stageplekken studiejaar 2014-2015

Internship Slachtoffer in Beeld

Titel Stageopdracht

Verdiepend kwalitatief onderzoek niet-deelnemers slachtoffer-dader bemiddeling

Organisatie

Slachtoffer in Beeld


Standplaats

Utrecht


Gewenste periode voor de stage

In overleg; start kan per direct

De Opdracht

Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders (zie www.slachtofferinbeeld.nl).


Onlangs heeft Slachtofferhulp Nederland in opdracht van Slachtoffer in Beeld een dossieronderzoek uitgevoerd naar de redenen waarom slachtoffers niet willen deelnemen aan slachtoffer-daderbemiddeling en mediation. Hieruit is onder meer gebleken dat: deelname samenhangt met het type delict, de verwijzer en de leeftijd van het slachtoffer; slachtoffers met name pragmatische redenen hebben om niet deel te nemen; en dat het al dan niet noemen van emotionele redenen samenhangt met de verwijzer.


Het doel van deze opdracht is het verkrijgen van verdiepende informatie over niet-deelnemers door middel van semigestructureerde interviews. Hierin zal de nadruk liggen op de informatie die slachtoffers hebben ontvangen, redenen om niet deel te nemen, het (mogelijke) effect dat het verzoek heeft gehad en verbeterpunten. Op basis van deze aanvullende informatie op het dossieronderzoek kan Slachtoffer in Beeld in de toekomst haar gedifferentieerde werkwijze gaan bepalen.


Het streven is om in totaal 40 (of tot er saturatie optreedt) korte, telefonische interviews af te nemen van maximaal 15 minuten. De student maakt hierin een onderscheid tussen mediation en slachtoffer-daderbemiddeling. In het registratiesysteem van Slachtoffer in Beeld worden relevante casussen geselecteerd, waarna de slachtoffers van deze casussen door middel van een brief worden uitgenodigd voor het interview. Een concept voor zowel de uitnodigings- als toelichtingsbrief wordt beschikbaar gesteld. Voor de interviews zijn al enkele vragen opgesteld; de student kan deze naar eigen inzicht (in overleg) aanpassen en/of uitbreiden. Aan de hand van de verkregen informatie wordt een rapport geschreven.


Deze opdracht is bij uitstek geschikt voor een combinatie met een masterthese-onderzoek.

Procedure:


Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor studenten van de mastertrack PCRS. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht.