Bijeenkomst CoL Wiskunde: 21 september 2009

Omschrijving bijeenkomst 21 september 2009 van 15.00 tot 18.00 uur

Iedereen is aanwezig (ELAN 3 komt later). De beamer geeft problemen.

15.05 - 15.15 uur: De reacties op de vraag aan lln wat de afgeleide nu zijn divers beantwoord. Het is een moeilijk te beantwoorden open vraag. Een voorbeeld maakt de vraag gemakkelijker te beantwoorden, dus: wat betekent f’(2)=6 of globaal, wat verstaan we onder f’(3)? Blijft moeilijk. Bij een tweedegraads vergelijking komt de procedure als vanzelf naar voren. Ook worden de begrippen raaklijn, helling, en snelheid genoemd. Maar ook een reactie: moet ik dat nu nog steeds weten?

15.15 – 15.20 uur: ELAN 1 heet iedereen welkom. Alleen Docent 4 heeft nu nog steeds geen tijd gekregen van zijn directie om te participeren in de CoL. ELAN 1 gaat er opnieuw achteraan. Wanneer is ‘de les’ aan de orde? Dit varieert van week 47 (Docent 2), 48 (Docent 3), 49 (Docent 1), naar 51 (Docent 4). Docent 5 zit er tussenin. De (co)sinus is in de derde week van april actueel.

15.20-15.25 uur: ELAN 2 checkt of iedereen het tijdschema heeft gekregen. Elke groep krijgt voldoende tijd om zijn zegje te doen. Ze benadrukt dat ook onderlinge verschillen gewoon aan de orde moeten komen.

15.25-16.10 uur: Docent 4, Docent 1 en Docent 5 nemen het voortouw. Docent 4 laat de PPT zien. Docent 4 benadrukt dat de groep het niet op alle punten met elkaar eens is geworden. De voorkennis wordt eerst vastgesteld. De opbouw is volgens de drie werelden van Tall, visualiseren speelt een cruciale rol evenals met-befores. Vanzelf komt de vraag of uiteindelijk de limiet nu wel of juist geen rol moet spelen.

Voor het lesontwerp betekent dat een opzet van de embodied, via de symbolic naar de formal world. Bij de embodied world komt het ‘zien’ steeds terug: de benadering aan de rechterkant van een punt slaat over naar een benadering aan de linker kant – de raaklijn wiebelt in het raakpunt van de grafiek. Bij de symbolic world gaat het om het manipuleren met symbolen, lekker rekenen. In de formal world is vooral de wiskundige structuur en dus de limiet van toepassing. In beeld:

Het vermijden van de limiet, gebaseerd op Elegance with substance; door Thomas Colignatus http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15676/ betekent dat je eigenlijk wilt delen door nul ∆x = 0. Dat mag niet en dus heb je het ingewikkelde limietbegrip van Cauchy en Weierstrass nodig om het toch voor elkaar te krijgen. Het limietbegrip verdient eigenlijk een zorgvuldige behandeling. De limiet behoort niet als bijzaak bij het begrip afgeleide aan de orde te komen. Met 3e klas natuurkunde als uitgangspunt kom je dan terecht bij de verandering van afgelegde afstand over een bepaalde tijdsduur (∆t), de snelheid. In formule:

Deze snelheid is eigenlijk de gemiddelde verandering van de afgelegde afstand over een tijdsduur ∆t. Het is ook de helling van de lijn door t en t + ∆t in de grafiek van de afgelegde afstand afgezet tegen de tijd. Voor een vallend voorwerp geldt bijvoorbeeld: afstand

In tabelvorm:

Bij t = 5 seconde

∆t Seconde

v = ∆s/∆t m/seconde

3

63,7

1

53,9

,1

49,9

0.01

49,05

0

??

- 0.01

48,95

-0,1

48,5

-1

44,4

-3

34,3

Wat is nu snelheid in een punt, op een bepaald tijdstip, dus als ∆t = 0? Dit wordt aangeduid met v(t). Om de snelheid in een punt te berekenen moet je dus eigenlijk door nul, want in de formule is ∆t = 0 in ∆s/∆t. Bestaat de snelheid op een bepaald punt daarom wel? Wat is v(t) in punt t bij ∆t = 0?

Vul in ∆t = 0 è v(t) = 9,8t. Dus bij t = 5 seconde wordt v(t) = 49 m/sec. We noemen v(t) de afgeleide van s(t). Dit wordt ook wel aangeduid s’(t) of ds/dt. v(t) is de helling van de grafiek van s(t) op tijdstip t. v(t) is ook de helling van de lijn die maar één punt gemeenschappelijk heeft met s(t). Dit is de raaklijn. Je ontloopt het delen door nul, vooral voor wiskundigen die zich nu eenmaal niet met de werkelijkheid bezighouden is dat een probleem.

16.10- 17.00 uur: Na een korte pauze komt de presentatie van RH en Docent 2 aan de orde. De aanpak is praktisch, en origineel: geef een vgl van de lijn door de punten P en Q. De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is van doorslaggevende betekenis. In een onderwijsleergesprek wordt langzaamaan gewerkt naar de vgl van de raaklijn door één punt. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar de helling in één punt van de grafiek uitgaande van twee punten op de grafiek die dicht bij elkaar liggen. Bijvoorbeeld de helling van de lijn door (3, f(3)) en (3+h, f(3+h)): , h naar nul dus naar 6. Ook kan de GRM ondersteuning bieden. De limiet wordt zo dus omzeild. De focus ligt, ter intro, bij de begrippen raaklijn en helling. Eigenlijk hebben we het inmiddels over drie lessen Met het oog op het artikel van de vorige keer): de verhouding, de limiet en uiteindelijk de functie. Het begin is duidelijk visueel – van belang is wat een raaklijn nu precies is. Misschien zou je als oriëntatie wel kunnen beginnen bij de raaklijn in een punt aan een grafiek, intuïtief is dat wel duidelijk. Beginnen met de snelheid lijkt geen goed idee, die natuurkundige begrippen zijn echt anders dan wiskundige begrippen. Deze lesopzet gaat vooraf aan de lesopzet van Docent 4, Docent 1 en Docent 5. Je hebt dus zeker twee lessen nodig, één voor de raaklijn en één voor de afgeleide.

De vraag is of lln uit zichzelf op dit spoor komen. Zijn lln wel voldoende gemotiveerd? Dit is in alle gevallen afhankelijk van de docent. Maar het moet wel juist gebeuren, zeker omdat later nog de buigraaklijn tevoorschijn komt. Maar waarom dan zo moeilijk doen, is dat wel nodig? Je kunt toch gewoon eroverheen praten! Op de lange termijn krijg je daar dan toch weer last van, zo is de veronderstelling. Toch moet in de gaten gehouden worden dat de uit te voeren les zich toespitst op de start van de afgeleide.

Vanaf 17.00 uur: De broodjes zijn er. Na de pauze vraagt ELAN 2 of ieder de inhoud van zijn artikel nu terugziet. Ja, alleen niet bij Docent 5, dat was geen fijn artikel. ELAN 1 gaat in op eigen ervaringen in Warwick. De bedoeling is nu dat ieder deze lesopzet voorlegt aan collega’s op school en op grond daarvan beargumenteerd aanpast. Volgende keer komt dat terug. Daarna zal worden nagedacht over de observatie- en evaluatielijst. ELAN 1 zal dat voorbespreken met David Tall.

Op de vraag wat er beter kan, komt de opmerking dat de lesopzetten die er nu liggen niet erg ‘out-of-the-box’ zijn. Dat is de consequentie als je niet erg wilt afwijken van de normale gang van zaken, aan de andere kent mis je zo misschien wel een kans om iets heel anders uit te proberen. Verder is niet helemaal duidelijk wat er nu allemaal gaat gebeuren. In het kort:

Het gaat om professionalisering van docenten (in deze groep) waarbij lesson study als middel wordt gebruikt. Er is een pretest afgenomen, rondom kerst volgt een posttest. Om de professionele ontwikkeling vast te kunnen stellen zijn er gegevens nodig die de karakteristiek van die ontwikkeling typeren, meer dan de beide testen. Daarom worden de lessen geobserveerd en geëvalueerd door collega’s op school aangevuld met deskundigen. Volgende keer zal ingegaan worden op de observatie- en evaluatiepunten. Een studentassistent werkt momenteel aan een raamwerk. Concreet worden de lijsten naast dit raamwerk gelegd (triangulatie). Daarna volgt de uitvoering van de les per school in de weken 47 t/m49, waarna de posttest wordt gehouden in week 51. De vraag is of dit goed gaat bij Docent 4 waar de les in die week wordt uitgevoerd. In dat geval schuift de posttest een week naar achter, week 52 dus.

ELAN 1 (dd 24-09-2009)