Bijeenkomst CoL Wiskunde: 31 augustus 2009

Omschrijving bijeenkomst 31 augustus 2009 van 15.00 tot 18.00 uur

Iedereen is aanwezig,

15.00 – 15.05 uur: ELAN 1 iedereen welkom. Alleen Docent 4 heeft nu nog geen tijd gekregen van de directie om te participeren in de CoL. De PPT’s staan op de laptop.

15.05-15.10 uur: ELAN 2 checkt of iedereen het schema van optreden heeft gekregen. ELAN 2 benadrukt dat elke spreker 10 min spreektijd en 10 min discussietijd krijgt. De rode draad is van een algemene inleiding (DOCENT 1), via de didactische achtergrond van het concept vergelijking (Docent 2) naar een puur wiskundige blik op de afgeleide (DOCENT 5). Dan is er tijd voor pauze met frisdrank. Daarna een vervolg over diverse aspecten en verschijningsvormen van het begrip afgeleide (DOCENT 3) naar een geheel andere benadering van het begrip waarbij het om visualisatie gaat.

15.10 – 15.30 uur: presentatie over de algemene theoretische achtergrond aan de hand van een artikel van David Tall. Set-before en met-before passeren de revue. Beiden hebben te maken met eerder verworven kennis (set-before) en ervaring (met-before). Deze set- en met-befores kunnen een belemmering zijn, bijvoorbeeld door aftrekken altijd te associëren met ‘minder’, i.g.v. het aftreken van negatieve getallen kan die associatie juist averechts werken. Tall onderscheidt drie werelden waar doorheen de reis loopt om een concept te begrijpen (Figuur 1).

Figuur 1: Drie werelden van Tall

De meest laagdrempelige wereld is de embodied world van waarnemingen met een opstap naar eigenschappen van objecten. Ook gedachten-experimenten behoren tot de embodied world – je ziet het in gedachten als het ware (vooral meetkundig). Dan volgt de symbolic world waarin de objecten symbolen zijn die je bewerkt, ermee manipuleert (vooral algebraïsch). Uiteindelijk is het doel van de reis de formal world van definities, axioma’s en logische bewijzen. Soms is een wiskundig object (begrip) zowel een concept als een procedure, denk maar aan de oppervlakte, maar ook de afgeleide is hiervan een goed voorbeeld. Tall spreekt dan van een procept, een samentrekking van proces en concept. Tall wijst dus op stadia in het begrijpen van wiskundige begrippen. De discussie gaat over: eigenlijk doe je dat onbewust ook wel, je hebt nu een kader en je bent het je meer bewust.

15.30-15.50 uur: presentatie over het = teken. Je zou zeggen, wat simpel =. Maar onderzoekers hebben drie groepen (14-15 jr, 16-18 jr, 18-19 jr) uitdrukkingen voorgelegd met de vraag of dit een vergelijking is. Al snel komt eruit dat voor de jongsten k=5 géén vergelijking is. Waarom dan niet? Nou, je hoeft helemaal niets te doen. Kennelijk wordt een vergelijking direct verbonden met oplossen (conditie). Bij de middelste groep valt op dat a=a (kwestie van reflectie), 3v=7v-4v niet als vergelijking wordt gezien (kwestie van symmetrie). De hoogste groep heeft nog steeds moeite met a=a. Wiskundig betekent dit dat de docent wordt geconfronteerd met achtergrondkennis over equivalentierelaties die reflexief, symmetrisch en transitief zijn. De conclusie spitst zich toe op het ontstaan van pseudoconcepten (Figuur 2).

Figuur 2: Conclusie over het onderzoek naar vergelijkingen op schol en op de universiteit

In de nabespreking staan pseudo-concepten centraal, zoals x+6=3x+1 schrijven als 2x+1=6 i.p.v. 6=2x+1. In de discussie komt dit laatste punt vooral naar boven: waken voor het ontstaan van pseudoc-oncepten. Aan de andere kant; wat maakt het uit? Waarom zouden we zo moeilijk doen? Tja..

15.50-16.10 uur: presentatie over het moeilijke begrip limiet. Ivy Kidron beschrijft onderzoeksresultaten van één enkele leerling en analyseert de ontwikkeling van het begrip aan de hand van drie verschillende raamwerken. De bijdrage is wiskundig, niveau universiteit. Aan de hand van een discontinue functie laat Kidron studenten gebruikmakend van Mathematica ervaren dat het echt goed misloopt met de afgeleide in een punt (Figuur 3).

Figuur 3: Benaderingen met uitlopende grafische voorstellingen van dezelfde functie

De bottleneck is de limiet. Wat studenten denken wordt door Kidron in kaart gebracht aan de hand van drie theoretische raamwerken. Het eerste gaat over de door Tall geïntroduceerde procept-benadering. De limiet is een uitkomst (een getal), maar de limiet is ook een proces (van het nemen van steeds kleiner estapjes). Het tweede raamwerk gaat over instrumenten (GRM, computer) die je als middel gebruikt om het proces te laten lopen (de limiet wordt benaderd). Door het instrument in te zetten wordt het begrip limiet duidelijk. Zo kun je een zeilboot als middel gebruiken om het begrip omtrek te begrijpen. Het laatste is klassiek, de RBC-methode: een stapsgewijze aanpak van recognize, building with uitmondend in construction, later is consolidation door Ozmantar toDocent 4evoDocent 4d. Je herkent iets, gaat ermee aan de slag en construeert iets nieuws. Je komt pas verder als je de stappen consolideert (verankert). In de discussie komt naar voren dat het artikel moeilijk leesbaar is, maar dat het gebruik van één goed tegen voorbeeld toch wel zijn sporen verdient!

16.30 -16.40 uur: na de pauze gaat het over metaforen (bijvoorbeeld ‘hij haalt de kastanjes uit het vuur’), metonymie (bijvoorbeeld ‘wil dat rode truitje achter in de klas nu haar mond eens houden’) en het begrip afgeleide. In het eerste geval gaat het om het beeld van het geheel, in het tweede geval om een beeld van een deel van het geheel. Hier gaat het om een metonymie die een essentieel aspect ven het begrip afgeleide accentueert. In een schema worden de verschillende aspecten van het begrip afgeleide in kaart gebracht (Figuur 4).

Figuur 4: Aspecten van het begrip afgeleide

Dit schema geeft houvast en duidelijkheid voor docenten n de praktijk. Het is helder en praktisch zeer goed bruikbaar. Het schema leidt tot bewustwording per rij en per kolom, maar ook over mogelijke koppelingen, misconcepties bij leerlingen en mogelijkheden om te switchen. Dit schema is bruikbaar om het wiskundige begrip afgeleide te kunnen begrijpen, onthouden en herkennen. In de discussie toont ieder zich enthousiast over dit handzame schema.

16.40 – 17.00 uur: presentatie over de visualisatie van wiskundige begrippen. In het bijzonder gaat het hier om het verband tussen een functie en zijn afgeleide, alom een lastig onderwerp. Zo mogelijk wordt ICT ingezet om visualisatie te realiseren. Representaties van wiskundige begrippen zijn: grafisch, numeriek of symbolisch. In dit onderzoek ligt de nadruk op de grafische representatie. Onmiddellijk wordt de link gelegd mat helling, gemiddelde verandering en herkenning van standaardgrafieken. Aan de hand van visualisatie worden leerlingen gedwongen zich een beeld te vormen van het begrip afgeleide. De grafiek van een afgeleide wordt voorgelegd en de leerling moet kunnen beredeneren bij welke functie deze grafiek van de afgeleide hoort (Figuur 5).

Figuur 5: Grafieken van afgeleide functies

De resultaten van het onderzoek laten zien dat, vergeleken met een controlegroep zonder visualisatie, studenten bleven vasthouden aan analytische technieken. De studenten gaven aan niet gewend te zijn aan het gebruik van visualisaties. Een (klein) aantal studenten had wel het gevoel het concept breder te begrijpen. Vooral betere studenten leken baat te hebben bij de gekozen didactiek. De conclusie is dat studenten meer moeten redeneren. Studenten leren vanuit verschillende uitgangspunten met een begrip om te gaan. In de discussie komt duidelijk naar voren dat visualisatie te weinig wordt gebruikt, vreemd omdat er toch zoveel wordt gewerkt met visualisaties via computer en GRM.

17.00-17.10 uur: ELAN 2 loopt van onder naar boven kort de presentaties nog eens langs. Gedeeld wordt het idee dat leerlingen toch doen wat ze gewend zijn, en dat veranderingen minimaal kunnen worden doorgevoerd vanwege de strakke planning naar het eindexamen toe. Aan de andere kant zijn aanvullingen van harte welkom als dat het begrip bij leerlingen vergroot. De groep richt zich nu op de introductie van het begrip afgeleide in vwo4. Eigenlijk gaat het dan om het begrip limiet, dat is cruciaal om de afgeleide echt te kunnen begrijpen. Spontaan komt het idee op, om eens in vwo5 te vragen wat de afgeleide is? Wat verstaan leerlingen in vwo5 daaronder? Hoe omschrijven ze dat? Daan wijst erop om niet allemaal dezelfde vraag te stellen maar dat wat te spreiden, dat verhoogt de kennis die je kunt opdoen over wat leerlingen nu weten en niet - weten. Juist het niet - weten is een indicatie voor de introductie in vwo4. Afgesproken wordt dat ieder op zijn eigen manier in de eigen omgeving met het idee aan de slag gaat.

17.10-17.30 uur: ELAN 1 gaat in op de dataverzameling van 30 juni. Bij de vraag naar doelen van het wiskunde onderwijs gaat een sterke voorkeur uit naar structuur en deductief redeneren. ELAN 1 wijst erop dat inductief redeneren de tegenhanger is van deductief redeneren, bijvoorbeeld in hoeveel delen wordt de ruimte verdeeld door n vlakdelen? Zoiets is niet deductief aan te pakken. Geen steun is er voor ICT-gebruik (computer en GRM). Docent 2 en DOCENT 3 hebben een voorkeur voor het leren van procedures om problemen op te lossen als het om het doel van wiskundeonderwijs gaat. DOCENT 4, DOCENT 1 en DOCENT 5 kiezen echter voor het begrijpen van wiskundige begrippen. De subgroepen liggen hiermee voor de hand. De vraag naar de start van de instructie om de gestelde doelen te bereiken wordt zeer divers beantwoord. Er is geen soep van te koken! Dit bevestigt eerdere resultaten van eenzelfde onderzoek in de bovenbouw van ELAN 1.

17.30-17,50 uur: ELAN 2 gaat in op de voorbereiding van de volgende bijeenkomst 21-09. Elke groep bereidt een opzet voor van de start (limiet) van het begrip afgeleide. Dat is dus ergens halverwege het hele traject dat in stappen naar de afgeleide leidt. Waarschijnlijk wordt dat eind november of begin december. Alleen bij Docent 4 gaat het dan om eind januari. Die datum kan gebruikt worden om het bijgestelde lesontwerp nog een keer uit te voeren.

Elke subgroep maakt een ontwerp, terugverwijzend naar de theorie, en presenteert dat op 21-09. Daarna kan het ontwerp met collega’s op school worden besproken en eventueel worden bijgesteld. Het tijdsschema wordt daarmee enigszins aangepast. De laatste bijeenkomst in 2009 bestaat dan niet meer alleen uit de posttest. Het is de bedoeling dat het ontwerp op school wordt uitgevoerd in het bijzijn van collega’s (van die school) en collega’s uit deze CoL (ook UT-medewerkers), alsmede belangstellenden als die er zouden zijn.

17.50-18.00 uur: ELAN 1 vraagt of het goed gaat zo, wat er moet veranderen? Er is behoefte aan een verslag van deze bijeenkomst en doorsturen van de PPT’s naar iedereen. ELAN 1 belooft een verslag te maken. Verder graag meer literatuur over dit onderwerp. DOCENT 1 heeft nog een goed artikel en zal dat doorsturen naar Marion die dat zal verspreiden. ELAN 1 wijst op de website die via de algemene ELAN-site is te benaderen. De site is al in de lucht, moet nog worden bijgewerkt, zie: http://www.utwente.nl/elan/professionalisering/colwiskunde/

Helaas zijn er geen broodjes en moeten we hongerig echt voor 19.00 uur het gebouw uit zijn!

ELAN 1 (dd 02-09-09)