Bijeenkomst CoL Wiskunde: 4 januari 2010

Omschrijving bijeenkomst 4 januari 2010 van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 4 en Docent 5 zijn afwezig, Docent 4 heeft nog niet gereageerd. ELAN 4 en ELAN 5 zijn afwezig, ELAN 3 komt later.

15.00 - 15.05 uur: ELAN 1 noemt de nadruk op onderzoek: verwerking en analyse van gegevens.

15.05 – 16.00 uur: Allereerst valt men over het woord inductief redeneren, wat is dat? In ieder geval gaat het om het omgekeerde van deductief redeneren. Het gesprek komt al vlug op intuïtie, is dat gebaseerd op kennis – wat is dan het verschil met snel afwegen? In de praktijk is er veel te weinig tijd om uitgebreid stil te staan bij intuïtie – je moet altijd weer snel doorwerken om de leerstof er doorheen te jassen. ELAN 2 gaat in op de verwerking en de analyse van de pilotgegevens. De lijsten worden stuksgewijs doorgenomen. Het is spannend om te zien hoe dat nu uitgepakt is. Raar dat GRM-gebruik zoveel hoger uitpakt in de pilot: hoe komt dat? Bij Docent 3 zijn 2 tikfouten ontdekt, worden verbeterd. In de verwerkingslijst komt in de laatste kolom een optelling (cursief gedrukt) erbij over de 3 personen waar het om gaat, zonder de factor 0.6 dus. De opmerking over axioma’s bij Docent 2 is anders bedoeld (die sloeg niet op het begrip afgeleide, maar op de meetkunde die eraan vooraf ging), daarom wordt de analyse aangepast.

Algemeen is het idee dat de prioriteit lager dan 4 en hoger dan 9 betrouwbaar is, het gedeelte daar tussenin is niet betrouwbaar, min of meer een vergaarbak: je moet er iets mee…. Het idee dat de focus verschuift naar het begrijpen van wiskundige begrippen is juist, evenals daarbinnen de nadruk op structuren. Het verschil tussen ‘wiskundige technieken kunnen toepassen in praktische situaties’ en ‘realistische praktische situaties kunnen oplossen’ is (te) subtiel bij procedures om problemen op te lossen. Dat valt precies in dat ondefinieerbare grijze gebied. Opmerkelijk dat computergebruik zo stabiel is.

ELAN 2 neemt nu de samenvatting (schema bijeenkomst 4 januari) bij de kop. Bij de opmerking over de voorkeur voor het niet gebruiken van ICT hoort de opmerking ‘niet lukraak gebruiken’. Bij het verschil tussen ‘wiskundige technieken kunnen toepassen in praktische situaties’ en ‘realistische praktische situaties kunnen oplossen’ is vooral gereageerd op het woord ‘technieken’, en dan trucmatig. Bij de keuze voor instructie na de pilot zijn de artikelen van Tall zeker van invloed geweest. Zodoende is er ook niet meer over snelheid gesproken. Conclusie is dat wat het doel ook is, de start niet uitmaakt – ieder zoekt zijn eigen weg onafhankelijk van wat dan ook. De conclusies in het door ELAN 2 aangeroerde stuk worden gedeeld. Er is vooral geleerd over het hoe van de instructie.

Wat betreft het begrip afgeleide is de limiet losgetrokken van de afgeleide. De raaklijn is een moeilijk begrip voor lln. De werelden van Tall hebben veel invloed gehad. Meer nadruk op wat lln denken, aansluiten bij wat ze denken. Docent 3 geeft aan vooral veel geleerd te hebben van de bijeenkomsten en de gesprekken met Docent 2, wordt aangepast.

De korte samenvatting van ELAN 1 is wel erg kort –ELAN 1 maakt er een leesbaar geheel van. Dit komt op de website is van belang voor de directies van de scholen en de achterban. De opmerking dat er geen duidelijke voorkeur is voor de omgeving waarvan het meest is geleerd, is ven toepassing op de groep, niet op het individu. De genoemde plannen zijn akkoord, wel meer literatuur. ELAN 1 zoekt dat uit. Zoveel mogelijk bij elkaar observeren. Aan de video niets veranderen, observanten IN de klas zetten. De observatielijst moet worden bijgesteld, daarom eerst de gegevens van Docent 1. ELAN 2 en ELAN 1 zullen aan de slag gaan met de gegevens van Docent 1, misschien is dat dan een opzet voor de nieuw te ontwerpen observatielijst.

16.00 – 16.30 uur: de pretest (één vraag) wordt afgenomen

16.30 - 17.30 uur: bijeenkomsten worden:

18-01, 01-02, lessen, 22-03, 19 of 26-04, 10-05, 7-6 einde. ORD 23-24-25 juni UT.

ELAN 1 deelt literatuur uit: Gender and the versatile learning of trigonometry using computer software, Blackett & Tall

Output, ook voor directies:

Twents Meesterschap:

ELAN 1 komt met voostel: eerst historie (ELAN 1 + ELAN 2) dan van elke docent een topic:

Vragen van Docent 1, applicatie van Docent 2, parabool met punt van Docent 3. ELAN 1 en ELAN 2 doen de afsluiting/conclusie.

Twee ORD-artikelen, één binnen het thema ‘het leren van docenten’ en één binnen het thema ‘vakdidactiek’. Alle namen komen eronder te staan. Deadline voorstellen: 15-02, ELAN 1 komt met voorstel.

Afspraken:

Docent 1 stuurt gegevens naar ELAN 1 en ELAN 2 – worden door hen verwerkt, doel: nieuwe lijst

ELAN 1 maakt leesbaar stuk voor website (directies)

ELAN 1 zorgt voor literatuur + stuk van Streun

ELAN 1 zorgt voor opzet Twents Meesterschap

ELAN 1 (ELAN 2) zorgt voor voorstellen ORD

ELAN 1 vraagt JP om donderdag 24-06 te reserveren op ORD (2 sessies)

ELAN 1 vraagt JP contact te zoeken met Noordik en Marianum

17.30- 17-50 uur: het gaat goed zo.

ELAN 1 (d.d. 05-01-2010)