stageplekken studiejaar 2014-2015

Stage WODC - Recidivemonitor


Titel Stage opdracht


Dossieronderzoek kindermishandelingszaken


Organisatie


Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)


Standplaats


Den Haag (stagevergoeding 550 euro per maand op fulltime basis)


Stagevergoeding


550 euro per maand op fulltime basis; daarnaast is er een reiskostenvergoeding


Periode


December 2014 – Februari 2015Achtergrond organisatie


Het WODC is een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum voor het brede veld van Veiligheid en Justitie. Haar kerntaken zijn:

het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, waaronder het evalueren van beleid en beleidsprogramma's;

het adviseren over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;

het ontwikkelen, onderhouden en toegankelijk maken van data;

het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis;

de documentatie van (sociaal-)wetenschappelijke publicaties op het terrein van Veiligheid en Justitie

Zie https://www.wodc.nl/


De Opdracht


De opdracht vindt plaats bij de Recidivemonitor van het WODC, een onderzoeksprogramma waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht onder uiteenlopende groepen justitiabelen. Met dit programma hoopt Justitie een beter beeld te krijgen van criminele carrières en de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Metingen in het kader van de Recidivemonitor worden gebaseerd op de OBJD, een database met justitiële gegevens. Ze verlopen steeds op dezelfde manier. De uitkomsten van het onderzoek zijn dus onderling vergelijkbaar.


Recentelijk is onderzocht of mensen die veroordeeld zijn voor (niet-seksuele) kindermishandeling in het bronbestand van de Recidivemonitor te traceren zijn. Dit bleek het geval te zijn, maar onduidelijk bleef of dit voor de totale dadergroep geldt: er is vooralsnog geen alternatieve bron voorhanden om de gevonden aantallen mee te vergelijken.


Het doel van het huidig onderzoek is het creëren van vergelijkingsmateriaal om zo de eerder gevonden cijfers over het aantal zaken van kindermishandeling te kunnen valideren. Het onderzoek gebruikt twee methoden: (1) een strafdossieronderzoek, en (2) een vergelijking met een dataset van reclasserings-gegevens. Het strafdossieronderzoek betreft een steekproef van zaken waarbij in de dossiers moet worden nagegaan wat de leeftijd was van de betrokken slachtoffers.


Daarnaast zal informatie worden opgevraagd bij de reclassering. De reclassering werkt met de RISc: een risicotaxatie-instrument. Dit instrument registreert ook slachtofferinformatie, zoals de leeftijd. Nagegaan wordt welk deel van de zaken waarbij sprake van een minderjarig slachtoffer als kindermishandeling terug te vinden is in de OBJD. Zo worden ook de RISc-gegevens gebruikt ter validering van de gegevens in de OBJD.


De werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie van en in samenwerking met een onderzoeker van de Recidivemonitor. Het eindproduct is een (kort) verslag en mogelijk een presentatie voor betrokken beleidsmedewerkers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vaardigheden die idealiter worden verwacht zijn: ervaring met kwantitatieve methoden (bv., SPSS) en ervaring met het coderen van kwalitatieve bronnen (bv., interviews of dossiers). Een aanbeveling is ook dat men geen problemen heeft met wisselende werkplekken. Men zal namelijk verschillende arrondissementen moeten afreizen om strafdossiers te coderen.


Procedure:


Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor masterstudenten PCRV die in het najaar van 2014 zijn gestart. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht. Na overleg kun je dan contact opnemen met het WODC voor deze stage.