Samenvatting Nederlands

Talking Heads: Interviewing suspects from a cultural perspective


In deze dissertatie is gekeken naar het gebruik en effect van inter-persoonlijk beïnvloedingsgedrag van rechercheurs op verdachten met een verschillende culturele afkomst. Beïnvloedingsgedrag is geanalyseerd op basis van een theoretisch raamwerk –de Tafel van Tien– dat specifiek is ontwikkeld voor de analyse van interacties tussen politie en burgers. Een belangrijk uitgangspunt in dit onderzoek is dat het effect van beïnvloedingsgedrag afhankelijk is van de culturele achtergrond van verdachten. In een serie van drie empirische onderzoeken hebben we onderzocht in hoeverre rechercheurs gebruik maken van beïnvloedingsgedrag zoals beschreven in de Tafel van Tien; wat het effect van dit gedrag is op verschillende uitkomsten; en in hoeverre dit gedrag cultureel specifiek is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar drie typen uitkomsten: daadwerkelijk gedrag (verklaringsbereidheid en bekennen), motivatie (bereidheid om informatie te verschaffen) en relationele uitkomsten (waargenomen kwaliteit van de relatie). Samenvattend kan worden gesteld dat rechercheurs in grote mate gebruik maken van inter-persoonlijk beïnvloedingsgedrag, waarbij aardig zijn en rationeel overtuigen kunnen worden beschouwd als de centrale pijlers van het verdachtenverhoor. In lijn met onze verwachting hebben deze beïnvloedingsstrategieën een verschillend effect op autochtone en allochtone verdachten en de diverse uitkomstmaten. Een belangrijke conclusie is dat meer direct, inhoudelijk gedrag met name effectief is in verhoren met autochtone verdachten, terwijl meer indirect, relationeel gedrag vooral goed aansluit bij allochtone verdachten.


Kernwoorden: verdachtenverhoor, verhoorstrategie, beïnvloeding, tafel van tien, cultuur, allochtone verdachten, autochtone verdachten