Tweede Kamer ontvangt CHEPS-rapport over de bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs

Op 28 september 2018 heeft de minister van OCW een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs. Bij die brief zat als bijlage het rapport “Bekostiging van Hoger Onderwijs: kostendeterminanten en varianten”, geschreven door vier CHEPS onderzoekers. Doel van het CHEPS onderzoek was te onderzoeken of de financiële knelpunten die door universiteiten en hogescholen worden gevoeld kunnen worden weggenomen met een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek. Het rapport presenteert een aantal varianten van het huidige bekostigingssysteem. Geanalyseerd wordt of deze varianten de gevoelde knelpunten wegnemen en met welke herverdeling van budgetten dit gepaard gaat. Het CHEPS-rapport vormt het uitgangspunt voor de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs (onder leiding van Martin van Rijn).