See Health Preference Research

Onderzoek naar Zingeving in de Laatste Levensfase

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het besef van sterfelijkheid en eindigheid van het leven kan leiden tot zingevings– of levensvragen in de laatste fase van het leven, maar dit hoeft niet. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de levensvragen die spelen bij mensen in de laatste levensfase, en te onderzoeken hoe een zorgverlener hier het beste mee om kan gaan.

Wat zijn zingevings of levensvragen?

Levensvragen of zingevingsvragen zijn vragen over dingen die echt belangrijk zijn, over dingen die het leven zin geven, maar die geen “waar” of “vast” antwoord kennen. Het antwoord op deze vragen uit zich in onze levensstijl en onze keuzes.

Wat is de laatste levensfase?

De laatste levensfase is heel letterlijk: de laatste fase van het leven voor het overlijden. Als mensen een vergevorderde leeftijd hebben bereikt, komt het moment van sterven automatisch dichterbij. Als er sprake is van een ongeneeselijke ziekte begint de laatste levensfase op het moment dat genezing niet (meer) mogelijk is. De laatste levensfase varieert in tijdsduur per mens en per ziektebeeld. Dit kan een jaar duren, maar kan ook een langere of kortere periode zijn.

Wat doen wij in dit onderzoek?

Voor dit onderzoek nemen wij vragenlijsten af en doen wij interviews bij mensen die zich in de laatste levensfase bevinden. Met de interviews en vragenlijsten proberen wij inzicht te krijgen in wat de dingen zijn die voor mensen in deze fase belangrijk zijn, en hoe de professionals in de zorg hieraan kunnen bijdragen. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan dit onderzoek? Dan kunt u via onderstaande bronnen meer informatie krijgen. De eerste resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de tweede helft van 2019.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

B.I. Koekoek MSc (Berdine)
Researcher