BMS - Vakgroep PA (EN)

(excluding reports of the Netherlands Court of Audit and the International Board of Auditors for NATO; see www.rekenkamer.nl and www.nato.int/issues/iban)


2012

-H. de Groot, Money and management: do they matter? Texas school districts revisited, paper for the EGPA-2012 conference, 5-8 September 2012, Bergen (Norway).

-H. de Groot, Public managers and cost-effectiveness: evidence from Texas school districts, 21 October 2012, paper submitted to the Journal of Public Administration Research and Theory.

-Bart van Hulst en Hans de Groot (2012). Hoe verhoog je de doelmatigheid van burgerzaken? InGovernment 2, 26-28.

-Flóra Felsö and Hans de Groot (2012). Cost efficiency of Dutch municipal waste management using stochastic frontier analysis. Paper submitted to Environment and Planning.

-Bart van Hulst and Hans de Groot (2012). Scale and cost efficiency of Dutch local administrative public services. Paper submitted to Local Government Studies.


2011

-Jos Blank, Flóra Felsö en Hans de Groot (2011). Beter benchmarken – van cijfers naar informatie. Tijdschrift voor Public Governance, Audit en Control 9(6).

-B.L. van Hulst en H. de Groot (2011), Benchmark burgerzaken, IPSE Studies Research Reeks 2011-7, Technische Universiteit Delft.

-F. Felsö, H. de Groot en A. van Heezik (2011), Benchmark gemeentelijk afvalbeheer, IPSE Studies Research Reeks 2011-6, Technische Universiteit Delft.

-Cost effectiveness; the forgotten dimension of public sector performance (met B.L. van Hulst), paper Public Management Research Conference, Syracuse, May 2011

-Onderzoekvoorstel Kosten-effectiviteit Lokaal bestuur, maart 2011

-Cost efficiency of waste management in Dutch municipalities (met A. van Heezik, D. Hollanders en F. Felsö) paper European-American Workshop on Efficiency an Productivity Analysis, Verona, June 2011.

-Performance management and cost effectiveness of public services; empirical evidence from Dutch municipalities (met B.L. van Hulst), paper European Group of Public Administration, Bucharest, September 2011.


2010

-Evidence –based public management, oratie Universiteit Twente, 3 juni 2010

-Heroverwegen op de tast? Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 42, nummer 2.


2009

-De verrommeling van de financiële verhouding, Economisch Statistische Berichten, nr. 4554


2008

-Europese financiën in het oog van de rekenmeester, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2008, Sdu uitgeverij.


2007

-NAVO-uitgaven in het zoeklicht, Economisch Statistische Berichten, nr. 4521.


2005

-Verantwoordingsdag moet en kan beter, Economisch Statistische Berichten, nr. 4462.


2004

-Benchmarking in de publieke sector (boek, eindredacteur en auteur), Sdu uitgeverij.


2002

-Resultaten van rijksbeleid beter in beeld, Economisch Statistische Berichten, nr. 4356, blz. 304-307.

-Learning by auditing: mission impossible? paper (with G. Bukkems) for the congress of the European Evaluation Society, Sevilla, 10-12 oktober 2002.


2001

-Benchmarking als beleidsinstrument, in: Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief,
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2001.

-Effectiveness auditing at the Netherlands Court of Audit: the case of tax incentives,
paper fore the 6th Tokyo International Audit Forum, 10-14 september 2001.

-Verantwoorden over beleid, een tussenstand, Openbare Uitgaven 33 (2001) nr.1.

-Controlling in de publieke sector: het neusje van de zalm, Controllersmagazine, mei 2001.


2000

-Tussen markt en politieke arena – over management control in non-profitorganisaties,

-oratie, Amsterdam: Vrije Universteit, oktober 2000.

-Vergelijken is een kunst, Management en Bestuur, december 2000.

-Financieel management in de non-profitsector, Tijdschrift Financieel Management, november- december 2000.

-De Rekenkamer als modellenbureau? in: Visies en visioenen, Algemene Rekenkamer, september 2000.

-Modellen en de Rekenkamer, Beleidsanalyse 2000/2.


1998

-Groeicijfers Schiphol: een reconstructie (met G.N.J.A. Bukkems en L.G. Krijnen), Economisch Statistische Berichten, nr. 4175, blz. 840-842.

-De Rekenkamer in bedrijf, Openbare Uitgaven, nr. 5, blz. 241-245.

-Verzelfstandiging van nationale spoorwegen: ervaringen in Nederland en elders (met P.H. de Haaij), Openbare Uitgaven, blz. 142-148.

-Quantity and quality of policy evaluations: an auditor's view of ex ante evaluations by the Dutch central government (with Th.W. de Valk), paper congress European Evaluation Society, Rome, 29-31 oktober.1997

-Wikken en wegen: prestatiemeting bij de overheid (met F. Maessen en N. Mol), Overheidsmanagement, nr. 9, blz. 214-219.

-Privatising national railways: Dutch and other experiences (with P.H. de Haaij), paper congress Public investment and public finance, Kyoto, 25-28 augustus.

-Doelmatigheid en normen (met G.J. van Helden et al), Platform Doelmatigheid, Amsterdam: Koninklijk NIVRA.

-Gemeentelijke rekenkamers: een tussenbalans, B&G, nr. 7/8, blz. 35-37.


1996

-Op het spoor, onderzoek Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid (met M.G. Lijesen en in samenwerking met Moret Ernst & Young), Den Haag: MEY.

-IRF neusje van de Zalm? in: Goed besteed en niet zuinig ook, Inspectie der Rijksfinanciën 1992-1996, Den Haag: ministerie van Financiën.


1995

-Doelmatig en doeltreffend decentraal bestuur (oratie KUB), Schoonhoven: Academic Service.

-Rijksuitgaven en Miljoenennota 1996, in: Jaarboek Overheidsuitgaven 1996, H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Den Haag/Schoonhoven: IOO/Academic Service.

-Produktiviteitsmeting bij de belastingdienst (met M.G. Lijesen en J.S. van Vliet), Onderzoeksreeks nr. 73, Den Haag: IOO.

-Naar behoefte verdeeld, een nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdhulpverle­ning (met M.G. Lijesen en C. Sips), Onderzoeksreeks nr. 74, Den Haag: IOO.

-De prijs van mobiliteit in 1993 (met J.A.A. Dikmans en M.G. Lijesen), Onder­zoeksreeks nr. 75, Den Haag: IOO.

-Herziening Provinciefonds: terug bij af? B&G, juli/augustus.

-Het miljard van Tilburg door een economenbril, Tilburgs magazine, december.


1994

-Stelselwijziging in de zorg(en) (met P.H.J. Vrancken et al), Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 666, nr. 3.

-De toekomst van de financiële verhouding, in: H. de Groot en C.G.M. van Oosteren (red.), De toekomst van de publieke sector, Den Haag: IOO/VUGA.

-De economische betekenis van de non-profit sector, in: Non-profit in bedrijf, zeventien bijdragen aan de non-profit economie, P.A. Verheijen (red.), Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

-Gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen (met J.S. van Vliet), in: Jaarboek Overheidsuitgaven 1995, H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Den Haag/Schoonhoven: IOO/Academic Service.

-Verkeer en Waterstaat (met E. Boneschansker), in: Jaarboek Overheids­uitgaven 1995, H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Den Haag/Schoonhoven: IOO/Academic Service.

-Plussen en minnen rond het provinciefonds (met D.G. Andriessen en J.S. van Vliet), Openbare Uitgaven, nr. 3, blz. 119-125.

-Kosten van de notaris (met M.G. Lijesen en A.A.M. de Kemp), Economisch Statistische Berichten, nr. 3956, blz. 322-325.

-Financiële scenario's voor stads- en streekvervoer (met A.P.G. de Moor en J.S. van Vliet), Tijdschrift voor Vervoerwetenschap, nr. 2, blz. 139-148.

-Environmental costs of transportation and the public budget: a simulation model for the Netherlands (with A.P.G. de Moor), paper IIPF-congres, Harvard.

-Gemeentelijke investeringen in onzeker perspectief (met J. van der Bij en C.G.M. van Oosteren), in: Geld voor gemeenten, VNG congresbundel.

-Kosten en doelmatigheid van het hoger onderwijs in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië (met R. Goudriaan et al), Zoetermeer: Ministerie van OCenW.

-Milieuleges voor bedrijven (met J. van der Bij en C.G.M. van Oosteren), Onderzoeksreeks nr. 55, Den Haag: IOO.

-Budgetten voor vervoerregio's (met A.P.G. de Moor en J.S. van Vliet), Onderzoeksreeks nr. 57, Den Haag: IOO.

-Provinciefonds en regiovorming (met J.S. van Vliet en C.G.M. van Oosteren), Onderzoeksreeks nr. 58, Den Haag: IOO.

-Kerngegevens openbaar bestuur 1994 (met H.M.M. Haring et al), Onderzoeks­reeks nr. 61, Den Haag/Rijswijk: IOO/SCP.

-De prijs van mobiliteit in 1990 (met E. Boneschansker en M.G. Lijesen), Onderzoeksreeks nr. 62, Den Haag: IOO.


1993

-State regulation and university behavior (with R. Goudriaan), Journal of Economic Behavior and Organi­zation, 20, p. 309-318.

-Improper spending of public grants (with R. Goudriaan and B.J. Heijdra), paper IIPF-congres 1993, Berlijn.

-Plussen en minnen, naar een nieuwe verdeelsleutel voor het Provinciefonds (met J.S. van Vliet et al), Onderzoeksreeks nr. 48, Den Haag, IOO/VUGA.

-Financiële verhouding: knelpunten, oplossingen en simulaties, in: Financiële verhouding in samenhang, H. de Groot en J.A.A. Poppelaars (red.), Onderzoeks­reeks nr. 49, Den Haag, IOO/VUGA.

-OOR-model toepassen op hele land, is vragen om moeilijkheden, Ng Magazine, 5 maart 1993, blz. 21.

-Gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen (met J.S. van Vliet), in: Jaarboek Overheidsuitgaven 1994, H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Den Haag/Schoonhoven: IOO/Academic Service.

-De vraag naar RIAGG-diensten (met K.L. Bangma), Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 48e jaargang, nr. 6, p. 637-641.

-Rijksuitgaven en Miljoenennota 1994, in: Jaarboek Overheidsuitgaven 1994, H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Den Haag/Schoonhoven: IOO/Academic Service.

-Kerngegevens openbaar bestuur: over produkten, personeel en kosten van publieke dienstverlening (met H.M.M. Haring, B. Kuhry en E.A. van Noort), Onderzoeksreeks nr. 51, Den Haag: IOO/VUGA.

-Investeren in infrastructuur: gevolgen voor overheid en burger (met J. van der Bij), Onderzoeksreeks nr. 52, Den Haag: IOO/VUGA.

-Financiële scenario's voor stads- en streekvervoer (met A.P.G. de Moor en J.S. van Vliet), Onderzoeksreeks nr. 54, Den Haag: IOO/VUGA.


1992

-Instrumenten bij sturen op afstand (met E. Boneschansker), Onderzoeksreeks nr. 36, Den Haag: IOO/VU­GA.

-Milieubeleid en overheidsfinanciën (met K.L. Bangma), Onderzoeksreeks nr. 42, Den Haag: IOO/VUGA.

-Verzelfstandiging van overheidsdiensten, wanneer en hoe? (met E. Boneschan­sker), Openbare Uitgaven, nr. 3, p. 123-130.

-De Miljoenennota 1993, in: H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Over­heidsuit­gaven 1993, IOO/Academic Service.

-Samenhangen rond de ambulante geestelijke gezondheidszorg (met K.L. Bangma), werkdocument nr. 30, Den Haag: IOO.

-Kengetallen voor het openbaar bestuur (met E.A. van Noort), werkdocument nr. 28, Den Haag: IOO.

-Een alternatief voor Simons? Openbare Uitgaven, jrg. 24, blz. 139.


1991

-De produktiviteit van de overheid: over prestaties, personeel en uitgaven in de publieke sector (boek, met R. Goudriaan), Schoonhoven: Academic Service.

-The cost structure of American research universities (with W.W. McMahon and J.F.Volkwein), The Review of Economics and Statistics, vol. LXXIII, nr. 3, p. 424-431.

-A principal-agent model of regulation applied to the case of American universities (with R. Goudriaan), in: R. Prud'homme (ed.), Public finance with several levels of government, Den Haag/Königstein: Foundation Journal Public Finance.

-Scale and efficiency in higher education: a comparison of parametric and non-parametric approaches (with R. Goudriaan), invited paper, Second European workshop on efficiency and productivity measurement, Louvain-La-Neuve, October 25-26.

-Gemeenten en provincies: uitgaven en prestaties (met J.H. Hoogteijling), in: H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Overheidsuitgaven 1992, IOO/Acade­mic Service.

-De Miljoenennota 1992, in: H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Over­heidsuitgaven 1992, IOO/Academic Service.

-De prijskaartjes van de verzorgingsstaat, Economisch Statistische Berichten, jrg. 76, nr. 3828, p. 981-985.

-Ministeries gemeten: kengetallen over centrale diensten bij de rijksoverheid (met R. Goudri­aan), brochure nr. 25, Instituut voor fiscale economie en economie van de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam.

-Overheidsregulering en produktiviteit van universiteiten (met R. Goudriaan), Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, nr. 30, Zoeter­meer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

-Meten is weten: informatie voor doelmatigheidsonderzoek, in: De Algemene Rekenkamer in een veranderende Rijksdienst, Den Haag: Algemene Rekenkamer.


1990

-A principal-agent model of conditional grants (met R. Goudriaan), paper voor het congres van de European Public Choice Society, Meersburg, 18-21 april.

-New financial models in higher education: the Dutch case, paper voor de OECD/IMHE conferentie, Parijs, 5-7 september.

-Onderwijsuitgaven 1990-1994: risico's en beheersing (met R. Goudriaan), Zoeter­meer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

-Overheid en universiteit in de Verenigde Staten, Openbare Uitgaven, nr. 1, p. 11-17.

-Lessen in bekostigen - nieuwe bekostigingssystemen voor hoger onderwijs en onderzoek (met R. Goudriaan en R. Pannebakker), Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

-Nieuwe bekostigingssystemen voor hoger onderwijs (met R. Goudriaan), ESB, nr. 3757, p. 452-454.

-Hoger onderwijs als 'multi-produkt' bedrijf, Maandschrift Economie, nr. 4, p. 308-315.

-Onderwijs en Wetenschappen (met R. Goudriaan), in: R. Gerritse en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Overheidsuitgaven 1991, IOO/Academic Service.


1989

-The stability of stated preferences for public goods: evidence from recent budget games (met E.J. Pommer), Public Choice vol. 60, nr. 2 (1989) p. 123-132.

-Beheersing van rijksuitgaven in theorie en praktijk (met C.L. Jansen), ESB, nr. 3700, p. 318-322.

-Bekostiging van het hoger onderwijs (met R. Goudriaan en C. den Broeder), publicatiereeks Bekostigingssystemen in het hoger onder­wijs, rapport nr. 3, Erasmus Universiteit Rotterdam.

-Vijf reportages in NRC-Handelsblad over het Amerikaanse hoger onderwijs.


1988

-Decentralization decisions in bureaucracies as a principal-agent problem, Journal of Public Economics vol. 36, nr. 3, p. 323-337.

-Lessen in bezuinigingen (met J.M.M. Ritzen et al), Beleidsgerichte studies Hoger Onderwijs en Onderzoek. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

-Een plan Dekker voor het hoger onderwijs ? ESB 8-6-88.

-Boekbespreking van: P.S.A. Renaud en F.A.A.M. van Winden, Gemeente­financiën en gedecentrali­seerde besluitvorming, Openbare Uitgaven vol. 20, nr. 5, p. 243-245.


1987

-Budget games and the private and social demand for mixed public goods (with E.J. Pommer), Public Choice vol. 52, p. 257-272.

-Bureaucracy response to budget cuts; an economic model (with J. van der Sluis), Kyklos 40, p. 103-109.

-De rol van gemeentelijke uitgaven in de collectieve sector: een analyse van de periode 1965-1985, ESB 27-5-87.

-Burgers over bezuinigingen en eigen bijdragen (met E.J. Pommer), ESB 24-6-87.

-Bureaucratic decisionmaking in the public sector, paper for the European Public Choice Society, Reggio di Calabria, 22-25 April.

-Beddenreductie in ziekenhuizen: een analyse van de regionale be­sluit­vorming (met A.M.J. Dreuw), Erasmus Universiteit.

-Beddenreductie in ziekenhuizen (met A.M.J. Dreuw), ESB 25-11-87.

-Vergrijzing en collectief gefinancierde diensten, preadvies voor de Koninklijke Vereniging voor de Staathuis­houdkunde, in: Demografische verande­ringen en economische ontwikkelingen, Leiden: Stenfert Kroese. English version as paper for the European Society of Population Economics, septem­ber 1987, Rotterdam.

-Theorie van de bureaucratie: stiefkind van de economie ? Economen­blad, vol. 9, nr. 9, p. 1-2.


1986

-Policies of retrenchment in the Dutch university system (with T.B.M. Steen­kamp and J.M.M. Ritzen), Interna­tio­nal Journal of Institutional Management in Higher Education, 10, 1.

-Kosten van kwartaire diensten 1970-1983 (met R.Goudriaan et al), SCP.

-Hoe produktief is de kwartaire sector ? (met R. Goudriaan en F. van Tul­der), ESB 26-2-86.

-Memorandum kwartaire sector 1986-1990, SCP (projectleider en auteur deelstudies).

-Bestuurlijke reacties op bezuinigingen (met J. van der Sluis), publicatie nr. 6 van de projectgroep besluit­vorming bij contractieprocessen in de kwartaire sector, Erasmus Universiteit.

-Veranderingsoperaties in de publieke sector en informatievoorzie­ning, in: Verande­ringsoperaties in de publieke sector: doorgaan maar hoe ?
Reeks nr. 22, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven.

-De Miljoenennota 1987: veel gegevens, weinig informatie (met C.A. de Kam), ESB 1-10-86.

-Bestuurlijke reacties op bezuinigingen: een analyse op faculteitsniveau, ESB 22-10-86.


1985

-Public sector productivity: recent empirical findings and policy applicati­ons (with R. Goudriaan and F. van Tulder), proceedings IIPF-congress, Madrid.

-Bibliotheek en contributie, SCP-stukwerk nr. 30.

-Bibliotheekcontributie en consumentengedrag, ESB 19-6-85.

-Individuele voorkeuren voor collectieve voorzieningen (met E.J. Pommer), Beleid en Maatschappij juli/augustus.

-Middelenverdeling binnen de Erasmus Universiteit 1980-1985 (met T.B.M. Steenkamp), publicatie nr. 1 van de projectgroep besluitvorming bij contrac­tieprocessen in de kwartaire sector, Erasmus Universiteit.

-Taakverdeling en concentratie: van contractie naar actie ? (met T.B.M. Steenkamp en J.M.M. Ritzen), ESB 27-11-85.


1984

-Collectieve uitgaven en demografische ontwikkeling 1970-2030 (met R. Goudriaan et al), SCP-cahier nr. 38.

-Demografie en collectieve uitgaven 1981-2030 (met C.A. de Kam, E.J. Pommer en F. van Tulder), ESB 4-4-84.

-De prijs van avondonderwijs, SCP-stukwerk nr. 24 / ESB 4-4-84.

-Trendrapport kwartaire sector 1983-1990, SCP-cahier nr. 43 (project­leider en auteur deelstudie).


1983

-Regeerakkoord en kwartaire sector: ombuigen zonder plan ? ESB 12-1-83.

-Korter werken in de kwartaire sector (met R. Goudriaan, C.A. de Kam en E.J. Pommer), SCP-stukwerk nr. 1 / ESB 30-3-83.

-Minder kinderen, minder geld voor onderwijs ? Openbare Uitgaven, 3-11-83.

-Regeerakkoord en kwartaire sector, SCP-stukwerk nr. 5.

-Over voorzieningengebruik en personeel in de kwartaire sector 1983-1987, Ministerie van Binnenlandse Zaken/SCP (projectleider, auteur deelstudies).

-Bezuinigen op kwartaire dienstverlening: afbraak of versobering? ESB 14-12-83.


1982

-Ontwikkelingslijnen leerlingen en onderwijzend personeel tot 2000, SCP-cahier nr. 34.

-De kwartaire sector: nieuwe prognoses, nieuw beleid ? (met R. Goudriaan)

-ESB 30-6-82.

-Een algemene arbeidsduurverkorting met 10 procent (met C.A. de Kam en E.J. Pommer), SCP-cahier nr. 30.

-Een rekenmodel voor manpowerplanning van de verpleegkundige zorg (met S. Buma en R.M. Lapré), Het Ziekenhuis, januari 1982.


1981

-Profijt van de overheid in 1977, SCP (auteur deelstudie).

-Pro deo rechtsbijstand en inkomensverdeling, ESB 2-12-81.

-Dienstverlening en gezondheidszorg: een modelmatig vooronderzoek (met H. van der Meer en J.M.M. Ritzen), SCP-cahier nr. 24.

-Planvorming kwartaire sector, SCP-cahier nr. 25 (auteur deel­studies).


1980

-Manpower demand in the public sector: a sectoral approach (with J.M.M. Ritzen), proceedings IIPF-congress, Jerusalem .

-De kwartaire sector in de jaren tachtig, SCP (projectleider en auteur deelstudies).

-De toekomst van de kwartaire sector, Openbare Uitgaven, p. 239-251.


1979

-De kwartaire sector in cijfers, 1975, SCP.


1978

-Werkgelegenheid in de kwartaire sector, ESB 16-8-78.


1975

-The off-shell nucleon-nucleon interaction in the singlet S-state (dissertatie).


1974-1975

-Vier theoretisch-kernfysische publicaties in de vakliteratuur.