performed, the considerations put the subject in decisions, misunderstandings or problems in the implementation of the task performance and potential irritation that occur in the execution of the task. During the task, subjects may be queried at different times of the cognitive effort, the motivation and the appreciation of the task. The behavior of the subjects is recorded by means of audio or video recordings, recording keystrokes and mouse movements, notes by the experimenter. After the performance of tasks subjects are asked about their experiences during task performance, their opinion on the materials and other task-oriented aspects used, including a debriefing. Before or after the task in detail questions can be asked about the investigation relevant sociographics and individual characteristics. Registrations will be processed and stored so the reduction to the individual subjects is only possible for the principal investigator and his/her research team, and then only to the extent necessary to verify later information or to obtain additional information. This means, that protocols and recording (video or audio) can be stored confidentially that only the experimenter knows which shot belongs to which participant.

Change Management and Organizational Behaviour

General research of the department of change management and organizational behavior

Contact: prof.dr. C.P.M. Wilderom
Function: EC contactperson
c.p.m.wilderom@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Het onderzoek van deze vakgroep maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kwalitatieve data-analyse behelst publiek te verkrijgen data of data die verzameld zijn met een specifiek onderzoeksdoel. In dat laatste geval geldt hetgeen ook geldt voor kwantitatieve data-verzameling en -gebruik, en dat is ten minste dat:

 1. Aan een onderzoek kunnen respondenten deelnemen die werken binnen één enkele of meerdere organisaties.
 2. Er is altijd een begeleidende brief of e-mail naar individuele respondenten gestuurd waarin een toelichting wordt gegeven op het onderzoek. Hieruit blijkt in ieder geval wie het onderzoek uitvoert, of het hier onderzoek betreft dat in opdracht gebeurt, en wie in dat geval de opdrachtgever is, plus voor zover mogelijk het doel van het onderzoek, en wat er met de verkregen gegevens gebeurt. Indien er vragen worden gesteld over emotioneel of anderszins gevoelige onderwerpen, dan wordt dit ook in het begeleidend schrijven vermeld op zo’n manier dat elke respondent van tevoren een inschatting kan maken of hij of zij aan dit onderzoek wil meewerken. De vraagstelling is in alle gevallen neutraal (en niet oordelend). Het onderzoek neemt over het algemeen niet meer dan 2 uur tijd in beslag van de respondenten, uiteraard altijd met hun instemming. De respondent kan te allen tijden weigeren om verder mee te doen aan het onderzoek.
 3. Anonimiteit van respondenten is gewaarborgd, en de respondent vult nergens informatie in waaruit zijn of haar identiteit blijkt of kan blijken. Wanneer de identiteit door deelname aan het onderzoek toch te herleiden is (bijvoorbeeld doordat vragenlijsten via e-mail retour worden gestuurd) dan worden de resultaten bij rapportage of terugkoppeling altijd geanonimiseerd. Bij onderzoek dat in opdracht gebeurt worden resultaten altijd zo aan de opdracht­gever gerapporteerd dat individuen en kleine werkunits niet te identificeren zijn door de opdrachtgever.
 4. Respondenten worden individueel of in groepsverband ondervraagd of geobserveerd.
 5. Regelmatig wordt het interview of het te observeren gedrag van respondenten op audio of video opgenomen. Alleen slechts de onderzoekers en zijn/haar medewerkers hebben toegang tot deze niet-publiekelijk toegankelijke en identifi­ceerbare gegevens. De geluids- en video-opnamen worden – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende respondenten – niet aan derden vertoond; opnamen waarin proefpersonen identificeerbaar zijn worden zorgvuldig beheerd en vernietigd zodra het belang van het onderzoek dat toestaat.
 6. Indien respondenten identificeerbaar zijn geldt dat: 1) Slechts de onderzoekers toegang hebben tot de identificeerbare gegevens; 2) De persoonlijke gegevens worden vernietigd zodra dat mogelijk is (d.w.z., zodra evt. koppeling van gegevens tot stand is gebracht); en 3) De onderzoekers handelen in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Het bovenstaande geldt ook bij relatief veel voorkomend survey-based onderzoek van deze vakgroep. Bij dit soort onderzoek worden er meestal vragen gesteld over de organisatorische en professionele omgeving van respondenten; persoonlijke gegevens of het gedrag van respondenten komen ook aan bod, maar altijd in de context van het gedrag als lid van een groter geheel, gericht op resultaten in de context van het werk. Respondenten worden nooit blootgesteld aan lijfelijk ongemak of veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Bij vragen over emotionele of gevoelige onderwerpen draagt de onderzoeker er zorg voor dat de vraagstelling dusdanig is dat de respondenten zelf --of anderen in hun omgeving-- hierdoor geen nadelige gevolgen ondervinden.

Er wordt in deze vakgroep tot nu toe weinig experimenteel onderzoek verricht met proefpersonen. Dit onderzoek wordt beperkt tot professionele aangelegenheden. Op proefpersonen wordt geen druk uitgeoefend om mee te doen; deelname geschiedt op vrijwillige basis en beloning (als die er al is) is niet disproportioneel. Bij uitvoering van dit onderzoek zullen we ons houden aan de gangbare ethisch-verantwoorde gedragsregels van de faculteit.

Cognitive Psychology and Ergonomics

General research of the department of Cognitive Psychology and Ergonomics

Contact: dr. R.H.J. van der Lubbe
Function: EC member
r.h.j.vanderlubbe@utwente.nl

Explanatory notes about fulfilled general requirements and conditions

Authorization CE: assessment of ethical permissibility by EC or by MEC

Research conducted by the CPE generally makes use of healthy, adult and competent subjects who participate on a voluntary basis (often for the sake of study credits) or for a minimal financial remuneration. In a few cases, students are selected on the basis of mild conditions such as dyslexia, ADHD, or on the basis of other criteria (e.g. synesthesia or number of years’ musical experience). In this case, recruitment takes place by means of posters or announcements at the beginning of large-scale lectures, and in a few instances, by approaching study advisors who have information about relevant data. In this last case, enquiries are only made indirectly (via the study advisor) concerning interest in participation, after which the students can themselves contact the relevant researcher. Research focuses on basic cognitive functions such as perception, memory, attention and motor skills, and also looks at how these processes are implemented in the brain. This kind of research can make use of psychophysiological measurements such as EEG, ECG, and GSR. These measurements, if used according to the standard guidelines, involve a negligible risk and therefore fall into category D.

Accidental discoveries: When using EEGs and ECGs, it is possible that accidental discoveries may be made. This should be stated on the various documents (recruitment documents and the information brochure). In addition, a special section for these measurements should be included on the informed consent form.

Deception and debriefing: Some research involves making use of an implicit manipulation, such as when learning motor sequences or when presenting subliminal stimuli. During the debriefing, the subject should be informed about this manipulation.

Recruitment of subjects: Some studies, for instance research into the processing of pain stimuli, or the registration of EEG, involve procedures which are to some extent unpleasant. Subjects should already be informed about this during the recruitment. Furthermore, sometimes stimulus material is used which is insulting, offensive or, for some people, inappropriate (e.g. photographs of victims of a violent crime, explicit sexual photographs, etc.). This should also be reported during the recruitment.

Specific type of standard research: Psychophysics/Behavioural research

The majority of the research conducted by the CPE department falls into this category. This involves experiments in which the subject is confronted with visual, auditory, tactile and pain stimuli which can either be presented separately or simultaneously. The task is usually aimed at processes relevant to perception, attention, memory and motor skills. In most cases, the subject sits in front of a computer monitor and sometimes also a number of loudspeakers, or the subject has a number of tactile stimulation devices attached to one or more fingers. Tactile stimuli are presented via dismantled 8 Ohm loudspeaker cones. These are taped onto the ring and index fingers of both hands, and driven by Presentation software. In addition, the vibrations presented are amplified by two EC-approved mini amplifiers E-SA9. Usually, the subject in these experiments has to press buttons with one or more fingers, depending on which stimulus is presented. The subject does not sit in this set-up for longer than four consecutive hours, nor does (s)he participate in this kind of research more than three times a week. The head is not fixed for this. The subject is observed via a closed-circuit camera and no recordings are made of the subject. The stimulus material used falls roughly into two categories:   

a. It is emotionally neutral: visual stimuli consist of abstract forms or simple images; sounds presented are words, tones, or noise for instance; tactile stimuli consist of short vibrations. In all cases, the stimulus intensity used does not exceed any critical limit (e.g. 100 lumen / 100 dB).

b. It is emotionally charged: the stimuli are developed to specifically elicit particular emotions. In this case, only stimuli from standard stimulus-sets (IAPS, IADS) may be used, normal human faces expressing particular emotions, and pain stimuli such as those used in research into nociception. In the case of pain stimuli, use should be made of EC-certified stimulation equipment especially developed for this purpose and the research should be conducted by an experienced researcher in this field. Previous research with similar stimuli has been evaluated positively by the Roessingh METC. The following aspects were specified. The different levels at which the electric stimuli are presented are determined individually in a pre-test. The strength of the electrical current is determined for the level at which a stimulus can first be detected (sensory threshold; VAS-score 1), the level at which the stimulus is experienced as uncomfortable (pain threshold; VAS-score of about 5), and the level at which the stimulus is experienced as extremely painful (pain tolerance level; VAS-score of about 9). The stimuli for the experiment are then set to a level well below the pain tolerance level (VAS-score of about 7). The number of pain stimuli above the pain threshold is kept low (< 200) and there is an interval of at least 3 seconds between these stimuli. Subjects are screened for possible oversensitivity and should not partake of any drugs or alcohol in the 24 hours preceding participation. Furthermore, mood assessment questionnaires are filled in prior to and after completion of the experiment. Participants are informed quite explicitly that they can decide at any time and without giving any reason whatsoever to withdraw from the experiment. There are no adverse consequences linked to this. In the unlikely event that any harmful effects do occur after all, e.g. spontaneously reported by the participant or observed by the researcher, then these will be noted and reported to the CE. The researcher and/or the UT has a third party liability insurance which is in accordance with legal conditions in the Netherlands (Article 7 WMO and the rules for Compulsory Insurance in Medical Research Involving Human Subjects 23 June 2003). This insurance covers possible losses suffered by research participants due to injury or death which may have resulted from the research.

Specific type of standard research: Psychophysiological research (EEG, EOG, ECG, EMG)

In this research, use is usually made of stimuli as described in the type of research detailed above, whereby the head of the subject is fitted with an elastic cap (Easy-Cap; Falk Minow Services, Herrsching, Germany). Up to a maximum number of 64 Ag/AgCL ring electrodes are attached to this cap for recording the electro-encephalogram (EEG). Different referencing methods are used for the signal such as mastoids, earlobes, but usually the online average is taken as a reference. An earth electrode is also used. This allows free movement of the head. In addition, electrodes are usually attached around the eyes in order to register eye movements (the electrooculogram: EOG), and sometimes electrodes are also placed to measure the heart rate (the electrocardiogram: ECG) and muscle activity (the electromyogram: EMG). The electrodes are attached as specified in the Electro-Cap instruction manual. The physiological signals are amplified using a 72-channel amplifier (QuickAmp; BrainProducts GmbH) and Vision Recorder is used for further acquisition of the signals. Work is carried out according to the guidelines set out in the instruction manual of Easy-Cap. All equipment or materials used comply with required EC guidelines. The subject does not participate for longer than four hours at a time, with regular breaks (every 20 minutes or so). Furthermore, the subject may not participate more than twice a week in a similar experiment.

Specific type of standard research: Psychometric research

A few research studies involve questionnaires or interviews which can be regarded as standard research. However, in the case of patient groups who meet the DSM-IV criteria, for example, there may be cause for a strongly emotional state, and the proposed research should be examined more closely. A number of characteristics of the questionnaire research method are the following:   

a. Respondents individually fill in answers, in writing or electronically, to questions about themselves, their environment or others in their environment. Completing the questionnaire takes no longer than 1 hour.

b. Questionnaire subjects include cognitive skills (memory, language proficiency, numerical proficiency, IQ), learning styles, autobiographical memories, personality traits, health, use of medicines/drugs or psychoactive substances, mood, attitudes, opinions, emotional experiences, etc.

c. Deception is only allowed here if subjects are informed about it after the research has ended, in such a way as to eliminate possible negative effects resulting from the deception.

d. With questions on emotional or sensitive topics (for instance, traumatic experiences), the researcher is responsible for ensuring that these are phrased in such a way that neither the subject nor others in the subject's environment will experience any adverse effects. The questions in the research should always be of a neutral nature and therefore not judgemental.

e. No physical discomfort or health and safety risks are involved.

Communication Studies - Corporate & Marketing Communication

General research of the department of Communication Science

Contact: dr. J.F. Gosselt
Function: EC member
j.f.gosselt@utwente.nl

Toelichting over vervulde algemene voorwaarden en condities

Toelichting over vervulde algemene voorwaarden en condities: Het onderzoek van de vakgroep Communicatiewetenschap  richt zich op de interne en externe communicatie van organisaties en op marketingpsychologie.

Thema’s die onderzocht worden zijn: de invloed van communicatie op werknemers, de professionaliteit en doeltreffendheid van interne communicatieprocessen en de relatie tussen communicatie en (interne en externe) beeldvorming. Onderzoeksthema’s in marketing psychologie zijn: consumentengedrag, de dynamiek van sociale beïnvloeding, en Relationship Management in de dienstverlenende sector.

Bevoegdheid CE: beoordeling ethische toelaatbaarheid door CE of door MEC; Medisch onderzoek is niet aan de orde.

Selectie van volwassen wilsbekwame personen. Dit is in de regel het geval, behoudens eventueel minderjarige eerstejaars Bachelorstudenten. In enkele gevallen kunnen minderjarige proefpersonen in het onderzoek betrokken worden, namelijk

1.Wanneer minderjarigen een specifieke doelgroep vormen (bijvoorbeeld in geval van cyberpesten);

2.Wanneer het gaat om organisaties waarin minderjarigen specifieke stakeholders zijn (een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar handhaving van leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en tabak). In dat laatste onderzoek treden minderjarigen overigens niet alleen op als object van onderzoek maar ook als subject. Minderjarigen worden alleen in onderzoek betrokken na informed consent van henzelf en hun ouders.

3.Wanneer minderjarigen ingaan op een algemeen verzoek om deel te namen aan een onderzoek (survey of logregistratie).

Vrijwilligheid van deelname. Op proefpersonen wordt geen druk uitgeoefend om mee te doen. De beloning is niet hoger dan de standaardvergoeding.

Screening van proefpersonen. Proefpersonen worden gescreend voor zover dat nodig is om te garanderen dat de steekproef representatief is voor de populatie die onderzocht wordt.

Toevalsbevindingen: Deze zijn in medische zin niet aan de orde.

Informed consent: Dit is in de regel aan de orde. Daar waar gebruik gemaakt wordt van observatie (eventueel langs elektronische weg) en waar de data tot individuele personen te herleiden zijn, wordt achteraf toestemming gevraagd voor het gebruik van de data. Voor het gebruik van openbaar toegankelijke teksten (zoals weblogs, bijdragen in openbare discussiefora) wordt geen informed consent gevraagd; wel worden de teksten in de verslaggeving van het onderzoek geanonimiseerd.

Anonimiteit: Onderzoeksgegevens van personen worden in een zo vroeg mogelijk stadium geanonimiseerd, en zeker in de verslaggeving van het onderzoek, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft om dat niet te doen. Gebruik van video-opnamen voor andere doeleinden dan voor de verkrijging en analyse van resultaten, geschiedt alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkenen.

Misleiding en debriefing: In een aantal onderzoeken is sprake van misleiding, in die zin dat het doel van het onderzoek verzwegen kan worden om te voorkomen dat het gedrag van de proefpersonen beïnvloed wordt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij observatie van het verwerkingsgedrag van documenten of bij ‘mystery shopping’ onderzoek. In de regel vindt na afloop een debriefing plaats.

Werving van proefpersonen: Risico’s als onder a en b genoemd zijn niet aan de orde. Risico’s als onder c genoemd kunnen aan de orde zijn bij taken waarbij bijvoorbeeld proefpersonen informatie moeten zoeken in open bronnen, zoals het Internet. Als deze risico’s groter zijn dan in de normale werk-, leer- of thuissituatie, zullen proefpersonen daarover geïnformeerd worden.

Specifiek type standaardonderzoek 1: Vragenlijstonderzoek (bijvoorbeeld audit onderzoek)

Respondenten vullen individueel, schriftelijk of elektronisch, vragen in over communicatiemiddelen of processen, en in relatie daarmee over zichzelf, hun omgeving of anderen in hun omgeving.

Er vindt doorgaans geen observatie van gedrag plaats en er worden geen fysiologische maten genomen. Het echte doel van het onderzoek wordt niet altijd voorafgaand aan het onderzoek aan de deelnemer bekend gemaakt om o.a. sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Het echte doel van het onderzoek wordt wel tijdens de debriefing aan de deelnemer uitgelegd. Het invullen van vragenlijsten neemt doorgaans niet meer dan 1 uur in beslag. Er is geen sprake van lijfelijk ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vaak gestelde vragen in vragenlijsten van de Programmagroep Communicatie: persoonlijkheidseigenschappen (bv. Need for Cognition, Need for Structure, agressie, dominantie), attituden, stereotypen, opvattingen en voorkeuren; ervaringen (bv. ten gevolg van fysieke beperkingen of aandoeningen); emoties, cognities, en gedrag in sociale interacties (bv. verkoopsituaties); autobiografische herinneringen (bv. de laatste keer dat de proefpersoon publiekelijk werd beledigd); etc. Indien er vragen worden gesteld over emotionele of gevoelige onderwerpen (zoals conflicten, seksueel gedrag, enzovoort) draagt de onderzoeker er zorg voor dat de vraagstelling dusdanig is dat de proefpersoon zelf of anderen in de omgeving van de deelnemer hierdoor geen nadelige gevolgen ondervinden. De vraagstelling van het onderzoek is altijd neutraal van aard, d.w.z. niet oordelend. Indien onderzoek plaatsvindt binnen een organisationele context zorgt de onderzoeker ervoor de dataset niet beschikbaar wordt gesteld aan de organisatie en respondenten niet te herleiden zijn. De onderzoeker staat ten allen tijde tussen de respondent en de organisatie en zorgt ervoor dat een organisatielid geen nadelige gevolgen ondervindt als gevolg van zijn/haar deelname aan het onderzoek.

Specifiek type standaardonderzoek 2: Mondelinge interviews (face-to-face)

Respondenten beantwoorden individueel vragen over communicatieprocessen of communicatie-middelen. Er vindt doorgaans geen observatie van gedrag plaats en er worden geen fysiologische maten genomen. Het echte doel van het onderzoek wordt niet altijd voorafgaand aan het onderzoek aan de deelnemer bekend gemaakt om o.a. sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Het echte doel van het onderzoek wordt wel tijdens de debriefing aan de deelnemer uitgelegd. Een interview neemt doorgaans niet meer dan 1 uur in beslag.

Er is geen sprake van lijfelijk ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Een interview kan opgenomen worden op audio of video, maar uitsluitend na voorafgaande toestemming van de geïnterviewde. De registratie worden zodanig bewaard en verwerkt dat herleiding tot de individuele proefpersonen alleen mogelijk is voor de onderzoeker, en dan nog alleen voor zover dat nodig is om op een later tijdstip informatie te verifiëren dan wel aanvullende informatie te verkrijgen. Dit betekent onder meer dat protocollen en opnamen anoniem worden opgeslagen, dat persoonlijke gegevens onherkenbaar gemaakt worden.

Specifiek type standaardonderzoek 3: Mondelinge interviews (telefonisch)

Respondenten beantwoorden individueel vragen over communicatieprocessen of communicatie-middelen. Bij aanvang van het interview maakt de interviewer zich met naam en organisatienaam (Universiteit Twente) kenbaar en verifieert hij of het uitkomt om het interview op dit moment te houden. Eventueel wordt een afspraak gemaakt voor een ander tijdstip. Voor het overige gelden de boven aangegeven regels voor het face-to-face interview.

Specifiek type standaardonderzoek 4: Groepsinterviews / focusgroepen

Respondenten beantwoorden in een groep vragen over communicatieprocessen of communicatie-middelen. De proefleider draagt zorg voor een veilige sfeer in de groep en voor een open discussie; hij probeert te voorkomen dat deelnemers in verlegenheid gebracht worden of anderszins emotionele schade ondervinden ten gevolge van het gedrag van andere deelnemers. Voor het overige gelden de boven aangegeven regels voor het face-to-face interview.

Specifiek type standaardonderzoek 5: Labonderzoek / experiment / eyetracking studies

Procedure: Deelnemers, alleen of met meer personen tegelijkertijd, worden blootgesteld aan stimuli. Hun gedrag, als reactie op de stimuli, wordt gemeten door reactietijdenparadigma’s, en/of het opnemen van gedrag (bv. gezichtsuitdrukkingen van emoties) via een videocamera, en/of via eyetracking. Ook dienen proefpersonen soms keuzes te maken, oordelen te geven, of korte taken uit te voeren (bijvoorbeeld om onderling verband tussen testonderdelen te verhullen, de kans op antwoordconsistentie te verminderen). Daarnaast moeten deelnemers vaak vragenlijsten invullen, waarbij in principe dezelfde zaken bevraagd kunnen worden als genoemd onder standaardonderzoek “Vragenlijstonderzoek”. Slechts de onderzoeker en zijn medewerkers hebben toegang tot de identificeerbare gegevens, en geluids- en video-opnamen worden niet aan derden vertoond; opnamenwaarin proefpersonen identificeerbaar zijn worden zorgvuldig beheerd, en worden vernietigd zodra het belang van het onderzoek dat toestaat. De volgende vormen van misleiding worden vaak gebruikt:

- Deelnemers worden voorafgaand aan het onderzoek niet altijd geïnformeerd over het werkelijke of volledige doel van het onderzoek, om o.a. invloed van sociale wenselijkheid te vermijden. Het echte doel van het onderzoek wordt wel tijdens de debriefing uitgelegd.

- Deelnemers ontvangen soms gemanipuleerde feedback (false feedback) over persoonlijkheid, capaciteiten of prestaties bij het uitvoeren van een taak, mits daarvan geen blijvende schadelijke gevolgen zijn te voorzien; in alle gevallen worden proefpersonen naderhand hierover ingelicht.

- De deelnemers wordt soms verteld dat ze in interactie zijn met andere proefpersonen terwijl dit niet werkelijk het geval is.

- De deelnemers wordt soms verteld dat er bepaalde taken dienen te worden uitgevoerd, terwijl dit niet zo is (geen extreem onaangename of belastende taken).

- Vaak wordt gebruik gemaakt van een of meerdere confederates die een bepaalde rol aannemen in de interactie met deelnemers die zich hier niet bewust van zijn.

Labonderzoek neemt in het algemeen niet meer dan 1 uur in beslag. Er is geen sprake van ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Stimuli die niet subliminaal worden aangeboden zijn vaak (1) omgevingen, teksten, afbeeldingen, filmfragmenten die emoties/stemmingen opwekken (stemming/ emotie manipulatie), en/of (2) gedrag van een confederate. Stimuli die subliminaal worden aangeboden zijn vaak plaatjes of/en woorden met ofwel emotionele ofwel neutrale connotaties/betekenis (zoals ‘geweld’, ‘bloem’). Stimulusmateriaal is redelijkerwijs niet op te vatten als schokkend, beangstigend, of beledigend. Mogelijkerwijs is het stimulusmateriaal emotioneel geladen, dat wil zeggen het is specifiek ontwikkeld om bepaalde positieve of negatieve emoties op te roepen, dan wel is het zo dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat het bepaalde emoties op zal roepen.

Bij experimenten waar proefpersonen aan deelnemen in groepen (of dyaden) zal er geen sprake zijn van fysiek contact tussen proefpersonen. Bij experimenten waarin conflicten worden gesimuleerd (zoals bij onderzoek naar onderhandelen of conflicthantering) geldt tevens dat het experiment wordt beëindigd als er dreiging is van fysiek of verbaal (schelden, schreeuwen) geweld.

Specifiek type standaardonderzoek 6: Observatie van verwerking van documenten (usability onderzoek / hardopdenk methode / plusmin methode)

Proefpersonen wordt gevraagd om een bepaalde taak uit te voeren en/of vragen te beantwoorden aan de hand van een of meer (digitale) documenten. Daar waar gebruik gemaakt moet worden van persoonlijke informatie (bijvoorbeeld inkomensgegevens voor het invullen van een formulier) wordt veelal gebruik gemaakt van een fictieve situatieschets. Bij de uitvoering van de taak kan de proefpersoon gevraagd worden om ‘hardop te denken’ teneinde een beter beeld te krijgen van de wijze waarop de taak wordt uitgevoerd, de overwegingen die de proefpersoon heeft bij beslissingen, de misverstanden of problemen die bij de uitvoering van de taak optreden en mogelijke irritaties die zich bij het uitvoeren van de taak voordoen. Tijdens de taak kunnen proefpersonen op verschillende momenten vragen gesteld worden over de cognitieve inspanning, de motivatie of de appreciatie van de taak. Het gedrag van de proefpersonen wordt geregistreerd door middel van audio- of video-opnamen, registratie van toetsaanslagen en muisbewegingen, aantekeningen door de proefleider. Na afloop van de taakuitvoering kunnen proefpersonen gevraagd worden naar hun ervaringen tijdens de taakuitvoering, hun oordeel over de gebruikte materialen en andere taakgerichte aspecten. Voor of na de taakuitvoerig kunnen vragen gesteld worden over voor het onderzoek relevante persoonskenmerken. De registraties worden zodanig bewaard en verwerkt dat herleiding tot de individuele proefpersonen alleen mogelijk is voor de onderzoeker, en dan nog alleen voor zover dat nodig is om op een later tijdstip informatie te verifiëren dan wel aanvullende informatie te verkrijgen. Dit betekent onder meer dat protocollen en opnamen (video of geluid) vertrouwelijk worden opgeslagen, dat alleen de proefleider weet welke opname bij welke proefpersoon hoort. In de uitgeschreven protocollen worden namen en andere elementen die tot herkenning kunnen leiden, vervangen door aanduidingen als [naam], [naam bedrijf].

Specifiek type standaardonderzoek 7: Tekst-analytisch onderzoek en conversatie-analyse (bijvoorbeeld inhoudsanalyse)

Documenten worden geanalyseerd met het doel talige en tekstuele kenmerken te identificeren, te definiëren en te rubriceren, en/of uitspraken te doen over hun kwaliteit op basis van die analyse.

Openbare documenten kunnen geanalyseerd worden zonder voorafgaande toestemming van hun auteurs. Dat geldt voor producten van massamedia, en voor documenten die via Internet te bereiken zijn zonder password of andere vorm van protectie. Ook niet-openbare documenten kunnen in tekstanalytisch onderzoek betrokken worden, maar alleen voor zover ze langs oorbare weg ter beschikking van de onderzoeker zijn gekomen. De onderzoeker draagt er zorg voor dat deze documenten niet verder verspreid worden en dat hun inhoud – voor zover van vertrouwelijke aard – niet openbaar wordt gemaakt. Bij het citeren van onderzochte documenten in publicaties gelden de gebruikelijke regels voor copyright (bronvermelding, toestemming van betrokkene bij overname van teksten boven 250 woorden).

Specifiek type standaardonderzoek 8: Participerende observatie / mystery onderzoek.

Bij deze methode wordt een bedrijf of instelling bezocht door een persoon die zich voordoet als klant, zonder dat het personeel van het bedrijf of instelling hiervan op de hoogte is. Instellingen en/of personeel dienen als onderzoekseenheden zonder daarvoor expliciet toestemming te hebben verleend. Het echte doel van het onderzoek wordt niet altijd voorafgaand aan het onderzoek aan de deelnemer bekend gemaakt. Het echte doel van het onderzoek wordt wel tijdens de debriefing aan de deelnemer uitgelegd. Standaard mystery onderzoek dient ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden met betrekking tot de onderzoekseenheden:

- De onderzoekseenheden bevinden zich in een situatie waarbij ze redelijkerwijs kunnen verwachten dat ze door anderen worden gezien of gehoord (bijvoorbeeld in een winkel).

- De informatie waarnaar wordt gezocht is van groot publiek belang.

- Conventionele methoden leiden naar grote waarschijnlijkheid niet tot betrouwbare resultaten.

- Onschuldige mensen mogen niet aan risico’s worden blootgesteld. Aldus dient er zorg te worden gedragen voor de anonimiteit van de onderzoekseenheden/participanten.

Communication Studies - Media, Communication & Organisation

General research of the Department  Media, Communication and Organization (MCO)

Contact: dr. J. Gosselt
Function: EC member
j.f.gosselt@utwente.nl

Department of Media, Communication and Organization (MCO)

Explanatory notes about fulfilled general requirements and conditions

Authorization EC: assessment of ethical permissibility by EC or by MEC:

The standard research of MCO poses questions which are not of a medical nature. In general, the questions are concerned with the normal functioning of the human being in relationship to media, communication and organizations. Two research areas can be distinguished within the Department of Media, Communication & Organization: e-Government and media psychology.  

Specific type of standard research: Questionnaire-based research and qualitative research (field research)

a. Respondents individually fill in answers, in writing or electronically, to questions about themselves, their environment or others in their environment (friends, partner, fellow students, etc.) or are questioned orally either individually or as part of a group (focus group).

b. No observation of behaviour takes place and no physiological measurements are taken.

c. The real purpose of the research is not always disclosed to the participant prior to the research in order to prevent, among other things, socially desirable responses. The real purpose of the research is however always explained to the participant during the debriefing.

d. Deception is allowed only if participants are fully informed at the end of the research about the manner in which they have been misled during the research. The following form of deception is often used: giving false feedback on personality/abilities provided that no lasting harmful effects are anticipated.

e. Completing the questionnaire should not take longer than 1 hour; interviews and focus groups should not take longer than 2 hours.

f. No physical discomfort or health and safety risks are involved.

g. Content of frequently asked questions in MCO questionnaires and interviews includes: attitudes, opinions and preferences with regard to the use of media; emotional experiences/expressions with regard to particular media utterances; behaviour or behavioural intentions with regard to use of media; self-efficacy with regard to the use of media technology; motives for media use; personality factors.

h. If questions are asked about emotional or sensitive topics (such as aggression, addiction, etcetera), the researcher is responsible for ensuring that the questions are formulated in such a way that neither the participant nor others in the participant's environment will experience any adverse effects. The questions posed in the research should always be of a neutral nature and therefore not judgemental.

Specific type of standard research: Laboratory research

a. Procedure: Participants are exposed to stimuli (usually video fragments or other visual material) or they play a game. Their behaviour in reaction to the stimuli is measured by recording the behaviour and/or by letting participants fill in questionnaires.

b. No physiological measurements have been taken to date, but this will take place in the near future.

c. The real purpose of the research is not always disclosed to the participant prior to the research in order to prevent,  among other things, socially desirable responses. The real purpose of the research is however always explained to the participant during the debriefing.

d. The following form of deception is often used: suggesting a particular task (for instance evaluating stimuli) whilst the actual measurement involves behaviour(al intentions), aroused emotions or memory abilities.

e. Laboratory research should not take longer than 1 hour.

f. No physical discomfort or health and safety risks are involved.

g. Stimuli which are presented are often (1) video fragments to induce emotions/moods (mood/emotion manipulation), (2) games (including first-person shooters).

Educational Science

General research of the department of educational science

Contact: dr. M.D. Endedijk
Function: EC contactperson
m.d.endedijk@utwente.nl

Explanatory notes about the nature the research

Omschrijving standaard onderzoek vakgroep Onderwijskunde

Algemeen

De vakgroep Onderwijskunde verricht onderzoek naar factoren die de effectiviteit en efficiëntie van leer- en opleidingsarrangementen in onderwijs- en arbeidsorganisaties bepalen. Het onderzoek is zowel fundamenteel van aard als toepassingsgericht. Een variëteit van onderzoek- en ontwerpmethodieken wordt gecombineerd met empirische kennis om oplossingen voor concrete problemen op het gebied van leer- en opleidingsomgevingen in onderwijs- en arbeidsorganisaties te ontwikkelen. Het onderzoek is gericht op leeropbrengsten, leerprocessen, persoons- en organisatie kenmerken en hun onderlinge relaties.

Het onderzoek is niet medisch van aard. Het onderzoek vindt plaats in onderwijs- en arbeidsorganisaties in nauwe samenwerking met de betrokkenen. Voor deelname aan het onderzoek worden proefpersonen (en evt ouders/verzorgers) vooraf geïnformeerd over het doel en de inhoud van het onderzoek. Bovendien dienen zij passief of actief toestemming te verlenen. Proefpersonen doen vrijwillig mee aan het onderzoek en ontvangen daarvoor een beloning, in de vorm van een presentje, een geldbedrag, een presentatie/voorlichting of proefpersoon punten. Proefpersonen worden direct geworven via onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties of via advertenties of het SONA systeem. Indien gewenst worden de proefpersonen na het onderzoek geïnformeerd over de resultaten. Ook kan op elk moment contact op worden genomen met de verantwoordelijke onderzoeker voor eventuele vragen.

De anonimiteit van proefpersonen is gewaarborgd. Bij rapportage of terugkoppeling van resultaten wordt altijd anonimiteit gegarandeerd.

Indien het onderzoek dit vereist worden sommige proefpersonen uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Dit kan op basis van de aanwezigheid van dyslexie, dyscalculie, aandachtstekorten of andere (leer)problemen die het leren bemoeilijken. Voorts kunnen specifieke inclusie- of exclusiecriteria gehanteerd worden, bijvoorbeeld ten behoeve van matching met andere proefpersonen op basis van bijvoorbeeld sexe, voorkennis of intellectuele capaciteiten. 

Specifiek type standaardonderzoek: Vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek

a. Respondenten vullen individueel schriftelijk of elektronisch vragen in over zichzelf, hun omgeving of anderen in hun omgeving (ouders, vrienden, partner, medestudenten, leidinggevenden, collega’s etc.) en worden individueel of in groepsverband mondeling ondervraagd of geobserveerd.

b. In sommige gevallen wordt het interview of het te observeren gedrag van respondenten op audio of video opgenomen. Slechts de onderzoeker en zijn medewerkers hebben toegang tot de identificeerbare gegevens, en geluids- en video-opnamen worden – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende respondenten- niet aan derden vertoond; opnamen waarin proefpersonen identificeerbaar zijn worden zorgvuldig beheerd, en worden vernietigd zodra het belang van het onderzoek dat toestaat.

c. Het invullen van vragenlijsten neemt maximaal 2 uur in beslag; diepte-interviews kunnen maximaal een dagdeel duren.

d. Er is geen sprake van lijfelijk ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

e. Indien er vragen worden gesteld over emotionele of gevoelige onderwerpen (zoals conflicten, pestgedrag, agressie) draagt de onderzoeker er zorg voor dat de vraagstelling dusdanig is dat de proefpersoon zelf of anderen in de omgeving geen nadelige gevolgen ondervinden. De vraagstelling van het onderzoek is overigens altijd neutraal van aard.

f. Indien de onderzoeksvraag het vereist, kan het nodig zijn de informatie verkregen uit de vragenlijsten te koppelen aan andere gegevens. Als gegevens worden gekoppeld aan andere bronnen (bijv. gegevens van andere respondenten, administratieve gegevens), dan wordt dit voorafgaand aan de koppeling gemeld aan de respondent. De respondent kan op basis van deze informatie weigeren de vragenlijst in te vullen, of weigeren dat de koppeling daadwerkelijk tot stand wordt gebracht.

De volgende koppelingen zijn standaard:

 Koppeling met administratieve gegevens (bijv. \met betrekking tot ziekteverzuim of productiviteit, testresulaten);

 Koppeling met gegevens verkregen van andere respondenten (bijv. medeteamleden, ondergeschikten, supervisoren);

 Koppeling met andere gegevens eerder van dezelfde respondent gekregen (bij longitudinaal onderzoek);

 Een combinatie hiervan.

g. Indien respondenten identificeerbaar zijn, geldt dat slechts de onderzoeker toegang heeft tot de identificeerbare gegevens en dat de persoonlijke gegevens worden vernietigd worden zodra koppeling van gegevens tot stand is gebracht.

h. De onderzoeker handelt in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Specifiek type standaardonderzoek: veld- en labexperiment

a. In experimenten worden proefpersonen blootgesteld aan interventies die gericht zijn op het beïnvloeden van het leren van de proefpersonen. De interventies kunnen onder andere bestaan uit een training en/of coaching, ondersteunende taakstructurering (bijv. scaffolding), visualisaties (bijv. concept maps, video etc), hints, prompts en vormen van adaptieve feedback of andere stimuli (taak, spelen van game, licht etc). De interventies worden door software of door een proefleider ondersteund. De effecten van deze interventies worden geëvalueerd door gebruik te maken van pre-, post-, retentietest designs met een controlegroep en één of meer experimentele groepen. Leeropbrengsten worden gemeten aan de hand van gestandaardiseerde toetsen en gevalideerde tests. Leerprocessen (inclusief gedrag) worden gemeten aan de hand van observaties, vragenlijsten, interviews, interactie- en hardopdenk protocollen, en computer logfiles. Slechts de onderzoeker en zijn medewerkers hebben toegang tot de identificeerbare gegevens. Geluids- en video-opnamen worden, zonder goedkeuring van de proefpersonen, niet aan derden vertoond. Opnamen waarin proefpersonen identificeerbaar zijn worden zorgvuldig beheerd, en worden vernietigd zodra het belang van het onderzoek dat toestaat.

b. Soms wordt voorafgaand aan het onderzoek niet altijd het echte doel van het onderzoek aan de deelnemer vermeld om o.a. sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Het echte doel van het onderzoek wordt wel altijd tijdens de debriefing aan de deelnemer uitgelegd.

c. De volgende vormen van misleiding kunnen worden gebruikt:

  het suggereren van een bepaalde taak (bijvoorbeeld een puzzeltaak), terwijl de uiteindelijke meting vooral gaat over opgewekte emoties of gedrag(sintenties) zoals informatiezoekgedrag;

 proefpersonen ontvangen soms gemanipuleerde feedback over persoonlijkheid, capaciteiten of prestaties bij het uitvoeren van een taak, mits daarvan geen blijvende schadelijke gevolgen zijn te voorzien. In alle gevallen worden proefpersonen naderhand hierover ingelicht

d. Er worden soms fysiologische maten afgenomen.

e. Er is geen sprake van ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Finance & Accounting

General research of the department of Finance & accounting

Contact: dr. H.C. van Beusichem
Function: EC contact person
h.c.vanbeusichem@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Het onderzoek van de vakgroep Finance en Accounting wordt uitgevoerd door middel van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek is veelal kwantitatief van aard en richt zich vooral op publiek beschikbare gegevens van zowel kleine, middelgrote en grote ondernemingen en financiële markten. Hierbij valt te denken aan door ondernemingen gepubliceerde financiële en niet-financiële informatie, bijvoorbeeld jaarverslagen, berichtgevingen aan analisten, prospectussen, CSR rapporten, etc. Daarnaast maken we gebruik van databases welke toegankelijk zijn via de Universiteitsbibliotheek, bijvoorbeeld ORBIS. Bij onderzoek op basis van interviews of vragenlijsten worden er hoofdzakelijk vragen gesteld over de organisatorische en professionele omgeving van geïnterviewden en respondenten. Experimenteel onderzoek met proefpersonen welke wordt verricht door studenten en (onder leiding van) medewerkers van Finance en Accounting gebeurd in overeenstemming met de facultaire richtlijnen zoals vastgelegd in de Regeling voor Ethiek en Onderzoek en de richtlijnen die zijn vastgelegd door de Council of Representatives of the American Psychological Association (aangenomen 1 Augustus 2012 en geldig tot 1 Augustus 2022). Verder zullen medewerkers van Finance en Accounting indien gewerkt wordt met proefpersonen vooraf toestemming vragen aan de facultaire Commissie Ethiek (CE) van BMS.

Bij alle onderzoeksvormen zullen de personen (zoals bijvoorbeeld studenten, medewerkers, managers, aandeelhouders, analisten en overige professionals) deelnemen op basis van vrijwilligheid en zonder enige vorm van druk. Verder zullen de deelnemers niet worden blootgesteld aan ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Onderzoeksresultaten worden uitsluitend geanonimiseerd gerapporteerd tenzij in specifieke gevallen anders is overeengekomen.

Governance and Technology for Sustainability

General research of the department of governance and technology for sustainability

contact: dr. V.I. Daskalova
function: EC contact person
v.i.daskalova@utwente.nl

Explanatory notes about fulfilled general requirements and conditions

The department carries out research primarily in the area of effectiveness of policy development and implementation, on legal design and on understanding human decision-making in the economic domain. Research can take a form of a survey among individuals (e.g. private persons, entrepreneurs, farmers, civil servants, politicians, NGOs) or laboratory experiments with human subjects (both usually done through a specialised external partner). CSTM does not do research of a medical nature and does not engage in topics that may bring any damage to physical or mental health to objects of experimentation. 

Storage and access to research data: as UT and majority of funding agencies and some journals these days require to offer access to the data(-matrices) based on which certain research has been performed, CSTM data can be stored at the IGS DataLab. The data collected at CSTM, in as much as it concerns ‘data matrices’ (overviews of quantitative or qualitative scores on a number of variables per research unit) should be stored in the IGS Datalab unless there is a conflict with collaborators outside UT or a privacy issue involved.

Qualitative data from interviews (like interview transcripts or interview voice recordings), which involves (i) sensitive private information or (ii) make a respondent identifiable, can be neither stored nor receive public access due to privacy reasons. Qualitative data that does not have either, can be stored in the IGS DataLab given that there are resources to digitise it. As a rule quantitative data needs to be stored in the IGS DataLab, unless it infringes upon respondents’ privacy. When data is stored in the IGS DataLab it should also provide basic information such as year of collection, research domain and the name of the contact person (by default the person who collected the data or responsible for collecting the data). Since data collection is often very costly and access to data influences the competitiveness of a researcher/research group, there may be a time lag between the period when the data is collected and when it should be stored for public access in the DataLab. B    

Authorization: assessment of ethical permissibility by EC or MEC

Research conducted by CSTM is non-medical. When involving human respondents and representatives of organizations, it concerns normal functioning of human beings or human organizations and institutions in decision-making, decision implementation and adherence to social or legal standards or norms, economic choices and decisions under uncertainty.

Selection of persons: subjects participate on voluntary bases, sometimes with remuneration/compensation for costs. If that stage of research is outsourced to a third specialised party (surveying agency, experimental laboratory at another institute), the latter applies its own regulated protocol here. 

Screening of persons: only on the basis of research/methodological criteria. If that stage of research is outsourced to a third specialised party (surveying agency, experimental laboratory at another institute), the latter applies its own regulated protocol here. 

Accidental discoveries: no general clauses exist on this aspect (e.g. findings on individuals’ criminal conduct or health impacts), as it seems unlikely to involve findings that affect respondents’ personal life/health.


Informed consent and information brochure: given the nature of most CSTM research there is no brochure but the general policy is that the (responsible) researcher discusses with respondents about possible publication of data and how to address possible sensitiveness of information.

 Specific types of standard CSTM-research (C1-4)

C1. Interviews using semi-structured questionnaires

 1. Respondents individually or in pairs or focus answer questions raised by one or more interviewers. Questions are about themselves, their environment others in their professional environment, and societal challenges that have to do with sustainable development in one way or another.
 2. Questioned are raised orally and/or by written questionnaire, and are observed individually or by multiple researchers.
 3. In many cases, audio or video recordings are made of the interview or the behaviour of respondents to be observed. Only the researcher and his/her staff have access to the identifiable data,
 4. The audio and video recordings are not made available to third parties without the written permission of the respondents concerned; recordings in which subjects are identifiable are carefully stored and are destroyed when no longer needed for the purposes of the research.
 5. Interview video and audio files are typically used to draft near-literal interview transcripts that can be used for qualitative and mixed-method data analysis.
 6. Data analysis of interview data takes place either in two forms: (i) by interpretation of interview data; and (ii) by treatment (‘coding’) and analysis of qualitative data using qualitative analysis software packages (e.g. Atlas.ti; NVivo). The latter is done to retrieve patterns or to compare data provided by (groups of) interview subjects.
 7. Answering of semi-structured questionnaires/doing the interviews takes between 30 minutes and 5 hours. Of course the length of the interview depends upon the willingness and permission given by the interviewee.
 8. No physical discomfort or health and safety risks are inflicted upon interviewees.
 9. Content of frequently asked questions in questionnaires and interviews addresses the following issues: attitudes, opinions and preferences with regard to sustainability issues, behaviour during conflicts or negotiations, opinions on security issues (and personality factors). Important with group observations is the team cohesion and the attitude toward the leader. Issues also typically involve the role of public administration and policies.
 10. If questions are asked about emotional or sensitive subjects (such as conflicts, bullying, aggression), the researcher is responsible for ensuring that the questions are formulated in such a way that neither the participant nor others in the participant's environment will experience any adverse effects. The questions posed in the research should always be of a neutral nature and therefore not judgemental.


C2. Questionnaire-based, cross-sectional surveys with linked data and longitudinal surveys (field research)

The general provisions are fulfilled, except the provision that the respondent does not fill in any information which could reveal his or her identity. After all: this information is necessary in order to link the data from the questionnaire to other data. The following links are standard:

 1. Links with administrative data (e.g. with regard to unexplained absence or productivity).
 2. Links to data obtained from other respondents (e.g. fellow team members, subordinates, supervisors).
 3. Links to data obtained previously from the same respondent (in longitudinal research).
 4. A combination of what is stated under a, b and c.

If respondents are identifiable then the following applies:

 1. Only the researcher has access to the identifiable data.
 2. The personal details are destroyed as soon as this is possible (that is to say, as soon as linking the data is completed).
 3. In general, the researcher must operate in accordance with privacy legislation.

If data are linked to other sources (e.g. data from other respondents, administrative data), then the respondent is informed of this prior to linking the data. On the basis of this information, the respondent may refuse to fill in the questionnaire or allow the linking to actually take place. In longitudinal surveys, no more than 5 measurements may take place, and not more than 1 measurement per month.

 C3. Questionnaire-based and qualitative research (field research)

 1. Respondents individually fill in answers, in writing or electronically, to questions about themselves, their environment or others in their environment (friends, partner, fellow students, etc.) and are
 2. questioned orally or observed individually or as part of a group.
 3. In some cases, audio or video recordings are made of the interview or the behaviour of respondents to be observed. Only the researcher and his
 4. /her staff have access to the identifiable data, and audio and video recordings are not made available to third parties without the express
 5. written permission of the respondents concerned; recordings in which subjects are identifiable are carefully stored and are destroyed when no longer needed for the purposes of the research.
 6. Completing the questionnaire should not take longer than 1 hour; extended interviews (for example with police negotiators) may not last longer than one session(morning, afternoon).
 7. No physical discomfort or health and safety risks are involved.
 8. Content of frequently asked questions in questionnaires and interviews: attitudes, opinions and preferences with regard to risks such as floods or terrorism, behaviour during conflicts or negotiations, opinions on security issues (e.g. surveillance cameras or metal detector gates) and personality factors. Important with group observations is the team cohesion and the attitude toward the leader.
 9. If questions are asked about emotional or sensitive subjects (such as conflicts, bullying, aggression), the researcher is responsible for ensuring that the questions are formulated in such a way that neither the participant nor others in the participant's environment will experience any adverse effects. The questions posed in the research should always be of a neutral nature and therefore not judgemental.


C4. Experimental/laboratory research

Laboratory experiments with human subjects are undertaken to understand human decision-making a specific situation, primarily with respect to economic choices and decisions under uncertainty. To date, this has usually been carried out by CSTM staff in a laboratory outside UT. A typical experiment involves human subjects, who participate voluntarily and sometimes receive some monetary reward based on their performance. Participants usually sit individually behind computer screens in a lab and make choices depending on the rules of an experiment (clearly communicated to them) and information shown on a screen (usually information on own past performance and some aggregated data on the actions of a group, e.g. market price over time). Their choices (often a choice of an option A vs. B or a price they are willing to pay for a good with specific properties) are recorded and serve as a research data for analysis. An experiment may be accompanied by a brief questionnaire on basic socio-demographic data of a participant. No sensors are used. An experiment may last 1-2 hours.

Health, Technology and Services Research

General research of the department Health Technology and Services Research

Contact: dr. Magda Boere-Boonekamp / dr. Carine Doggen
Function: EC contactpersons
m.m.boere-boonekamp@utwente.nl
c.j.m.doggen@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Please note that the application procedure for ethical approval by students and staff from the HTSR department is slightly different from the BMS procedure for other departments. HTSR researchers planning research with human subjects are always required to use the CCMO template. When the human subjects research is not assessed by a Medical Ethics Review Committee (METC), please answer the questions 1-4 in the BMS web application; the other questions may be left unanswered. Then attach the filled out CCMO template to your request.


Please note that the application procedure for ethical approval by students and staff from the HTSR department is slightly different from the BMS procedure for other departments. HTSR researchers planning research with human subjects are always required to use the CCMO template (link). When the human subjects research is not assessed by a Medical Ethics Review Committee (METC), please answer the questions 1-4 in the BMS web application; the other questions may be left unanswered. Then attach the filled out CCMO template to your request.


Please note that the application procedure for ethical approval by students and staff from the HTSR department is slightly different from the BMS procedure for other departments. HTSR researchers planning research with human subjects are always required to use the CCMO template (link). When the human subjects research is not assessed by a Medical Ethics Review Committee (METC), please answer the questions 1-4 in the BMS web application; the other questions may be left unanswered. Then attach the filled out CCMO template to your request.

Human Resource Management

General research of the department of Human Resource management

Contact: dr. J.G. Meijerink
Function: EC contact person
j.g.meijerink@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Vakgroep Human Resource Management (HRM)

 Working in the environment of the technical university, the group specializes in two lines of the HRM, Technology & Innovation research: HRM and Innovation Performance; and Innovating HRM Function. The sub-field “HRM & Innovation Performance” focuses on the contribution of HRM to multi-level individual, team and organizational performance. The sub-field “Innovating HRM Function” focuses on the effectiveness of various innovations in the HRM function and their value creation for organizations.

Specifiek type standaardonderzoek: Vragenlijstonderzoek à Cross-sectionele individuele survey zonder koppeling van gegevens

Respondenten vullen individueel schriftelijk of elektronisch vragen in over zichzelf, collega’s leidinggevende, of over anderen in hun werkomgeving, over de organisatie (bv. beleid, of strategie) of over HRM (HRM beleid, HRM praktijken). Vragenlijsten worden uitgezet bij meerdere organisaties of bij één organisatie (case study). Er vindt geen observatie van gedrag plaats en er worden geen fysiologische maten genomen. Deelname geschiedt op vrijwillige basis en beloning (als die er al is) is niet disproportioneel (maximaal 10 euro per uur). Het invullen neemt niet meer dan 1 uur in beslag.

Er is altijd een begeleidende brief of e-mail, waarin een toelichting wordt gegeven op het onderzoek. Hieruit blijkt in ieder geval wie het onderzoek uitvoert, of het hier onderzoek betreft dat in opdracht gebeurt en wie in dat geval de opdrachtgever is, voor zover mogelijk het doel van het onderzoek, en wat er met de verkregen gegevens gebeurt. Indien er vragen worden gesteld over emotioneel of anderszins gevoelige onderwerpen, dan wordt dit in het begeleidend schrijven vermeld op zo’n manier dat de respondent van tevoren een inschatting kan maken of hij of zij aan dit onderzoek wil meewerken. De vraagstelling is in alle gevallen neutraal (en niet oordelend). De respondent kan te allen tijden weigeren de vragenlijst of delen van de vragenlijst in te vullen.

Anonimiteit van respondenten is gewaarborgd, en de respondent vult nergens informatie in waaruit zijn of haar identiteit blijkt of kan blijken. Wanneer de identiteit door deelname aan het onderzoek toch te herleiden is, bijvoorbeeld doordat vragenlijst via e-mail retour wordt gestuurd, worden de resultaten bij rapportage of terugkoppeling altijd geanonimiseerd. Bij onderzoek dat in opdracht gebeurt, worden resultaten altijd zo aan de opdracht­gever gerapporteerd dat individuen niet te identificeren zijn door de opdrachtgever.


Specifiek type standaardonderzoek: Vragenlijstonderzoek à Cross-sectionele surveys met koppeling van gegevens en longitudinale surveys

Dezelfde bepalingen als bij cross-sectionele individuele surveys zijn van toepassing, behalve de bepaling dat de respondent geen informatie invult waaruit zijn of haar identiteit kan blijken. Immers is deze informatie nodig om de gegevens uit de vragenlijst te koppelen aan andere gegevens. De volgende koppelingen zijn standaard:

a.   Koppeling met administratieve gegevens (bijv. met betrekking tot ziekteverzuim of productiviteit).  

b.   Koppeling met gegevens verkregen van andere respondenten (bijv. medeteamleden, ondergeschikten, leidinggevenden).    

c.   Koppeling met gegevens eerder van dezelfde respondent gekregen (bij longitudinaal onderzoek).    

d.   Een combinatie van wat onder a, b en c staat.  

Indien respondenten identificeerbaar zijn geldt dat:

 1. Slechts de onderzoeker toegang heeft tot de identificeerbare gegevens.
 2. Dat de persoonlijke gegevens worden vernietigd zodra mogelijk (d.w.z., zodra koppeling van gegevens tot stand is gebracht).
 3. In het algemeen de onderzoeker handelt in overeenstemming met de privacy wetgeving. Als gegevens worden gekoppeld aan andere bronnen (bijv. gegevens van andere respondenten), dan wordt dit voorafgaand aan de koppeling gemeld aan de respondent. De respondent moet op basis van deze informatie kunnen weigeren de vragenlijst in te vullen, of kunnen weigeren dat de koppeling daadwerkelijk tot stand wordt gebracht.  Specifiek type standaardonderzoek à Kwalitatief onderzoek Veel voorkomende typen van kwalitatief onderzoek bij HRM zijn onder diepte interviews en focusgroep onderzoek. Standaardonderzoek voldoet aan de volgende eigenschappen:
 4. Respondenten worden individueel of in groepsverband mondeling ondervraagd of geobserveerd.
 5. Respondenten binnen één enkele organisatie (case study) of meerdere organisaties kunnen deelnemen aan onderzoek
 6. In sommige gevallen wordt het interview of het te observeren gedrag van respondenten op audio of video opgenomen. Slechts de onderzoeker en zijn medewerkers hebben toegang tot de identifi­ceerbare gegevens, en geluids- en video-opnamen worden – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende respondenten – niet aan derden vertoond; opnamen waarin proefpersonen identificeerbaar zijn worden zorgvuldig beheerd, en worden vernietigd zodra het belang van het onderzoek dat toestaat.
 7. Het onderzoek neemt over het algemeen niet meer dan 2 uur in beslag.
 8. Er is geen sprake van lijfelijk ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
 9. Vragen in HRM gerelateerd kwalitatief onderzoek richten zich op bijvoorbeeld attituden, opvattingen, percepties ten opzichte van organisatiebeleid, actoren in organisaties (zoals leidinggevenden) organisatieonderdelen (zoals HRM afdelingen) of technologie in organisaties (zoals e-HRM of social media).
 10. Indien er vragen worden gesteld over emotionele of gevoelige onderwerpen (zoals arbeidsconflicten) draagt de onderzoeker er zorg voor dat de vraagstelling dusdanig is dat de proef­persoon zelf of anderen in de omgeving van de deelnemer hierdoor geen nadelige gevolgen ondervinden. De vraagstelling van het onderzoek is overigens altijd neutraal van aard, d.w.z. niet oordelend.
Industrial Engineering and Business Information Systems

General research of the department of Industrial Engineering and business information systems

Contact: prof.dr. W.H.M. Zijm
Function: EC contact person
w.h.m.zijm@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

The department of Industrial Engineering and Business Information Systems (IEBIS) conducts high-quality interdisciplinary research in the area of Industrial Engineering and Business Information Systems. The research is focused on the design and optimization of supply chains and logistics, healthcare processes, maintenance and reliability, security and risk management, and finance and professional services.

Scientific and Societal characterization

IEBIS applies methods from design theory and systems engineering to develop decision support systems and information architectures aimed at the optimization of business processes in the indicated focal areas. The goal is to enhance efficiency, quality of service and flexibility of the systems we study, while satisfying social and environmental constraints

IEBIS researchers closely collaborate with industries and institutes in the service and healthcare sector, as well as with companion knowledge institutes, as exemplified by the (almost exclusively externally funded) project portfolio. We focus on projects that substantially impact innovation of real life systems, while at the same time contributing profoundly to the international scientific knowledge base. Although the healthcare sector obviously concerns medical treatments, our research exclusively focuses on improving organizational effectivity, never the individual behavior of either cure and care personnel or patients/clients. That is: research is of a non-medical nature.

Methodologically, our research is based on quantitative (Operations Research) models and algorithms for both deterministic and stochastic systems, discrete event simulation and serious gaming, ICT architectures and business modeling, data mining and business analytics, and prototyping to create and evaluate innovative concepts. Both central and distributed control architectures for inter-organizational systems (e.g. multi-agent models) are applied.

In analyzing existing organizational practices, often interviews are used (oral and by telephone), group interviews, as well as stakeholder workshops to further explore and analyse organisational behaviour. In addition, sometimes questionnaires are used. With respect to cybersecurity, research may involve the observation of individuals in their reaction to specific challenges. In such a case, care is taken that all relevant management levels are informed and, in case of doubt, the Ethical Committee is consulted.

Standard research methods: conditions

Standard research with human subjects takes place under the following conditions.

Interviews:

 1. Participants are whenever possible informed about the aim and nature of the research activities in advance of the research.  If the research takes place within an organization, approval and cooperation of the proper authorities within that organization (director, manager or board) is sought before approaching any individuals for the research.
 2. Participants are asked for explicit consent before the research starts. Interviews in general will not take more than 2 hours. If a questionnaire has te be filled in, completion will take maximally one hour.
 3. If responses, behaviour of and/or interactions between respondents are recorded on audio or video, respondents will always be asked permission for such recording before the recording starts. Only the researcher and co-researchers have access to identifiable information, and audio- and video recordings will not be shown to others without explicit permission of the respondent. Recordings which can be linked to the person of participants will be kept secure and safe and will be destroyed as soon as the research project allows. In transcriptions of interviews, observations, focus groups and workshops, participants will not be referred to by name, but by code or pseudonym. Participants will be asked for confirmation with the written reproduction of their recordings.
 4. Participants are made aware that they can withdraw from the research any time without giving their reasons, and such withdrawal is respected.
 5. The researcher takes care that participants at the end of the interview are clearly informed about the next steps in the research, and whether and how they will be approached during these steps. In particular, the researcher explains whether the participants will have the opportunity to provide feedback on the transcripts and/or the analysis of the interviews, and if so, when and how.
 6. Participants can indicate whether they would like to be informed about the results of the research, and the researcher takes care that those participants who are interested are informed as soon as possible.

Focus groups and stakeholder workshops:

 1. Focus groups and workshops last no more than one day. Each morning/afternoon/evening will have at least one break, and in between there will also be a break.
 2. The researcher ensures that the group meeting or workshop is properly moderated, so that all participants feel sufficiently safe to share their views, and have equal opportunity to participate. The researcher can moderate the meeting him/herself, or ask an independent person to do so.
 3. Next to the moderator, one or two additional observers may be present, who are introduced as such at the start of the meeting.
 4. The activities participants are asked to perform during the focus group or workshop are usually discursive. They will not cause any physical harm to, nor pose any safety- or health risk for the participants.
 5. The researcher takes care that participants at the end of the meeting are clearly informed about the next steps in the research and whether and how they will be approached about these steps. In particular, the researcher explains whether the participants will have the opportunity to provide feedback on the transcripts and/or the analysis, and if so, how. 

Not-standard research method:

Specific for research on cybercriminality: experimental set-up

 1. Research involving individual behaviour may for instance concern the reaction of students to particular challenges such as phishing mails. In such cases, all appropriate management levels are early informed and asked for explicit consent.
 2. The researcher takes care that nothing that s/he publishes or otherwise makes public permits identification of individuals or puts their welfare or security at risk. During their research, the researcher will always handle information received from test subjects most confidentially.
 3. Researcher will make sure that test subjects will be adequately debriefed and asked for their consent after their participation in the experimental set-up. 
Instructional Theory

General research of the department of instructional theory

Contact: dr. h. van der Meij
Function: EC member
h.vandermeij@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Department of Instructional Technology (IST)

Explanatory notes about fulfilled general requirements and conditions

The department carries out research among other things on the effectiveness of modern didactic methods in which ICT tools often play a role. The research is not medical by nature. The experimental environment is a school classroom in vivo whereby groups of pupils act as subjects. The school heads are kept informed of the nature and scope of the didactic experiments. In consultation with the school heads, the extent to which it is sufficient to inform parents of forthcoming experiments in which the drastic nature of the experimental didactic method with regard to the method in force is the criterion, is constantly assessed.

Authorization CE: assessment of ethical permissibility by EC or by MEC

The standard research of IST poses questions which are not of a medical nature. In general, the questions are concerned with the normal functioning of the human being in relationship to learning, reasoning and decision-making. The department carries out research on the effectiveness of modern didactic methods in which information technology often plays an important role. The subjects are pupils in primary and secondary education, and pupils/students in senior secondary vocational education, higher professional education and at university. School classes are regularly used as groups in research. The school heads are kept informed of the nature and scope of the didactic experiments. The way in which the parents/carers of the children are informed and their permission requested for the participation of their child in the experiments is determined in consultation.

Selection of adult, competent persons: Subjects participate voluntarily in the research and are remunerated for their participation. This is not necessarily the case for research carried out in schools. Remuneration can be in the form of a small gift, an amount of money or so-called human subject points. Remuneration can also be in the form of a reciprocal service to a school (e.g. a presentation or providing information). Subjects are recruited via direct contact with schools, advertisements, posters or via the SONA system [web-based human subject pool management software for universities]. Screening of subjects: If the research so requires, some subjects are excluded from participation in the research. This could be on the basis of the presence of dyslexia, dyscalculia, attention deficit or other problems which make learning difficult. Further screening can be on the basis of vision problems, for instance in experiments where eye movements are registered or experiments where colour perception is important. Furthermore, specific inclusion or exclusion criteria can be employed for the sake of matching with other subjects on the basis of gender, foreknowledge or intellectual capacities for example.

Accidental discoveries: In the case of EEG measurements, a provision is included in the informed consent for a procedure to be followed should any abnormalities be found in the EEG which could possibly indicate a disorder (e.g. epilepsy). The subject should provide the name and location of his/her general practitioner, or the full address of the GP’s surgery or group practice to be notified in the event of a discovery that may be of vital importance to the subject. Should the subject not have a general practitioner, then (s)he should agree to a student medical service doctor or, more commonly, a company doctor being notified. The subject must agree to this procedure and acknowledge this by signing a separate clause on the informed consent form.

Informed consent and Information brochure: The subject (or his/her legal representative if the subject is under 18 years of age), after taking cognizance of the information brochure accompanying the research and prior to participation in the research, signs an informed consent form. If the research takes place in a school, this procedure can also be carried out via the school heads who inform the parents/carers thus providing, together with the researchers, a kind of passive approval. Parents/carers are obliged to indicate any objections. If they do not do so before a given date, then they have implicitly given their consent. Sufficient time must be given to the parents/carers in which to react.

Specific type of standard research: Didactic research

In this kind of research, subjects perform learning tasks which usually make use of digital learning environments. These can be an individual learning task or a task which should be performed together with one or more other subjects. Different conditions may apply in which the effect of a certain type of instruction or support is investigated. If the research is conducted in schools, care is taken to ensure that these instructions do not put subjects belonging to a certain condition either at an advantage or disadvantage in their functioning at school in relation to subjects belonging to other conditions. Taking the duration of the experiments into account, this is seldom likely to be the case. Pre-tests and post- tests, questionnaires (motivation, personality) or other specific tests (for instance intelligence tests, aptitude tests, neuro-psychological tests) may form part of the didactic research. In the (collaborative) learning environments, use is sometimes made of a chat system. The content of the chats, as well as the thinking out loud protocols and computer log files can serve as objects of analysis.

Specific type of standard research: Psychophysiological research

This kind of research is carried out with the help of EEG and eye movement registration. Use is primarily made of visual stimuli which are related to aspects of digital learning environments (e.g. representations).

Specific type of standard research: Usability studies

Usability studies are studies in which learning environments are examined for their user friendliness. Subjects pass through a learning environment according to a set protocol and thereafter answer questions via questionnaires or semi-structured interviews on their experiences with the learning environment. This type of research is intended to optimize the design of learning environments.

Philosophy

General research of the department of Philosophy

Contact: dr. M. Boenink
Function: EC chair
m.boenink@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

The standard research of the department concerns the functioning of science and technology, the development of new scientific knowledge and new technologies and the impact that science and technology have (or may have) on (parts of) society. Usually the research is performed by way of literature study or conceptual analysis. Research with human subjects is taking place when it is investigated empirically how technologies are developed, how existing practices of using a technology are functioning and what technology developers, (potential) users and stakeholders think of these practices and new developments. In these cases, the research is mainly qualitative and explorative. Standard methods used are interviews (oral and by telephone), group interviews, observations, focus groups, stakeholder workshops and text analysis of documents. 

Authorization CE: assessment of ethical permissibility by Faculty Committee  or by Medical-Ethical Committee (METC)

The technologies and practices under investigation are sometimes of a medical nature. However, the goal of the research is usually not medical. If the goal of the research might be medical after all, the METC will asked to assess whether the research falls under the scope of the WMO.

Specific type of standard research: qualitative research and questionnaire-based research

Often used types of qualitative research at the department of Philosophy are interviews (face-to-face or by phone), group interviews, observations, focus groups and stakeholder workshops. In addition, sometimes questionnaires are used-. Standard research meets the following qualifications:

a.    Respondents individually fill in a questionnaire (on paper or electronically), or will be interviewed or observed, individually or in groups. The purpose of the research will always be announced before the start of the research.

b.    In some cases the interview, discussion or the behaviour to be observed of respondents are recorded on audio or video. Respondents will always be asked permission for such recording before the recording starts.. Only the researcher and co-researchers have access to identifiable information, and audio- and video recordings will not  be shown to others without explicit permission of the respondent. Recordings which can be linked to the person of participants will be kept secure and safe and will be destroyed as soon as the research project allows. In transcriptions of interviews, observations, focus groups and workshops, participants will not be mentioned by name but with a code.

c.    Filling in a questionnaire will last a maximum of one hour. Interviews in general will take no more than two hours.

d.    Focus groups and workshops last no more than one day (teach morning/afternoon/evening will have at least one break, and in between there will also be a break). The interaction between the participants can also be subject of investigation.

e.    Observations always concern existing practices (situations and practices will not be constructed especially for research purposes). The researcher must identify him-herself as such before the start of the observation. Permission of the participants always must be gained beforehand, if necessary also from the organisation the participants are part of (head of department or board).

f.     The research activities will not cause any physical harm to, nor pose any safety- or health risk for the participants.

g.    Common topics in questionnaires and oral interviews are: Knowledge of  and beliefs about new technologies; ways a technology is used; history of practices; underlying motives and reasons for present ways of doing; views about desirability of innovation of existing practices, norms and values underlying these views.

h.    If questions are asked about emotional or sensitive subjects (like psychiatric problems or socially controversial subjects) the researcher will take care to phrase questions in such a way that they are the least confronting as possible. 

Specific type of standard research: text-analytic research and conversation analysis

Documents are analysed with the aim to reconstruct and differentiate several ways of thinking and speaking, and/or to determine their quality on the basis of this analysis. Sometimes the interaction between several perspectives can also be the subject of analysis.

Public documents can be analysed without prior permission of their authors. This also applies to products of mass media or documents that are published and accessible on the internet without password or other form of protection. Non-public documents also can be included in text-analytic research, but only if the researcher got access to these documents by asking the author and/or organization for permission. The researcher will take care not to circulate these documents any further and to keep their content, in so far as it is confidential, private–. The standard rules of copyright apply in case of quoting the investigated documents in a research publication (acknowledging its source, permission of the persons involved for including of texts parts over 250 words).

Psychology, Health and Technology

General research of the department of psychology, health and technology

Contact: dr. P.M. ten Klooster
Function: EC member
p.m.tenklooster@utwente.nl

Bevoegdheid CE: beoordeling ethische toelaatbaarheid door CE of door MEC

Het onderzoek van PGT richt zich op de bevordering van geestelijke gezondheid en gezond gedrag, het voorkómen van aandoeningen bij gezonde mensen en de wisselwerking tussen geestelijke en lichamelijke gezondheid bij mensen met een (chronische) ziekte of aandoening. Het standaard onderzoek van PGT heeft vraagstellingen die over het algemeen niet medisch van aard zijn en richt zich op onderwerpen als positieve geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven, patiëntenvoorlichting, patiëntenparticipatie en leefstijlproblemen.

Een deel van het onderzoek vindt echter wel plaats binnen een medische setting en onder patiënten met (chronische) lichamelijke aandoeningen. Daarnaast vinden psychologische en gedragsinter-venties plaats onder verschillende populaties uit de algemene bevolking of populaties met specifieke psychische, lichamelijke, of leefstijlproblemen. Onderzoeken die mogelijk vallen onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, zoals interventiestudies of vragenlijstonderzoeken die belastend zijn voor deelnemende patiënten, worden dan ook voorgelegd aan en indien nodig getoetst door de medisch ethische toetsingscommissies van de deelnemende centra.

Standaard onderzoek met proefpersonen binnen PGT bestaat over het algemeen uit cross-sectioneel of longitudinaal survey-onderzoek, kwalitatief onderzoek, psychometrisch onderzoek en kosteneffec-tiviteitonderzoek onder volwassenen. Indien deze typen onderzoeken (deels) gebruik maken van minderjarige respondenten, wordt het onderzoeksvoorstel altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de gehele Commissie Ethiek van de Faculteit Gedragswetenschappen

Specifiek type standaardonderzoek: Vragenlijstonderzoek: Cross-sectionele individuele survey zonder koppeling van gegevens

Respondenten vullen individueel schriftelijk of elektronisch vragen in over zichzelf, hun omgeving, of over anderen in hun omgeving (familie, vrienden, etc.). Er vindt geen observatie van gedrag plaats en er worden geen fysiologische maten genomen. Deelname geschiedt op vrijwillige basis en beloning is niet disproportioneel (maximaal 10 euro per uur). Het invullen neemt niet meer dan 1 uur in beslag.

Er is altijd een begeleidende brief of e-mail, waarin een toelichting wordt gegeven op het onderzoek. Hieruit blijkt in ieder geval wie het onderzoek uitvoert, of het hier onderzoek betreft dat in opdracht gebeurt en wie in dat geval de opdrachtgever is, voor zover mogelijk het doel van het onderzoek, en wat er met de verkregen gegevens gebeurt. Indien er vragen worden gesteld over emotioneel of anderszins gevoelige onderwerpen (zoals seksueel gedrag, delinquent gedrag, etc.), dan wordt dit in het begeleidend schrijven vermeld op zo’n manier dat de respondent van tevoren een inschatting kan maken of hij of zij aan dit onderzoek wil meewerken. De vraagstelling is in alle gevallen neutraal (en niet oordelend). De respondent kan te allen tijden weigeren de vragenlijst of delen van de vragenlijst in te vullen.

Anonimiteit van respondenten is gewaarborgd, en de respondent vult nergens informatie in waaruit zijn of haar identiteit blijkt of kan blijken. Bij rapportage of terugkoppeling van resultaten wordt altijd geanonimiseerd. Bij onderzoek dat in opdracht gebeurt worden resultaten altijd zo aan de opdracht-gever gerapporteerd dat individuen niet te identificeren zijn door de opdrachtgever.

Specifiek type standaardonderzoek: Vragenlijstonderzoek: Cross-sectionele surveys met koppeling van gegevens en longitudinale surveys

Dezelfde bepalingen als bij cross-sectionele individuele surveys zijn van toepassing, behalve de bepaling dat de respondent geen informatie invult waaruit zijn of haar identiteit kan blijken. Immers is deze informatie nodig om de gegevens uit de vragenlijst te koppelen aan andere gegevens. De volgende koppelingen zijn standaard:

a. Koppeling met gegevens verkregen van andere respondenten (bijv. familie, vrienden).

b. Koppeling met gegevens eerder van dezelfde respondent gekregen (bij longitudinaal onderzoek).

c. Een combinatie van wat onder a. en b. staat.

Indien respondenten identificeerbaar zijn geldt dat:

a. Slechts de onderzoeker toegang heeft tot de identificeerbare gegevens.

b. Dat de persoonlijke gegevens worden vernietigd zodra mogelijk (d.w.z., zodra koppeling van gegevens tot stand is gebracht).

c. In het algemeen de onderzoeker handelt in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Als gegevens worden gekoppeld aan andere bronnen (bijv. gegevens van andere respondenten), dan wordt dit voorafgaand aan de koppeling gemeld aan de respondent. De respondent moet op basis van deze informatie kunnen weigeren de vragenlijst in te vullen, of kunnen weigeren dat de koppeling daadwerkelijk tot stand wordt gebracht. Bij longitudinale surveys vinden niet meer dan 5 metingen plaats, en niet meer dan 1 meting per week.

Specifiek type standaardonderzoek: Kwalitatief onderzoek

Veel voorkomende typen van kwalitatief onderzoek bij PGT zijn onder andere focusgroep onderzoek, diepte-interviews, usability onderzoek en pretestonderzoek. Standaardonderzoek voldoet aan de volgende eigenschappen:

a. Respondenten worden individueel of in groepsverband mondeling ondervraagd of geobserveerd.

b. In sommige gevallen wordt het interview of het te observeren gedrag van respondenten op audio of video opgenomen. Slechts de onderzoeker en zijn medewerkers hebben toegang tot de identifi-ceerbare gegevens, en geluids- en video-opnamen worden – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende respondenten – niet aan derden vertoond; opnamen waarin proefpersonen identificeerbaar zijn worden zorgvuldig beheerd, en worden vernietigd zodra het belang van het onderzoek dat toestaat.

c. Het onderzoek neemt over het algemeen niet meer dan 2 uur in beslag.

d. Er is geen sprake van lijfelijk ongemak, veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

e. Onderwerpen vaak gestelde vragen in vragenlijsten en interviews: attituden, opvattingen en voorkeuren t.a.v. gezondheidsgerelateerde concepten en gezondheids- en risicogedrag en het gebruik van specifieke producten zoals e-health applicaties en vragenlijsten.

f. Indien er vragen worden gesteld over emotionele of gevoelige onderwerpen (zoals psychische problemen) draagt de onderzoeker er zorg voor dat de vraagstelling dusdanig is dat de proef-persoon zelf of anderen in de omgeving van de deelnemer hierdoor geen nadelige gevolgen ondervinden. De vraagstelling van het onderzoek is overigens altijd neutraal van aard, d.w.z. niet oordelend.  

Specifiek type standaardonderzoek: Psychometrisch onderzoek en kosteneffectiviteit-onderzoek

Data verkregen uit de verschillende typen vragenlijstonderzoek wordt daarnaast gebruikt voor secundaire analyses, vooral met betrekking tot psychometrische analyses van bestaande en nieuw ontwikkelde vragenlijsten en kosteneffectiviteitanalyses.

Psychology of Conflict, Risk and Safety

General research of the department of Psychology of Conflict, Risk and Safety

Contact: dr. P.W. de Vries
Function: EC member
p.w.devries@utwente.nl

Authorization EC: assessment of ethical permissibility by EC or by MEC:

The standard research of PCRS poses questions which are not of a medical nature. In general, these questions are concerned with the normal functioning of a human being in different interpersonal and group situations, such as in negotiations and conflicts or when working together under time pressure, and we examine attitudes in relation to social risks. The anonymity of respondents is guaranteed, and the respondent does not fill in any information which reveals or could reveal his or her identity. Results are always made anonymous for reports or feedback.

Specific type of standard research: Questionnaire-based research and qualitative research (field research)   

a. Respondents individually fill in answers, in writing or electronically, to questions about themselves, their environment or others in their environment (friends, partner, fellow students, etc.) and are questioned orally or observed individually or as part of a group.

b. In some cases, audio or video recordings are made of the interview or the behaviour of respondents to be observed. Only the researcher and his/her staff have access to the identifiable data, and audio and video recordings are not made available to third parties without the express written permission of the respondents concerned; recordings in which subjects are identifiable are carefully stored and are destroyed when no longer needed for the purposes of the research.

c. Completing the questionnaire should not take longer than 1 hour; extended interviews (for example with police negotiators) may not last longer than one session (morning, afternoon).

d. No physical discomfort or health and safety risks are involved.

e. Content of frequently asked questions in questionnaires and interviews: attitudes, opinions and preferences with regard to risks such as floods or terrorism, behaviour during conflicts or negotiations, opinions on security issues (e.g. surveillance cameras or metal detector gates) and personality factors. Important with group observations is the team cohesion and the attitude toward the leader.

f. If questions are asked about emotional or sensitive subjects (such as conflicts, bullying, aggression), the researcher is responsible for ensuring that the questions are formulated in such a way that neither the participant nor others in the participant's environment will experience any adverse effects. The questions posed in the research should always be of a neutral nature and therefore not judgemental.

Specific type of standard research: Laboratory research

a. Procedure: Participants are exposed to stimuli (usually video fragments or other visual material) or play a game (for example a negotiation game). Their behaviour in reaction to the stimuli is measured by recording the behaviour and/or by asking participants to fill in questionnaires. The behaviour can be recorded on audio or video. Only the researcher and his/her staff have access to the identifiable data, and audio and video recordings are not made available to third parties; recordings in which subjects are identifiable are carefully stored and are destroyed when no longer needed for the purposes of the research.

b. The real purpose of the research is not always disclosed to the participant prior to the research in order to prevent, among other things, socially desirable responses. The real purpose of the research is however always explained to the participant during the debriefing.

c. Deception is allowed only if participants are fully informed at the end of the research about the manner in which they have been misled during the research. The following forms of deception are often used:

- Suggesting a particular task (for instance solving a puzzle), whilst the actual measurement is really about induced emotions or behaviour and behaviour(al intentions) such as information seeking behaviour or deviant behaviour (e.g. leaving rubbish behind).

- Participants are sometimes given manipulated feedback (false feedback) on personality, abilities or achievements when performing a task, provided that no lasting harmful effects are anticipated; in all cases, subjects are informed about this later on.

- The participants are sometimes told that they are interacting with other subjects or will be interacting with other subjects, whilst this is not actually the case.

- Use is sometimes made of one or more confederates who play a particular role in the interaction with participants who are unaware of this.

d. No physiological measurements are being made as yet but this will take place in the near future.

e. Laboratory research should not take longer than 1 hour.

f. No physical discomfort or health and safety risks are involved.

g. In experiments where conflicts are simulated (such as research on negotiation or conflict management), the experiment will always be terminated if there is any threat of physical or verbal (swearing, shouting) abuse.

 Specific type of standard research: Questionnaire-based research: Cross-sectional surveys with linked data and longitudinal surveys (field research)

The general provisions are fulfilled, except the provision that the respondent does not fill in any information which could reveal his or her identity. After all: this information is necessary in order to link the data from the questionnaire to other data. The following links are standard:

a. Links with administrative data (e.g. with regard to unexplained absence or productivity).

b. Links to data obtained from other respondents (e.g. fellow team members, subordinates, supervisors).

c. Links to data obtained previously from the same respondent (in longitudinal research).

d. A combination of what is stated under a, b and c.

If respondents are identifiable then the following applies:

a. Only the researcher has access to the identifiable data.

b. The personal details are destroyed as soon as this is possible (that is to say, as soon as linking the data is completed).

c. In general, the researcher must operate in accordance with privacy legislation.

If data are linked to other sources (e.g. data from other respondents, administrative data), then the respondent is informed of this prior to linking the data. On the basis of this information, the respondent may refuse to fill in the questionnaire or allow the linking to actually take place. In longitudinal surveys, no more than 5 measurements may take place, and not more than 1 measurement per month.

Public Administration

General research of the department of public administration

Contact: dr. H. van der Kolk
Function: EC member
h.vanderkolk@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Introduction

Research by staff in the Department of Public Administration and by students supervised by this staff is mostly cross-sectional or longitudinal (non-experimental or quasi-experimental at most) research using …

I. Secondary data (meaning data collected, cleaned and stored by other institutions)

a. macro data (for example, OECD, WHO, IMF, CBS data describing characteristics of companies, municipalities, regions, countries)

b. micro data (for example, existing fully documented survey data including EES, ESS, NKO, containing data about individuals)

II. Primary data collection (and unpublished and/or not fully documented and cleaned datasets from colleagues)

a. macro data using public sources (web sites etc, (legal and policy) documents).

b. macro data using informants (studying municipalities using council clerks, for example, or studying companies or public foundations by interviewing informants)

c. micro data (surveys/interviews among respondents)

more recently some have started to use data that are not easily classified, like twitterdata (in which the units of observation are not individuals, but tweets) and data from the use of VAA’s (in which the respondents are completely anonymous, but could be connected to other individual data, or website behavior using IP addresses) (II.d). 

Although it is not possible to exclude the possibility that using secondary data may be ethically problematic in some cases, it is very unlikely that these types of data may cause unacceptable harm to respondents and informants. In most cases the data are public and the data are anonymized. In addition research using macro data using public sources is also most probably not ethically problematic. All research in the PA department therefore falls in category D.

In the rest of the description of standard research, we will focus on IIb, IIc. and IId only. In none of these types of research medical data are be obtained and in none substantial harm can be caused, as long as data collection is confidential or anonymous. In all these types of research ‘informed consent’ is (mostly implicitly) obtained, because people are asked whether they are willing to answer some questions. It is always made clear they are allowed to refuse, so ethical rules are mainly about safeguarding anonymity of the informants and/or respondents (when required). Standard research in these categories is among adult, competent subjects, that are completely free to participate in the research, and to withdraw from participation whenever they wish and for whatever reason. In standard research there is no deception of respondents (not telling the true purpose of research).

General statements about standard research at PA

The standard research of PA poses questions which are not of a medical nature. In general, the questions are concerned with the normal functioning of the human beings.

Questionnaire-based research and qualitative research studying informants and respondents

Respondents and informants individually fill in answers, in writing or electronically, to questions about themselves, their environment or others in their environment or are questioned orally either individually or as part of a group (focus group). No physiological measurements are taken. The purpose of the research is always disclosed to the participant prior to the research and no deception takes place.

Completing the questionnaire should normally not take longer than 1 hour; interviews and focus groups should not take longer than 2 hours. Participants are always correctly informed about the length of the questionnaire/interview/group discussion.Content of questions in questionnaires and interviews include: attitudes, opinions and preferences; behavior or behavioral intentions; social characteristics of individuals. No physical discomfort or health and safety risks are involved when asking these questions.If questions are asked about emotional or sensitive topics the researcher will ensure that the questions are formulated in such a way that neither the participant nor others in the participant's environment will experience any adverse effects. The questions posed in the research should always be of a neutral nature and therefore not judgmental.Confidentiality is always ensured by the researcher, unless the participant allows to reveal his or her identity in the report. Individuals can never be identified by others than the researcher. In some cases interview data are linked to data from other sources. In this case the researcher makes sure that the only thing the researcher has access to is the identifiable data and the personal details are destroyed as soon as this is possible (that is to say, as soon as linking the data is completed). If data are linked to other sources (e.g. data from other respondents, administrative data), then the respondent is informed of this prior to linking the data. On the basis of this information, the respondent may refuse to fill in the questionnaire or may not allow the linking to actually take place.

Research Methodology, Measurement and Data Analysis

General research of the department of Resarch Methodology, Measurement and Data Analysis

Contact: dr. H. van der Kolk
Function: EC member
h.vanderkolk@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

The department carries out research of a diverse nature and setup, both with and without subjects, which cannot be described as standard research. Proposed research can correspond to standard research such as is described in other departments.

Science, Technology and Policy Studies

General Research of Science, Technology and Policy Studies

Contact: dr. P. Stegmaier
Function: EC member
p.stegmaier@utwente.nl

Introductory notes about the nature of the research

The standard research of the department focuses on the assessment and governance of innovations and emerging technologies. STәPS considers in particular strategic issues that are multidisciplinary:they involve developments in science, technology, politics and society, as well as interaction between them. Studies conducted within STәPS link analytical and normative perspectives,and consider not only technological innovations but also innovations in governance.

Usually the research is performed by way of the study policy documents, non- or semistandardised interviews, field observation, and by discourse, conceptual or literature analysis.

Research with human subjects is taking place when we investigate empirically how governance, technologies, sciences and research are developed, how existing practices of dealing with a technology or a science, with research and governance are functioning and what technology developers, (potential) users and stakeholders think of these practices and new developments.In these cases, the research is mainly qualitative and explorative. Standard methods used are interviews (oral and by telephone), group interviews, observations, focus groups,stakeholder workshops and text, image or video analysis.

‘Authorization EC’: assessment of ethical permissibility by Ethics Committee (EC) or
by Medical Review Ethics Committee (MEC)

The technologies and practices under investigation are sometimes of a medical nature. However,the goal of the research is usually not medical. If the goal of the research might be medical after all, the MEC/METC (Medical Review Ethics Committee/Medisch Ethische ToetsingsCommissie) will be asked to assess whether the research falls under the scope of
the Wet Medisch Onderzoek (WMO).

Specific considerations and rules

For more detailed account of research ethics, STəPS follows the ‘Statement of Ethical Practice’for the British Sociological Association (March 2002):

www.britsoc.co.uk/media/27107/StatementofEthicalPractice.pdf

Teacher's Programmes

General Research of the Department Teacher's Programmes

Contact: dr. C.L. Poortman
Function: EC member
c.l.poortman@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

ELAN’s research program aims to investigate the role of and ways of understanding and promoting scientific citizenship in education and communication settings, in formal as well as informal contexts. The research is not medical by nature. The research environment is the actual school or professional environment, whereby groups of pupils, teachers or other professionals act as participants. School principals and individual teachers are kept informed of the nature and scope of the studies. In consultation with the responsible principals and teachers, the manner in which parents of pupils will be informed of forthcoming experiments is established. Depending on the nature of the study (didactic intervention or survey study), parents are given an outline of the planned research and are given the opportunity to grant permission for their child to participate or not.

Authorization EC: assessment of ethical permissibility by EC or by MEC: The standard research of ELAN/ poses questions are not of a medical nature. In general, the questions are concerned with the normal functioning of children and adults with regard to learning, attitudes, reasoning and decision-making. The questions for teachers and/or school principals could also concern their relationships, with their colleagues. This could include, but is not limited to, the nature/content and frequency of the relationship.

Selection of subjects and participation: The subjects of studies are adults and students in different educational settings (ranging from primary schools to universities). Adult subjects are recruited via direct contact with schools. They participate voluntarily in the research, and in some cases are remunerated for their participation. This is not necessarily the case for research carried out in schools.

With student participants, the school principals and teachers are informed of the nature and scope of the study. The way in which the parents/care takers of the children are informed and their permission requested for the participation of their child in the experiments, is determined in consultation with the responsible school personnel.

Screening of subjects: Specific inclusion or exclusion criteria can be employed for the selection of subjects. These criteria are decided on the basis of the specific need of the study and they are decided on in collaboration with the participating schools or other institutions that contribute to the study.

Accidental discoveries: Information that is accidentally discovered and that is not relevant for the studies undertaken is not disclosed to third parties.

Informed consent and Information brochure: Participants in our studies (or their legal representatives if participants are under 18 years of age) will be informed about the research by an information brochure or orally by the researcher and have an opportunity to ask questions. After receiving the information, they are required to sign an informed consent form. If the research takes place at a school, this procedure can also be carried out via the teachers or principals, who inform the parents/care takers. The informed consent procedure may take on the form of passive approval. Based on the information given, parents/care takers have the opportunity to indicate any objections. If they do not do so before a given date, then they have implicitly given their consent. Sufficient time must be given to the parents/care takers to react.

Specific type of standard research: Didactic/intervention research
In this type of research, participants are confronted with various types of teaching and learning methods or learning materials that may include traditional materials or digital learning environments. Tasks may consist of individual learning assignments or group work with one or more other participants. Different teaching or learning conditions may apply, in which the effects of different types of instruction or support methods are investigated and compared to other conditions or a control condition. If the research is conducted in schools, care is taken that the various instructions do not put participants in one condition at an advantage or disadvantage in their general functioning at school compared to subjects in other conditions. Because the duration of the interventions is generally short, this will usually not be any reason for concern. Pre-tests and post-tests may take the form of knowledge or competency test, questionnaires (e.g., motivation, attitudes, personality) or other specific tests (e.g., intelligence tests, aptitude tests, neuro-psychological tests). In the (collaborative) digital learning environments, a chat system is sometimes used. In some cases audio or video recording are made. The contents of the chats, as well as the thinking out loud protocols and computer log files, audio and video recordings can serve as objects of analysis but will be treated anonymously.

Specific type of standard research: Organizational and professional development in schools.

In this type of research, teacher professional development is studied in the context of teachers’ work environment. This might concern teachers’ daily and natural work context or a longitudinal and collaborative group setting in which interventions are instigated by the researchers in order to bring about certain (learning or teaching) results in the school practice. The work of the teaching professionals is documented. This can be done by direct observations, video and audiotapes or by studying process documentation. Additionally, questionnaires, sociometric questionnaires, and interviews may be used to collect data on participants’ perceptions of the work, their relationships with their colleagues, and/or results of the interventions.

Participants are informed ahead of time, either at the beginning of the intervention or at the time of the data collection activities, about the research purpose and the consequences of the study. They have the option to stop their participation at any point in time.

The data collected are made anonymous. Data obtained from individuals are not communicated to third parties in their original form. Results are only communicated on a group level and with utmost care to ensure that findings will not be able to point to specific participants. Only the researcher involved in the data collection has access to information linking data to specific subjects. Any personal details are destroyed as soon as this is possible.

Technology Management and Supply

General research of the department of Technology Management and Supply

Contact: dr. M. De Visser
Function: EC contact person
m.devisser@utwente.nl

Explanatory notes about the nature of the research

Within the department of Technology Management and Supply (TM/S) a much used research method is setting out questionnaires. These are being sent to people within companies (i.e. purchasers);

Other types of research that are also being done are: observing (inter)personal reactions in experimental settings (i.e. on negotiating) and interviews. Topics of research are:

- Satisfaction of customers;

- Customer relations;

- Innovative behavior.

Within the department TM/S, in general, the outcomes are anonymized. And often they work with dyadic data (of customer and supplier) and only the researcher is aware of the entities of both coupled parties.

Research questions are about professional relationships, and obtaining informed consent of the test subject, is always part of the research process, as well is anonymization of the outcomes.