stageplekken studiejaar 2014-2015

validering diagnose-instrument bewindvoering

Titel Stage opdracht

Validering diagnose-instrument bewindvoering


Organisatie

Stadsring 51


Standplaats

Amersfoort (werkzaamheden kunnen deels ook in Enschede/elders uitgevoerd worden)


Stagevergoeding

stagevergoeding 300 euro per maand op fulltime basis (36 uur)Start

Bij voorkeur per direct (i.v.m. te ontwikkelen testversie in de praktijk)


Achtergrond organisatie

Stadsring51 is een organisatie die actief is binnen de maatschappelijke dienstverlening. Onze kernfuncties zijn sociaal juridische dienstverlening en schuldhulpverlening. Inmiddels bestaat de organisatie uit ruim 40 medewerkers en 200 vrijwilligers.

Stadsring51 is een onafhankelijke stichting die zetelt in Amersfoort en werkt in opdracht van overheden.

Sinds 2004 voert Stadsring51 de schuldhulpverlening voor o.a. de Gemeente Amersfoort uit.


Vanuit de drang om zich te verbeteren en te vernieuwen werd eerder Traject51 ontwikkeld, een vanuit de praktijk ontwikkeld diagnose-instrument, ontstaan vanuit het besef dat de voor schuldhulpverlening beschikbare middelen efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet. Traject51 is inmiddels operationeel binnen Stadsring51, alsmede bij diverse andere Gemeentes.


Vanuit de maatschappelijke vraag in combinatie met de opgedane ervaring met Traject51, wordt in hetzelfde sociale domein een volgend diagnose-instrument ontwikkeld: Bewind51.


Bewind51 zal diagnosticeren en adviseren in hoeverre beschermingsbewind (nog) noodzakelijk is en of er mogelijk adequate alternatieven voorhanden zijn.

Beschermingsbewind is een maatregel die door de rechter wordt opgelegd en waarbij het gehele inkomen/vermogen van de onderbewindgestelde – die zelf niet langer handelingsbekwaam is - wordt beheerd door de benoemde bewindvoerder. Binnen onder andere de integrale schuldhulpverlening is bewind een effectief instrument.


Omdat de kosten van bewind veelal vanuit de bijzondere bijstand worden betaald en het aantal bewindszaken de afgelopen jaren fors is toegenomen ontspon zich afgelopen jaar, vanwege de zware belasting van de bijzondere bijstand, de discussie over nut en duur van bewind en daarmee de roep vanuit de gemeenten om een onafhankelijk diagnose instrument.

Ook de bewindvoerders vroegen om een instrument dat iets kan vertellen over de financiële zelfredzaamheid van hun klanten; zij zijn namelijk wettelijk verplicht om periodiek iets over de mate van financiële zelfredzaamheid te rapporteren naar de rechtbank. En tenslotte wachten ook de rechtbanken op een onafhankelijke diagnose over de mate va financiële zelfredzaamheid.

Maatschappelijk draagvlak voorBewind51 is er meer dan in voldoende mate, mits het een onafhankelijke en goed onderbouwde diagnose stelt.

De Opdracht

Bewind51 moet aan de hand van door de klant zelf, en door 2 andere beoordelaars (360 º feedback) te beantwoorden vragen en stellingen, een diagnose genereren over de mate van zijn/haar financiële zelfredzaamheid en over de mogelijkheden deze, waar nodig en mogelijk, te vergroten. Impliciet worden ook aan de orde zijnde belemmeringen ten aanzien van voldoende financiële zelfredzaamheid in kaart gebracht en wordt geadviseerd op welke wijze deze weggenomen kunnen worden.
De antwoorden geven een score die leiden tot een bepaald profiel; aan dit profiel worden diensten (van de maatschappelijke ketenpartners) en interventies gekoppeld die enerzijds de financiële zelfredzaamheid vergroten en anderzijds de financiële stabiliteit (o.a. een stipte betaling van vaste lasten) waarborgen. Iemand die voldoende financieel zelfredzaam is kan zijn eigen huishoudfinanciën beheren; iemand die volstrekt niet financieel zelfredzaam is zal zijn eigen inkomen niet kunnen beheren. Hier tussenin zitten de nodige gradaties.


Het uitgangspunt voor het instrument zijn de Nibud-competenties t.a.v. financiële zelfredzaamheid. Voor de belemmeringen is gebruik gemaakt van de QuickScreen, een online screeningsinstrument bedoeld om grote groepen patiënten met uiteenlopende klachten te screenen, bij vermoedens van lichte tot matige problematiek. Daarnaast is gebruik gemaakt van de Brief Self Control Scale van Tangney et al (2004) voor het meten van Zelfkennis/Zelfcontrole en van de Nederlandse vertaling door Bipp et al (2015) van de Avoidance and Approach Temperament Scale van Elliot en Thrash (2010) voor het meten van vermijdingsgedrag

Het onderdeel van de belemmeringen in Bewind51 is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de cliënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 360º feedback. Naast de klant zelf, vult een naaste (partner, vriend, familielid…) en een hulpverlener (bewindvoerder, schuldhulpverlener, zorgverlener) de vragenlijst over de klant in. Zo wordt de klant beoordeeld door een aantal personen rondom de beoordeelde die een goed zicht hebben op het dagelijks functioneren van de betreffende persoon. Hierdoor nemen de observatiemogelijkheden van de klant in verschillende situaties toe en wordt een completer beeld verkregen van de aanwezige belemmeringen en mate van financiële zelfredzaamheid van de klant.Onderzoeksvragen die beantwoord dienen te worden in deze stage:


1.Wat is de inhoudsvaliditeit Bewind51?

-zijn de stellingen/vragen goed gesteld?

-zijn de stellingen niet multi-interpretabel?

-horen de gekozen stellingen/vragen bij het daarbij behorende construct

-meten de gekozen stellingen ook daadwerkelijk het construct?

2.Wat is de constructvaliditeit?

-is de gekozen normering per construct valide?

3.leidt de gekozen combinatie van de constructen met de bijbehorende normering tot het juiste profiel?

Wanneer er voldoende data beschikbaar is (naar verwachting enkele maanden later), zou er ook een vervolgonderzoek kunnen worden gedaan voor een eventuele masterthese. Dat masterthese-onderzoek omvat dan een kwantitatief onderzoek waaruit blijkt of de vragenlijst voldoende valide en betrouwbaar om in te zetten voor het beoogde doel. Hierbij zouden de volgende onderzoeksvragen beantwoord moeten worden:


4. Wat is de criteriumvaliditeit oftewel: in hoeverre heeft de test voorspellende waarde?

5. Is het profiel betrouwbaar oftewel: krijg je onder dezelfde condities hetzelfde resultaat door het herhalen van metingen?

6. Leidt de inzet van 360 º feedback tot een completer en beter passend profiel van de cliënt?Verwacht eindproduct: een onderzoeksrapport n.a.v. een kwantitatief onderzoek waaruit blijkt of de vragenlijst voldoende valide en betrouwbaar om in te zetten voor het beoogde doel.
Procedure:


Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor studenten van de mastertrack PCRS. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht. Na overleg kun je dan contact opnemen met deze organisatie voor deze stage.