WORKSHOPS

1. Grenzen tussen het private en publieke domein in de energiesector

Locatie: Gebouw Ravelijn, zaal 1501

Workshopleider: Michiel Heldeweg

Thematiek: Voor het realiseren van de energietransitie is een samenspel van vele partijen noodzakelijk voor het slechten van technologische, financiële en juridische barrières. Er is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven, maar ook voor burgerinitiatieven. Het realiseren van dit samenspel in het privaat/publieke domein in de energiesector is echter al een barrière op zich. Marktpartijen zijn aan zet, maar om technologische innovaties daadwerkelijk voet aan de grond te laten krijgen is de overheid onmisbaar. In de energiesector krijgt de samenwerkingsrelatie tussen overheden en particuliere organisaties onder meer gestalte in Publiek-Private Samenwerking (PPS). De overheid koester hoge verwachtingen van PPS in het realiseren van de energietransitie. Maar wat zijn de faalfactoren en de legitimiteitsrisico’s vooral als het gaat om de productie van duurzame energie

Opzet: Tijdens de workshop is, naast een algemene inleiding op het thema, voorzien in een presentatie door drie onderzoekers van hun studie naar publiek-private interactie in het kader van de energietransitie. Voorts zal een presentatie worden verzorgd over een specifiek overheidsinstrument ter bevordering van private initiatieven in de energie transitie (het provinciale, revolverende fonds). Afgesloten wordt met een bestuurskundige reflectie. Uiteraard is het vooral de bedoeling dat de workshop een interactief karakter draagt. Het programma luidt als volgt:

Deel 1 - Inleiding (14:00-14:30)

 • Michiel Heldeweg (‘Welkom, opzet en focus')
 • Maurits Sanders (’PPS in theorie en praktijk’)
 • Vragen/discussie

Deel 2 - Onderzoek (14:30-15:20; inclusief korte pauze)

 • Imke Lammers (‘Lokale planning van smart energy systems’)
 • Beau Warbroek (‘Verkenning van de relatie tussen lokale duurzame energie initiatieven en gemeenten en provincies; praktijkvoorbeelden uit Friesland’).
 • Nthabi Mohlakoana ('Implementing the South African Basic Alternative Energy policy’)
 • Vragen/discussie

Deel 3 – Overheidsbeleid (15:20–15:40)

 • Jan Uitslag & Wim van Griendt (‘Revolverende fondsen als instrument in de energietransitie; de Overijsselse praktijk')
 • Vragen/Discussie

Deel 4 – Reflectie (15:40-16:00)

 • Thomas Hoppe (‘Een bestuurskundige reflectie op publiek-private interactie in de energietransitie’)
 • Vragen/Discussie

2. 21st century skills: leren en werken over grenzen

Locatie: The Gallery, zaal ERLENMEYER

Workshopleider: Harry de Boer

Met medewerking van:

René Torenvlied, hoogleraar Publiek Management, Universiteit Twente
Ineke Kleine, Afdelingshoofd P&O bij Gemeente Enschede
Maaike Endedijk, Universitair docent (Professioneel leren in organisaties), Universiteit Twente

Het belang van kennis neemt toe, maar kennis veroudert snel en verspreidt zich langs nieuwe kanalen. In antwoord hierop zouden werknemers moeten beschikken over andere competenties, ook in het openbaar bestuur, maar over welke competenties hebben wij het dan? Het ontwikkelen van “21st century skills” (innovatief, creatief, communicatief, kritisch, ondernemend, collaboratief, en oplossingsgericht denken en werken met voldoende ICT-vaardigheden) is een veelgehoord antwoord, maar wat betekent dit concreet voor de nieuwe en huidige generatie bestuurskundigen? Wat betekent dit voor een opleiding bestuurskunde?

3. Multilevel Learning: Sharing Governance Experiences between Global, Regional, National and Sub-National Public Authorities

Locatie: The Gallery, zaal REACTOR

Workshopleider: Ramses Wessel

Multilevel governance has learned us that there are direct contacts between different levels of governance (global, regional, national, sub-national) and that these contacts do not necessarily follow a hierarchical linear pattern. There are governance relationships between all different levels. Research has equally revealed that norms enacted at a certain level may have (or are even supposed to have) an impact at any of the other levels (‘multilevel regulation’). This all happens despite the fact that governance at the distinctive levels is organised differently. While one may find elements of legislative, executive, parliamentary and judicial powers everywhere, their form as well as their inter-relationship differs at the various levels. The question this workshop aims to answer is whether this differentiation stands in the way of effective collaboration across the levels and whether the different levels of governance should and are able to learn from each other. To mention one example: if glocalization is indeed happening (and perhaps should even be promoted) what can municipalities learn for international organizations, and vice versa, to improve their collaboration. But similar comparisons can be made between local and EU authorities or between EU and global institutions, both from executive and parliamentary perspectives.

Speakers come from academia as well as from practice and will address the differences and best practices at different levels of governance - all with the purpose of finding ways to smoothen multilevel public collaboration.

Introduction to the Theme: Multilevel Regulation as a Result of the Interconnectedness between Different Governance Levels
Prof. Ramses A. Wessel, Professor of International and European Law and Governance, University of Twente

Making Glocalization Work: Relations between International Organisations and Cities within Multilevel Governance
Prof. Janne Nijman, Professor of History and Theory of International Law at the University of Amsterdam and Director of the T.M.C. Asser Institute in The Hague

The EU and its Local Satellites: challenges & opportunities for multilevel policy-learning
Prof. Herwig Reynaert and Dr. Tom Verhelst, Department of Political Science, University of Ghent

Challenges in the Cooperation Between Different Administrative Levels: A View From Practice
Mr Caspar Sluiter, Senior Policy Officer European Affairs, VNG (Association of Netherlands Municipalities.

Short Reaction and Kick-Off for the Discussion: Towards Urban Geopolitics?
Prof. Jaap de Wilde, Professor of International Relations and Security Studies, University of Groningen

4. Resilient cities …droge voeten…betaalbare watervoorziening Gecanceld

5 en 6 zijn samengevoegd: Risicomanagement/Kinderen en armoede

In deze werkgroep maakt u kennis met bestuurskundig onderzoek op het gebied van veiligheid en ondersteuning van jeugd. Dat gebeurt aan de hand van twee concrete voorbeelden over crisiscommunicatie en versterking van de zorg voor kinderen in armoede.

Locatie: The Gallery, zaal MEMBRAAN & VIJZEL

Workshopleiders: Magda Boere-Boonenkamp, Irna van der Molen, Ariana Need

Risicomanagement bij publieke organisaties is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in een stroomversnelling geraakt, onder anderen onder invloed van New Public Management en als gevolg van een steeds sterker wordende roep om verantwoording. Risicomanagement geeft weliswaar invulling aan deze roep om verantwoording, maar tegelijkertijd is gebleken dat risicomanagement incidenten en institutioneel falen niet altijd kan voorkomen. Recente literatuur geeft aan dat het huidige risicomanagement onvoldoende rekening houdt met onzekerheden. Risico’s worden vaak gedefinieerd als ‘kans maal gevolg’, of variaties daarop. Uit een uitgebreide literatuurstudie wordt duidelijk dat deze veelgebruikte definitie sterk onder druk staat, vanwege verschillende redenen. De belangrijkste conclusie is dat de klassieke definitie niet opgaat voor die risico’s, die “zich kenmerken door een hoge mate van complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit” (Renn, Klinke en Van Asselt, 2011, p. 234). Complexe transitieprocessen hebben te maken met alle drie kenmerken: met complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit. In deze workshop wordt ingegaan op onderzoek hoe risicomanagement verbeterd kan worden bij DG Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, rekening houdend met een grote mate van complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit als gevolg van het transitieproces naar 1 nationale politie.

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente richt zich op de versterking van de zorg voor kinderen in armoede. Er wordt gekeken naar hoe professionals in de zorg voor jeugd, in samenwerking met gezinnen die in armoede leven, gezondheid en welzijnsproblemen bij kinderen kunnen oppakken. Tijdens de workshop wordt inzicht gegeven in hoeverre deze activiteiten/voorzieningen gericht zijn op de aspecten van positieve gezondheid en de eigen kracht van gezinnen in armoede. Dit inzicht biedt inspiratie voor het door ontwikkelen van bestaand, of nieuw in te zetten ondersteuningsmogelijkheden voor gezinnen die leven in armoede.