Bijeenkomst CoL Wiskunde: 10 mei 2010

Beschrijving bijeenkomst 10 mei 2010 van 15.00 tot 18.00 uur

Volgende bijeenkomst maandag 7 juni, afsluiting maandag 28 juni ná de ORD. De brief naar de locatiedirecteuren is op 11 mei verstuurd op UT-papier.

Afwezig (mk) Docent 2, Frans de Kogel als toehoorder deze keer. Student 1 heeft zeer goed werk geleverd.

15.00 – 15.15 uur: ORD symposium is goedgekeurd. Datum 24 juni, David Tall spreekt ’s morgens. ELAN 4 gaat Gaspare Campisi (Jacobus Enschede) activeren. ELAN 1 heeft contact gehad met Jasper Klomp, Vechtdal Hardenberg, indien nodig zal ELAN 4 zich hier ook mee bezighouden.

15.15-17.00 uur: Student 1 bespreekt zijn criteriumlijst. Het doel blijft het in kaart brengen van het denken van leerlingen. Onder instrumenteel verstaat hij het ‘de route volgen zonder meer..’. Al het andere wordt gekwalificeerd als relationeel.

Vraag 1: Meteen ook de meest lastige, vanwege het open karakter. ELAN 4 wijst bij instrumenteel op de herinnering en niet meer. Je weet niet wat de leerling denkt misschien schrijft hij zomaar wat op, misschien heeft hij er hard over nagedacht. Alleen SOS is zo’n voorbeeld. Afgesproken wordt dat relationeel altijd te maken heeft met een aantoonbare toevoeging. Als er bijna niets staat is een antwoord moeilijk te interpreteren. Dat is ook niet de bedoeling. Alleen kijken wat er staat, ook het kijken naar het type antwoord per leerling is methodisch niet correct – de associatie maakt het moeilijk. Als er niets staat wordt er niets geclassificeerd. Een foute redenering kan wel relationeel zijn. Eigenlijk is instrumenteel begrijpen een deelverzameling van relationeel begrijpen. De neiging is groot om naar de vraag te kijken en dan het antwoord te interpreteren, ook dat is niet de bedoeling – alleen het antwoord classificeren. Proberen zoveel mogelijk onder te brengen bij instrumenteel dan wel relationeel. Conclusie: instrumenteel tenzij er iets aantoonbaar iets is toegevoegd. Voorbeeld: plaatje van rechthoekige driehoek is een vorm van aantoonbare toevoeging. Zomaar een niet-rechthoekige driehoek telt niet mee. Onzin niet meenemen. Docent 1 voegt toe dat in wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is: non-response, weg ermee.

Vraag 2: Hier komt steeds minder relationeel voor. Een fout antwoord zonder redenering is niets mee te doen. Alleen nee is een kreet en een toevalstreffer, wordt dus niet meenemen. Hetzelfde geldt voor het antwoord radialen, dat slaat nergens op. Bij: Geen eenheid gegeven/hebben we nooit gehad/er bestaat geen eenheid voor/ik denk het wel/vast wel, hangt het er een beetje vanaf – maar in eerste instantie niet meerekenen.

Vraag 3a en 3b: bij het anwtoord: Ja, dit is gelijk aan sin(60º) wordt er wel nagedacht, dus toch relationeel? Ook: Ja, via de sinusregel, is relationeel. Ja, dit is gelijk aan -sin(60º)/dit is gelijk aan sin(30º), is relationeel want er wordt geredeneerd. Zie 3a, is niks: niet meerekenen. Doublanten moeten eruit gehaald worden!!

Vraag 4: Bij: Dan zijn de driehoeken met 30º, 45º en 60º gelijk aan de standaarddriehoeken met schuine zijde 1, wordt geredeneerd, dus relationeel. Zie 3a, is niks: niet meerekenen.

Vraag 5: Mee eens. Het is duidelijk dat hier de GR is gebruikt.

Vraag 6 en 7: Eens met Student 1. Als er wordt doorgerekend: relationeel.

De gevreesde criteria over embodied-symbolic valt reuze mee. Alleen symboolgebruik wordt geïnterpreteerd als symbolic, zodar er sprake is van het gebruik van plaatjes is embodied op zijn plaats. Bij vraag 2 worden antwoorden als: Er is geen eenheid gegeven/hebben we nooit gehad/er bestaat geen eenheid voor/ik denk het wel/vast wel en allen nee-zonder toelichting, niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor: Ja, zie H6 boek, bij vraag 3. Iedereen is het met Student 1 eens verder.

Afspraak: ELAN 1 maakt een procedure om het onderzoeksinstrument te valideren en te gebruiken, Student 1 scherpt op grond van deze discussie de criteria aan.

17.00-18.00 uur ELAN 1 gaat in op de ORD-artikelen en de vragen daarbij.

ELAN 4 merkt op dat in het artikel over vakdidactiek niet de leerlingen het vreemd vonden dat de relatie tussen formule en tekening moeizaam was, maar de docent. Hij merkt op dat leerlingen nauwelijks zelf plaatjes tekenen. Docent 3 voegt toe dat hij dat ook erg frustrerend vindt: Zelf gebruikt hij voortdurend plaatjes, leerlingen doen dat niet – ze maken geen tekening. De vraag is waarom ze dat niet doen. Een voorbeeld is normaalverdeling: Dat blijft toch handig maar leerlingen doen het niet. Ze nemen de gouden tip niet over! Leerlingen willen altijd direct gaan rekenen – ze denken dat dat de bedoeling is. Uit zichzelf oriënteren is er doorgaans niet bij.

Afspraken: ELAN 1 zorgt voor procedure en schrijft ORD- brief, dat is gebeurd op 10-05.

ELAN 1 zorgt zsm voor PPT’s ivm ORD, dat komt nog.

7 juni: moeten de artikelen voor de ORD helemaal af zijn, omdat de inleverdatum 11 juni is.

Daarna volgt de classificering van de dataverzameling over de (co)sinus.

28 juni is er nog een bijeenkomst (afsluitend samen eten) om de data-analyse over de (co)sinus af te maken en de posttest te maken. Tjonge, toch nog druk.

Ieder krijgt een dagkaart voor de ORD van ELAN, voor die tijd op te halen bij het Secretariaat ELAN. Het diner begint om half 6 en is om 8 uur afgelopen ivm de voetbal – tis wat… zie site: http://www.utwente.nl/gw/ord2010/

Voor die tijd volgt een precieze indeling.

ELAN 1 (11-05-2010)