New Bachelor Thesis Assignments

Bemiddeld contact tussen slachtoffers en daders na een misdrijf

project beschrijving

Slachtoffers van misdrijven en daders die deze plegen hebben in Nederland de mogelijkheid om met de andere partij in contact te treden na het misdrijf. Deze bemiddelde contacten vinden plaats onder begeleiding van professionele bemiddelaars van de stichting Perspectief Herstelbemiddeling (PHB) , en deelname is voor beide partijen uitsluitend op vrijwillige basis. PHB beoogt met de bemiddelde contacten een brug te vormen tussen slachtoffers en daders, en hen een ‘heroriëntatie’ te bieden op het misdrijf en elkaar. Daders kunnen in een gesprek of meer indirect (via een brief of de bemiddelaar) excuses maken en spijt betuigen, en krijgen inzicht in hetgeen zij hebben veroorzaakt bij slachtoffers. Slachtoffers krijgen de mogelijkheid om prangende vragen te stellen en de dader te confronteren met het aangerichte leed. Daarnaast biedt het hen de mogelijkheid excuses in ontvangst te nemen. Zo kunnen deze bemiddelde contacten slachtoffers helpen in het verwerkingsproces, en geven ze daders de mogelijkheid iets goed te maken. Uit recent onderzoek komt ook naar voren dat bemiddeling kan helpen om de kans op het opnieuw plegen van criminaliteit te verkleinen onder daders. 

Zowel slachtoffers als daders kunnen zich bij deze stichting melden met een verzoek tot een slachtoffer-dadergesprek. Echter, in lang niet alle gevallen komt het ook daadwerkelijk tot bemiddeld contact: in circa de helft van de verzoeken heeft de andere partij geen behoefte aan contact, of trekt de verzoekende partij zich terug. In eerder onderzoek is vooral gekeken naar wat de effecten van bemiddeling zijn wanneer dit ook daadwerkelijk tot stand komt, maar er is veel minder bekend over de redenen waarom slachtoffers en daders uberhaupt willen deelnemen. Dit project richt zich op het laatste: welke factoren maken dat daders willen deelnemen aan bemiddeld contact? 

De voorlopige bevindingen uit recent eerder onderzoek wijzen op de rol van gevoelens van schuld en schaamte onder daders en op de rol van het perspectief nemen van slachtoffers. Dit onderzoek is zowel wetenschappelijk als beleidsmatig relevant. Zo kunnen de uitkomsten van dit project aanknopingspunten bieden voor de stichting Perspectief Herstelbemiddeling om de organisatie en uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken te optimaliseren, zodat de kans op een bemiddeld contact tussen slachtoffers en daders die daar behoefte aan hebben wordt vergroot.

De student brengt in kaart wat bekend is in de literatuur over de factoren die onder daders samen zouden kunnen hangen met het tot stand komen van bemiddeld contact. Aan de hand van deze literatuur stelt de student hypothesen op, en toetst deze in een experiment onder burgers die zich voorstellen dader te zijn van een misdrijf, bij voorkeur door gebruik te maken van technologie als verbeeldingsmiddel (bijvoorbeeld via een filmpje gemaakt met een point of view camera). 

Literatuur

  • Zebel, S. (2012). Een quasi-experimentele studie naar de effecten van de Nederlandse slachtoffer-dadergesprekken. In I. Weijers (Ed.), Bemiddeling na strafbare feiten: De Nederlandse slachtoffer-dadergesprekken (pp. 21-44). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Shnabel, N., & Nadler, A. (2015). The role of agency and morality in reconciliation processes: The perspective of the Needs-Based Model. Current Directions in Psychological Science, 24, 477-483. 

Informatie

Heb je interesse in deze opdracht? Neem dan contact op met de bachelorthese coördinator Elze Ufkes (elze.ufkes@utwente.nl).

Start

Kan per direct