Prof.dr. Bas Denters

picture of professor Bas DentersEm. professor of Public Governance

Telephone: + 3153489 3280
Email: Bas Denters

GENERAL

Bas Denters is em. professor of Public Administration. 

MOST RECENT PUBLICATIONS:

Denters, B. and Steyvers, K. (2022):  Country-Profile: Local Autonomy Index 2.0 (2015-2020): The Netherlands
in; Ladner, A. et al. (2021), Self-rule index for local authorities in the EU, Council of Europe and OECD countries, 1990-2020; Brussels: European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy

ISBN 978-92-76-49318-1 doi: 10.2776/803574 KN-07-22-144-EN-N

Denters, Bas (2022) These Days – Reflective Note, in:   Public Note (edition 9; Winter 2022), pp. 2-3 
http://www.public-note.com/rn9-525230-233122-209711-391876.html

Denters, Bas (2022) Lokale democratie (het onbegrepen bestuur) doorgelicht, in: Bestuurswetenschappen, 2022 (76) 2: pp. 3-4.  
https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bw/2022/2/Bw_0165-7194_2022_076_002_001

current RESEARCH

Community-initiatives, co-productions and collaborative governance
For resilient societies the capacity for self-governance and collaboration of communities.
In a series of projects - in part funded by NWO/NICIS and the Province of Overijssel – Bas Denters and other PA-researchers have looked into citizens’ involvement in community-initiatives, co-productions and collaborative partnerships with public and private organizations in producing public value.
An important question here is how governments and professional organizations can facilitate rather than impede of even “colonize” bottom-up initiatives.
For publications see: LINK

Basismonitor Politieke Ambtsdragers (BPA)
Giedo Jansen en Bas Denters (beide aan de voorbereiding van de eerste tranche van Basismonitor Politieke Ambtsdragers (BPA). De basismonitor moet voorzien in de behoefte aan actuele, wetenschappelijk verantwoorde data over de politieke ambtsdragers die actief zijn in het Nederlands openbaar bestuur. De monitor richt zich zowel op volksvertegenwoordigers als op bestuurders in het nationaal, provinciaal en lokaal bestuur alsmede bij de waterschappen. In de eerste tranche van de BPA worden data verzameld over de ambtsdragers op het lokale bestuursniveau. In latere jaren volgen de andere bestuursniveaus. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lokaal Kiezersonderzoek (LKO) 2018
Giedo Jansen en Bas Denters (beide vakgroep Bestuurskunde; UT) coördineren namens de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) en met een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Lokaal Kiezersonderzoek 2018. Via dit onderzoek zijn voor en na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gegevens verzameld over de opvattingen en het gedrag van inwoners van Nederlandse gemeenten over politiek en bestuur op lokaal niveau.

De tweede editie van het rapport Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2018 bevat de resultaten van het kiezersonderzoek rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Aan dit rapport, onder redactie van Giedo Jansen en Bas Denters, werkte bestuurskundigen, politicologen en sociologen mee van zeven Nederlandse universiteiten en het SCP. 

Draagkracht: mythe of mogelijkheid 
Na de decentralisaties in het sociale domein zijn veel gemeenten en zorginstellingen op zoek naar nieuwe manieren om de draagkracht (het vermogen van iemand om zelfstandig of samen met anderen om te gaan met tegenslagen in het persoonlijke leven) van inwoners te versterken. Inzicht in de effectiviteit van verschillende mogelijkheden om draagkracht te vergroten ontbreekt echter voor alsnog. Aanleiding voor een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Twente en BMC Advies. In het onderzoek staat de vraag centraal: Welke bijdrage leveren verschillende professionele handelingspraktijken aan de vergroting van de sociale draagkracht van inwoners? Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met zes gemeenten. De wetenschappelijke leiding van het onderzoek berust bij Bas Denters.

The Post-Crisis Legitimacy of the European Union (PLATO)
PLATO is an EU-funded PhD network coordinated by ARENA (University of Oslo; Norway). It brings together nine leading European research universities including the UT (Bas Denters and Ramses Wessel; both Department Public Administration) undertaking a common multidisciplinary investigation into crisis and the legitimacy of the European Union. The aim of the project is to build and test theory of legitimacy crises in the context of a multi-state, multi-tiered political system such as the EU. The focus of the research in the two Twente-based projects (conducted by Dominika Proszowska and Radu Triculescu) focusses on the possible impact of multi-level governance on legitimacy problems. For more information: https://www.plato.uio.no/.