See Publications

All Publications


1975

Peter Geurts, Maten, die machtsgewicht meten; een toepassing van de wiskundige theorie der eindige grafen in de sociale wetenschappen, Nijmegen: KUN, S.I. (pp. 86).


1977

J.L.A. Geurts & P.A.Th.M. Geurts (eerste druk), Discrete stochastische simulatie in de sociale wetenschap­pen: een inleidend overzicht, Nijmegen: KUN-werkgroep sociale systemen(pp. 117 + 12).


1980

J. Wassink en P. Geurts, Sociale achterstand gemeten: in beleid bruikbaar?, Beleid & Maatschappij, VII (10): 277 - 281.


1982

G.P.A. Braam en P.A.Th.M. Geurts, Veranderingen in de Neder­landse beroepenstratificatie: Een verkennend onderzoek naar het verband met culturele factoren, Mens en Maatschappij, 57 (1): 5 - 25.


1984

P.A.T.M. Geurts and G.P.A. Braam, Changes in Occupational Stratification in the Netherlands; An Exploration of the influence of Cultural Factors, The Netherlands' Journal of Sociology, 20 (2): 150 - 167.

P.A.Th.M. Geurts, Dimensions of Prestige; Aggregational Pro­blems in the Measurement of Occupational Prestige, in: B.F.M. Bakker, J. Dronkers, H.B.G. Ganzeboom (eds), Social Stratifi­cation and Mobility in The Netherlands, Amsterdam: pp. 41 - 54.


1987

dr. ing. J.W. van Deth & drs. P.A.T.M. Geurts, Radio Oost Luisteronderzoek, Enschede: UT-BSK (pp. 7 + 7 als bijla­ge) Extern rapport.


1988

G.J.N. Bruinsma & P.A.Th.M. Geurts, Studiesnelheid van studen­ten. Een empirisch onderzoek naar individuele en omgevingsfac­toren die de studiesnelheid beïnvloeden, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 6: 140 - 149.


1989

P. Geurts en B. Steunenberg, De politie verdeeld, Openbare Uitgaven, nr.1: 4 - 14.

Jan W. Van Deth & Peter A.T.M. Geurts, Value orientation, left-right placement and voting, European Journal of Political Research, jrg 17: 17 - 34.

Peter A.Th.M. Geurts and Hilde N. Scholtens, Girls and their choice for engineering studies, in: Guliano Augusti and Fran­cesco Caputo (eds.), Sefitalia89, SEFI Annual Conference - Naples, 17-20 September 1989 Castel dell'Óvo; New Roles for the Engineer in a changing world: demands on engineering education, Proceedings: 149 - 153.

dr.ing. J.W.van Deth & drs. P.A.Th.M. Geurts, De maatschappe­lijke positie van oud-LOM-scholieren: een terreinverkenning en een casestudy, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente ( pp. 43). Extern rapport.


1990

Deth, Prof.dr.ing. J.W. van, Drs. P.A.T.M. Geurts, Drs. J.A.M. Baak, Kiezersonder­zoek Heerlen, gemeenteraadsverkiezingen 1990, Katholieke Universiteit Nijmegen en Open Universiteit (pp. 55).

Assem, Marieke van den, Mariëlle van den Dongen, Peter Geurts, Anne-Geerte van de Goor, Ilse Hento en Valentine Veenhof, De kaarten geschud; een onderzoek naar de wensen en het gebruik van de campus(kaart)faciliteiten: in opdracht van de Raad voor de Campus Voorzieningen van de Universiteit Twente, met sup­plement, Enschede: CBO, Universiteit Twente (pp. 138 + 26).

Deth, Jan van, Peter Geurts en Erika Priebee, Experimenteren met inhaalbeleid; Of het onvergelijkbare vergelijken, Ensche­de, CBOO, Universiteit Twente, (pp. 196).

Deth, J.W. van en P.A.T.M. Geurts, Het onvergelijkbare verge­lijkbaar maken, TJJ, Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk: pp. 41-44.


1991

K.A. Meijer, G.J.N. Bruinsma en P.A.Th.M. Geurts, Snelheid van studeren bij universi­taire studenten: Een verslag van een empirisch vervolgonderzoek naar individuele en sociale facto­ren, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 8 (3): 181 - 193.

P.A.Th.M. Geurts & J.W. van Deth, Evaluatie experimenten inhaalbeleid (11 delen), Rossum en Molenhoek (± pp. 190).


1992

P.A.Th.M. Geurts, De maatschappelijke betekenis van beroeps­prestige: Een theoretische en empirische vergelijking van Parsons' `beroepsprestige' en Marx' `bezitsklasse' (diss.), Enschede: Universiteit Twente, Faculteit der Bestuurskunde (pp. X en 248).

Johan Bos en Peter Geurts, Ongelijkheid in de gezondheidszorg door invloedsverschillen bij het verdelen van ziekenhuisvoor­zieningen, Sociologische Gids, XXXIX (3): 164 - 178.

Jan van Deth en Peter Geurts, Experimenten Inhaalbeleid: een evaluatie-model, Jan Laurens Hazekamp (red.) Jongeren aan de rand, Utrecht: SWP:pp. 157 - 171.


1993

Denters, S.A.H., P.A.T.M. Geurts, Aspects of political alienation: an exploration of their differential origins and effects, Acta Politica (1), no. 18-4, pp. 445-469.

P.A.Th.M. Geurts, B. Bakker: sociale afstand, sociale status: de sociale status van werkenden, niet-werkenden en vrouwen, boekbespreking in : Mens en Maatschappij, no. 68-3, pp. 316-318.

P.A.Th.M. Geurts, P.A.M. Maasen, F.A. van Vught, Het Nederlandse professoraat: mythe en werkelijkheid, rapport tbv Ministerie van onderwijs, Enschede (pp. 26).


1994

S.A.H. Denters, P.A.Th.M.Geurts en H. van der Kolk (1994), “Buurten buitenspel? Enige bevindingen uit een onderzoek naar de relatie tussen burgers en hun gemeentebestuur in de gemeente Enschede”, in: S.A. H. Denters, H.M. de Jong (red.), De lokale democratie bedreigd?, Dick Coutinho, Bussum: pp. 35 - 66.

Peter Geurts, Ruud Hoevenagel en Anne van der Veen (1994), “Het domein van contingent valuation: Toepassingsmogelijkheden voor Milieu-Effect Rapportages”, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, Enschede: pp. 1 – 78 (extern rapport).

J.M. Bos en P.A.Th.M. Geurts (1994), Procesmethode, pp. 61 - 82 in: L.W.J.C. Huberts, J. Kleinnijenhuis (red.), Methoden van invloedsanalyse, Amsterdam, Meppel.

Esther Bergsma, Marlies Bongers, Sandra Dekker, Peter Geurts, Gertine Hazelaar, Mirjan de Heus, Eliora van der Hout, Miriam Losse, Els Rommes (1994), “‘Bestuurskunde’-lezers over hun blad”. Rapport t.b.v. redactie van het blad Bestuurskunde (extern rapport0.

P.A.Th.M. Geurts en H. van der Kolk (1994), “The context of rational political participation: The individual and contextual background of non-electoral participation at the local level”. Paper presented at the 22 ECPR-joint sessions in Madrid 17 april (pp 15).

S.A.H. Denters en P.A.Th.M. Geurts (1994), “Politieke machteloosheid: Differentiële oriëntaties op de lokale en de nationale overheid?”. Congresbijdrage Politicologenetmaal, Soesterberg, 26-5-94 (pp.1-27).

Peter Geurts, Els Overkamp, Anne van der Veen and Erik Wierstra (1994), “Contingent valuation as a method of monetary valuation of environmental goods: theory and application to Rottumer­oog”, a report to Rijkswaterstaat, Enschede: University Twente, Department of Public Admini­stration and Public Policy (pp. 53).


1995

1.Denters S.A.H., P.A.T.M. Geurts (1995), “Burgerzin: politieke oriëntaties van burgers”. In: J.J.M. van Holsteijn, B. Niemoller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, ISBN: 90 66951095, pp. 96 - 110 (14 p.).

2.Peter Geurts (1995), “Boekbespreking van Deth, J.W. van (red.) Handboek politicologie” in: Mens & Maatschappij, jrg. 70 nr. 4 dec 1995: pp. 367 - 370 (4 p.)

3.Erik Voeten en Peter Geurts (1995), “Studiekeuze: een onderzoek naar factoren die studiekeuze van VWO-leerlingen bepalen”, Enschede, (pp. 50) Intern rapport.

4.Rommes. E., P. Geurts, E. Bergsma, M. Bongers, S. Dekker, G. Hazelaar, M. de Heus, E. van der Hout en M. Losse (1995), “De abonnees over hun tijdschrift: Een verslag van het lezersonderzoek Bestuurskunde”. Bestuurskunde, jrg. 4 nr. 5: pp. 231 - 239 (9 p.).

5.Peter Geurts en Peter Maassen (1995), ‘Comparing University Governance Issues and Structures in England, Western Germany, The Netherlands, and Sweden”, Enschede, september 1995, paper presented at the German-Italian conference Villa Vigone, Como, Italy (31 p.)


1996

Peter A.Th.M. Geurts and Peter Schuszler (1996), Teaching Scientific Reasoning by CAI, in: SocInfo Journal (nov. 1996)

Peter A. Geurts, Peter .A.M. Maassen, Frans A. van Vught (1996), The Dutch professoriate, in: Philip G. Altbach (ed.), The International Academic Profession: Portraits of Fourteen Countries, Princeton, New Jersey: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching: 493 - 528.

drs E. Wierstra, dr A. van der Veen en dr P. Geurts (1996), “Monetaire waardering van milieuverandering: de Contingent Valuation methode”, Maandschrift Economie, jrg 60, april 1996: 155 - 176.

Erik Wierstra, Anne van der Veen, Peter Geurts (1996), “On the domain of Contingent Valuation”, Paper presented at 7th annual conference EAERE, Lisbon. june 1996 (pp. 26)

P.Geurts and P. Maassen (1996), “Academics and Institutional Governance: an international comparative analysis of governance issues in Germany, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom”, in: Peter A.M. Maassen & Frans A. Van Vught (eds.) Inside Academia: New challenges for the academic profession, De Tijdstroom, Utrecht, pp. 69 - 82.

Peter Geurts, Anne van der Veen en Erik Wierstra (1996), “Het hemd is nader dan de rok”, paper gepresenteerd op het congres: Van de hoed en de rand; Zevende Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 12 april 1996, Amsterdam, pp. 12 ( Abstract in: Van de hoed en de rand, programmaboek Zevende Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 11 & 12 april 1996, Amsterdam, p. 196.

Marlies Bongers, Peter Geurts en Erik Voeten (1996), “De studie Bestuurskunde geëvalueerd: Beoordeling door de alumni van de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente”. Enschede Universiteit Twente, Faculteit Bestuurskunde, maart 1996 (40 pp. + bijlagen).


1997

Hans E. Roosendaal and Peter A. Th. M. Geurts (1997), "Forces and Functions in Scientific Communication: an Analysis of their Interplay", Proceedings of the Conference on "Co-operative Research in Information Systems in Physics", University of Oldenburg, Germany, September 1-3, 1997.

http://www.physik.uni-oldenburg.de/conferences/crisp97/roosendaal.html

Bruinsma, G.J.N., P.A.Th.M. Geurts & S.M.G. Nieuwkamp (1997), IMCB-nulmeting 1997, Korpsverslag Friesland, Enschede: Universiteit Twente en Accacia-programmabureau, 1997 (pp. 1 - 15, 1- 36, 65 = 116).

+ 23 soortgelijke externe rapporten voor andere politiekorpsen (totaal 2591 pagina’s)


1999

H.E. Roosendaal, P.A.TH.M. Geurts (1999), “Scientific Communication and its Relevance to Research Policy", in: Scientometrics, vol.44, No.3, 1999, p.507-519.

Peter Geurts (1999), “Van probleem naar onderzoek: een praktische handleiding met COO-cursus”, Bussum: Coutinho, 1999: pp. 1-191, ISBN: 90 6283 143 5.

Peter Geurts, Ellen Peters (1999), “CD-rom bij: Van probleem naar onderzoek: een praktische handleiding met COO-cursus”, Bussum: Coutinho, 1999, ISBN: 90 6283 143 5.

Johan M. Bos, Peter A. Th.M. Geurts (1999), “Kwesties van onderhandeling: invloedspatronen in de gezondheidszorg, Een pilotstudie in Oost-Nederland” Enschede: Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, 1999, ISBN 90 365 1280 8. pp. 1-104.

Bas Denters, Peter Geurts (1999), “Cultural Theory: an attempt at validation of new measures for cultural biases and grid-group scores”. Paper presented in the workshop on “Plural Rationality and Policy Analysis” of the Joint Sessions of the ECPR, Mannheim, 26-31 march 1999.


2000

Bas Denters en Peter Geurts, (2000), ‘Gemeentegrootte en lokale democratie’: een repliek aan H. van Goor, S.G., nr 2, vol. XLVII: pp. 112-126.

Olga Zoomer, Peter Geurts, Lucas van Heel (2000),Gebiedsgebonden politiezorg: Tussenrapportage april 2000, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. pp. 96. ISBN: 90.5414.70.4 (extern rapport).


2001

Erik Wierstra, Peter Geurts and Anne van der Veen (2001), Validity of CVM related to the type of environmental good; an empirical test, Integrated Assessment, 2: 1-16,

P.E. van der Vet, H.E. Roosendaal, P.A.Th.M. Geurts (2001), “C2M: configurable chemical middleware”, Comparative and Functional Genomics, 2, 2001, 371—375. ISSN: 1531-6912.

Hans E. Roosendaal, Peter A. Th. M. Geurts and Paul E. van der Vet (2001), “Developments in scientific communication: Considerations on the value chain”. Information Services and Use, 21 (2001) 13-32

Hans E. Roosendaal, Peter A. Th. M. Geurts and Paul E. van der Vet (2001), “Developments in scientific communication- The virtual marketplace as a prerequisite for growth”, “A Century of Science Publishing” edited by E.H. Frederiksson, IOS Press, Amsterdam.

Peter A. Th. M. Geurts and Hans E. Roosendaal (2001), "Estimating the Direction of Innovative Change Based on Theory and Mixed Methods", Quality & Quantity, 35 (2001) 407-427.

Hans E. Roosendaal, Peter A. Th. M. Geurts and Paul E. van der Vet (2001), “Higher education needs may determine the future of scientific publishing”, Nature, September, 2001

P. Geurts, A. van der Veen en E. Wierstra (2001), Betrouwbaarheid, validiteit en temporele stabiliteit van betalingsbereidheid voor milieugoederen: een panel studie voor Rottumeroog, Maandschrift Economie, Jrg. 65, febr. 2001: pp. 66-77.


2002

Peter Geurts, Anne van der Veen, Erik Wierstra (2002), “Willingness-to Pay for reducing risk of flooding: testing for temporal stability and scope validity”, Proceedings: Risk and Uncertainty in Environmental and Resource Economics, International Conference, 5-7 June 2002, Wageningen the Netherlands, Wageningen University, pp. 12.

O.J. Zoomer, P.A.Th.M. Geurts, C.D. van der Vijver (2002), “De gebiedsgebonden politiezorg als uitdaging”, Den Haag, Ministerie van BZK (reeks Politia Nova, nr. 1, 2002) (extern rapport).

H.E. Roosendaal, P.A.Th.M. Geurts, P.E. van der Vet (2002), “Integration of information for research and education: changes in the value chain?”, Serials 15(1), March 2002, 51—56, ISSN 0953-0460.

H.E. Roosendaal, P.A.Th.M. Geurts, P.E. van der Vet (2002), “Eine neue Wertschöpfungskette für den Markt der wissenschaftlichen Information?”, Bibliothek Forschung und Praxis, Vol. 26 Nr. 2, 149-154.


2003

Theo W.C. Huibers, Peter A.Th.M. Geurts, Paul E. van der Vet (2003), Change in the value chain of scientific information: economic consequences for academic institutions, Hans E. Roosendaal, , Online Information Review, Vol 27, No. 2, 120-128.


2004

Hans E. Roosendaal, Peter A.Th.M. Geurts (2004), Reflections on the Value Chain of Scientific Information, in: Sharing Knowledge: Scientific Communication,IuK-Initiative Information und Kommunikation Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV) , Berlin Institut fuer Wissenschaftliche Information (IWI), Osnabrueck, Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn, pp.181-192.


2005

Peter Geurts and Peter Maassen (2005), Academics and Institutional Governance, in: Anthony Welch (ed.) The Professoriate: Profile of a profession, Dordrecht: Springer, pp. 35-58.

Hans E. Roosendaal, Peter A.Th.M. Geurts and Eberhard R. Hilf (2005), Pertinent Strategy Issues in Scientific Information and Communication in 2004. In: Petra Hauke (ed.), Library Science-quo vadis?, Berlin: Institute of Library Science at the Humboldt University Berlin, München: K.G. Saur Verlag, pp. 217-238.

Veen, a. van der, Geurts, P.A.T.M. & Wierstra, E. (2005). Contingent valuation method: A case study for a natural protected area in the Waddensea. In: I. Glazyrina & I. Potravny (Eds.), Quality of growth indicators for regional economics, Moscow: NIA-Priroda, pp. 191-208.

Efthymios Constantinides and Peter Geurts (2005), The Impact of Web Experience on Virtual Buying Behavior: An Empirical Study, in Journal of Customer Behaviour, Vol. 4, pp. 307-336.


2006

Kasia Kurek, Peter A.Th.M. Geurts and Hans E. Roosendaal (2006), The split between availability and selection, Information Services and Use, pp. 271-282.

Polome, P.H.M.G., Veen, A. van der & Geurts, P.A.T.M. (2006). Is Referendum the Same as Dichotomous Choice Contingent Valuation? Land Economics, 82(2), pp. 174-188.

Kasia Kurek, Peter A.T.M. Geurts, Hans E. Roosendaal (2006), The research entrepreneur. Strategic positioning of the researcher in the societal environment. Presented at the SPRU conference, September 11, 2006. http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/events/ocs/viewabstract.php?id=193

Sanders, K., Riemsdijk, M.J. van, Geurts, P.A.T.M. & Torka, N. (2006). Aandacht voor leiderschapsklimaat: Betrokkenheid in Oost Europa. Personeelsbeleid, 42(7/8), pp. 35-39.


2007

Kasia Kurek, Peter A.Th.M. Geurts and Hans E. Roosendaal (2007), The research entrepreneur: strategic positioning of the researcher in its societal environment, SPP (2007), vol. 34 nr 7, pp. 501-513.

Kolkman, M.J. , Veen, A. van der & Geurts, P.A.T.M. (2007). Controversies in watermanagement. Environmental impact assessment review, 27(7), pp. 685-706.

Laura Morales and Peter Geurts (2007). Associational involvement. In: Jan W. van Deth, Jose Ramon Montero, and Anders westholm (eds.), Citizenship and Involvement in European Democracies: A comparative analysis. Milton Park: Routledge, pp. 135-157.

Font, J., Geurts, P.A.T.M., Maloney, W.A. & Berton, M. (2007). Organizations in context: politics and culture shaping associational life. In: W.A. Maloney & S. Roࠟteutscher (Eds.), Social Capital and Associations in European Democracies - A comparative analysis. Milton Park: Routledge, pp. 19-38.


2008

Hans E. Roosendaal, Kasia Kurek, Peter A.T.M. Geurts (2008). Modèles èconomiques de l’èdition scientifique et processus de recherche. In: J. Schöpfel, (2008). La publication scientifique. Analyses et perspectives. Hermes Science, Lavoisier.

Romero C. , Constantinides E, Gómez M. A., Geurts P. (2008). Análisis del consumo virtual bajo la influencia de las dimensiones constituyentes de la experiencia web. Estudios sobre consumo, nr. 84, pp. 53 – 65.


2009

Johannes Boshuizen, Peter Geurts & Anne van der Veen (2009). Regional social networks as conduits for knowledge spillovers: Explaining performance of high-tech firms, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 100 No. 2 pp. 183-197.