Bijeenkomst CoL Wiskunde: 27 september 2010

Bijeenkomst 27 september van 15.00 tot 18.00 uur

15.00 – 17.00: PPT-presentaties

Docent 2: Re-conceptualizing procedural knowledge in mathematics (J.R. Star, 2005) legt de nadruk op de relatie tussen inzicht en vaardigheden, momenteel zeer actueel. Wat eerst? Dat hangt af van het onderwerp èn van de leerling. Het gaat om kennis van het doel van de onderdelen van een procedure en hun onderlinge relaties (Planning knowledge). Kennis moet wendbaar zijn. Het zicht op procedurele kennis is weggedreven. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een tekortschietend begrippenapparaat en anderzijds door het bestuderen van basisschoolprocedures.

Docent 3: Making the connection: procedural and conceptual students’ use of linking words in problem solving (Simpson & Zakaria, 2004 – PME-proceedings). Bij het oplossen van problemen zijn antwoorden geclassificeerd in procedureel dan wel conceptueel. Conceptuele antwoorden bleken nauw samen te hangen met het gebruik van koppelwoorden. De vraag is of het bewust gebruiken van koppelwoorden (logisch redeneren) door de docent een positief effect heeft op conceptuele kennis. In het artikel worden nauwelijks conclusies getrokken.

Docent 1: Undergraduate students’ preference for procedural to conceptual solutions to mathematical problems (Engelbrecht, Bergsten & Kageston, 2009). Verrassend is dat blijkt dat sommige taken/problemen/sommen die conceptueel denken vereisen aangepakt worden door ze te verproceduraliseren. Verproceduraliseren is niet altijd meest handige/economische weg. De attitude t.a.v. probleem oplossen is van belang. Hiebert en Lefebre (1986) definiëren conceptuele kennis als kennis die rijk is aan relaties (de integratie van de embodied en symbolic world van Tall) en procedurele kennis associëren zij met een stapsgewijze aanpak en bekendheid met het werken met symbolen (symbolic world Tall). Er wordt specifiek aandacht geschonken aan het meten van procedurele dan wel conceptuele kennis.

Docent 6: Discovery and Invention in Mathematics: the notion of Crystalline Concept (Tall, 2010), een filosofisch stuk. De uitdaging is om te komen tot een kristal – de helderheid van de wiskunde. De aard van de kennis is in het geding. Een van die manieren is volgens Tall de route via drie werelden en uiteindelijk de integratie van die drie.

Docent 4: Dymamic mathematics and the blending of knowledge structures in the calculus (Tall, 2009). Omdat de afgeleide inmiddels wat uitgekauwd is, ligt de nadruk op de integraal. Tall pleit voor het leerlingen laten zien wat er gebeurt om daarna de regels te kunnen opstellen en begrijpen. Het limietbegrip is complex, en niet nodig in het vo. Ook de formal world is te hoog gegrepen voor het vo.

Docent 5: The development of mathematical thinking, problem-solving and proof (Tall, 2009). Skemp, de voorloper van Tall, benadrukt doelen (conceptueel leren) en anti-doelen (procedureel leren). Vertrouwen en veiligheid zijn positieve factoren, frustratie en angst zijn negatief. Tall wijst op het gevaar van een te snelle overgang vanuit de embodied world naar de symbolic world. Blijf streven naar doelen, geen anti-doelen. Kort wordt de noodzaak van bewijzen aangestipt als overgang van beschrijven naar definiëren (Van Hiele)

ELAN 3 geeft een samenvatting. Hij benadrukt dat Tall een eigen weg bewandelt. Hij deelt de door Tall bepleite ‘sensible approach’. Er is een hele weg te gaan om abstractie te bereiken. Hij heeft moeite met de samenvoeging van een functie en zijn afgeleide in één grafiek. Hij wijst erop dat procedures niet verkeerd zijn. Maar, de allereerste kennismaking is conceptueel.

17.00-18.00 uur: concrete afspraken voor het geven van DE LES.

In vergelijking met vorig jaar is het nu moeilijker omdat het nu niet de start betreft maar de kern. Wanneer is die kern aan de orde? Uiteindelijk valt het besluit dat de les wordt gegeven ná wat oefenen met regels. Docent 6 heeft dat uitgezocht:

 

“In Getal en Ruimte vwo B deel 1 wordt in hoofdstuk drie het begrip afgeleide geïntroduceerd.
Op bladzijde 102 in Theorie C wordt de limiet van het differentiequotiënt benoemd, op bladzijde 104 in Theorie E worden de rekenregels (afgeleide van f(x)=ax^n) samengevat.
Daarna moet dan dus DE LES worden gegeven.”

Na wikken en wegen wordt besloten dat er één toetsvraag in de eindtoets zal gaan over het begrijpen van het begrip afgeleide. Dit moet worden geanalyseerd.

In de les worden schriftelijke vragen (al dan niet open) aan leerlingen uitgedeeld. De antwoorden moeten worden geanalyseerd.

Daarnaast moeten de observanten in de les een opdracht hebben die gericht is op het blootleggen van het denken van leerlingen.

Niet vergeten moet worden de collega’s hierbij actief te betrekken.

Afspraak: elke groep bereidt DE LES voor inclusief de schriftelijke vragen aan leerlingen, de observatieopdracht en de opdracht voor de eindtoets.

18-10 worden er drie presentaties verzorgd (10 min praten + 5 min discussie).

Docent 2 en Docent 4: DE LES

Docent 3 en Docent 5: activeren van collega’s

Docent 1 en Docent 6: analyse van antwoorden van leerlingen (eventueel eindtoets als er tijd is)

Duidelijkheid over datum, klas, tijdstip uitvoering DE LES.

ELAN 1 (d.d. 28-09-2010)