UTFacultiesBMSDept TPSChepsNewsGovernance and policy instrument analysis in Dutch higher education

Governance and policy instrument analysis in Dutch higher education

The policy instruments of Dutch Ministry of Education, Culture and Science can be improved, according to a CHEPS study by Renze Kolster, Don Westerheijden and Harry de Boer. Over the years, the balance between the steering philosophy, based on the idea of 'steering at a distance', and the policy instruments used has become unbalanced. Higher education governance can become more effective if different emphases are placed in the mix of policy instruments: less steering by means of regulation and more steering by means of consultation and transparency instruments. An upgrading of a permanent dialogue is seen as highly desirable. The researchers also note that few people in higher education have a clear view of the current steering philosophy and that there is a need to rethink the steering philosophy.

The research also focused on the question of whether policy instruments are designed and deployed with sufficient use of policy-relevant information. The Ministry makes frequent use of policy-relevant information, but still makes insufficient use of the possibilities offered by new technology-driven methods for information collection, analysis and processing. 

The study was carried out at the request of the National Initiative for Education Research (NRO) and was used as input for the new Strategic Agenda for Higher Education "Sustainable for the Future", published on 2 December 2019.

The full CHEPS report (in Dutch) is available here.

Analyse van sturing in het Nederlandse hoger onderwijs

Het beleidsinstrumentarium van het ministerie van OCW kan worden verbeterd, zo blijkt uit een CHEPS-onderzoek van Renze Kolster, Don Westerheijden en Harry de Boer. In de loop der jaren is de balans tussen de besturingsfilosofie, gebaseerd op het idee “sturen op afstand”, en de gebruikte beleidsinstrumenten uit evenwicht geraakt. Het beleid kan effectiever worden als er andere accenten worden gelegd in de mix van beleidsinstrumenten: minder sturen door middel van regelgeving en meer sturen op basis van overleg en transparantie-instrumenten. Een opwaardering van een permanente dialoog wordt als zeer wenselijk gezien. Daarbij merken de onderzoekers op dat de huidige besturingsfilosofie maar weinigen in het hoger onderwijs helder voor ogen staat en dat er behoefte is om de besturingsfilosofie opnieuw te doordenken en herkenbaar te maken.

Het onderzoek richtte zich ook op de vraag of bij het ontwerpen en inzet van beleidsinstrumenten voldoende gebruik gemaakt van beleidsrelevante informatie. Het ministerie maakt veelvuldig gebruik van beleidsrelevante informatie, maar benut de mogelijkheden van nieuwe technologie-gedreven methoden voor informatieverzameling, -analyse en -verwerking nog onvoldoende. 

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en is  gebruikt als input voor de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs “Houdbaar voor de Toekomst”.

Het volledige CHEPS-rapport is hier beschikbaar.