Pilot bevindingen

De onderzoeksactiviteiten in de CoL

De onderzoeksvraag is de vraag naar de effectiviteit van lesson study op de professionele ontwikkeling van docenten in een Community of Learners (CoL).

Wiskundig didactisch is aangesloten bij de cognitieve ontwikkeling van leerlingen als een reis door de drie werelden van David Tall. De professionele ontwikkeling van docenten gaat uit van het denken van leerlingen. Vakinhoudelijk stond, om praktische redenen, het wiskundige begrip afgeleide centraal.

Er zijn drie onderzoeksinstrumenten gebruikt: een pre- en een posttest om doelen en de start van de instructie van docenten vast te leggen en exit-interviews om de bron van het leren van docenten vast te leggen. De observatie- en evaluatielijst om het denken van leerlingen bloot te leggen waren nutteloos omdat er geen vragen gesteld werden.

De doelen zijn verdeeld in:

(i) begrijpen, onderverdeeld in wiskundigen begrippen

(a) begrijpen,

(b) structuren en

(c) logisch redeneren;

en

(ii) procedures om problemen op te lossen, onderverdeeld in:

(a) probleem oplossen,

(b) wiskundige technieken en

(c) realistische contexten.

Na open vragen over doelen en de daarbij horende start van de instructie zijn de antwoorden in een gesloten vorm vastgelegd aan de hand van prioriteitenlijsten. De ontwikkeling van het leren van docenten over het onderwijzen van het begrip afgeleide is in een open vraag vastgelegd. De verwerking en de analyse van de dataverzameling is in een plenaire bijeenkomst besproken (member-check).

Twee docenten (van de vijf) haakten halverwege af, omdat ze geen tijd van hun directies kregen. Daarom zijn de resultaten van de pretest aangepast (* 0.6, dan wel de gegevens van twee docenten wissen). De keuze voor de start van de instructie is gerelateerd aan de keuze voor doelen aangegeven in de vorm van een matrix met in de rijen de keuzes voor doelen en in de kolommen de keuzes voor de start van instructie. In de cellen staan uitspraken van docenten. Het onderwerp is in alle gevallen het begrip afgeleide. In het

exit-interview is expliciet gevraagd naar de ontwikkeling van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en de bron:

(a) literatuur,

(b) de bijeenkomsten of

(c) de praktijk.

Resultaten:

De voorkeur verschuift (licht) van het gebruik van wiskundige technieken naar het begrijpen van wiskundige begrippen als doel, met name toegespitst op structuren als basis voor het wiskundig denken. Er is een verlaagde prioriteit voor inductief (niet stapsgewijs) redeneren. Bij procedures leren om problemen op te lossen als doel ligt het accent op het niet gebruiken (door leerlingen) van computers. Geen prioriteit voor het kunnen toepassen van wiskundige technieken in praktische situaties.

Individueel legt Docent 1 doelen bij procedures, Docent 2 verschuift naar begrijpen, Docent 3 blijft bij beide.

Opvallende punten:

Groot onderling verschil tussen structuren als basis voor het denken (+) en axioma’s en definities als uitgangspunt (-). Dit verschil is afgenomen na de pilot, enigszins vertekend door Docent 2 die de keuze maakte met de vraag meetkundige basiskennis als achtergrond.

Groot onderling verschil tussen deductief (stapsgewijs) leren redeneren (+) en inductief (niet stapsgewijs) leren redeneren, beiden vallen onder logisch redeneren. Het woord inductief is onbekend. Dit verschil is toegenomen ten nadele van inductief redeneren na de pilot.

Groot onderling verschil tussen wiskundige technieken toepassen in praktische situaties (+) en realistische praktische situaties kunnen oplossen (-). Dit subtiele verschil is gebleven, en precies omgekeerd na de pilot: realistische praktische situaties kunnen oplossen (+) en wiskundige technieken toepassen in praktische situaties, opvallend laag (-). Het woord technieken is hierbij doorslaggevend.

De meeste docenten kiezen voor verschillende en uitgewerkte voorbeelden als start van de instructie. Dit geldt niet meer voor en uitgewerkt realistisch voorbeeld als start.

Bij abstractie als start van instructie scoort een begin met representaties van begrippen en een begin met axioma’s en definities hoog. Docenten geven aan dat hoge en lage waarderingen het meest betrouwbaar zijn. De ‘rest’ wordt een vergaarbak, minder uitgesproken keuzes, je moet wat doen…

Vakinhoudelijk hebben docenten vooral geleerd over het begrijpen van wiskundige begrippen in het licht van de drie werelden van Tall. Vakdidactisch ligt het accent op het oog krijgen voor de moeilijkheden van leerlingen, verschillende opmerkingen ter ondersteuning: relatie tussen formule en grafiek is moeilijk, kleine stappen nemen, dingen bewust weglaten.

Vooral literatuur over de drie werelden van Tall is van invloed geweest op de aansluiting met leerlingen. In de bijeenkomsten is bewustwording van het eigen handelen ontstaan en een toename in vocabulaire om over deze zaken te duiden. In de lespraktijk is de bruikbaarheid van theorie gaan leven.

Conclusie:

Doelen verschuiven van ‘nauwelijks voorkeur’ naar het begrijpen van wiskundige begrippen, vooral structuren en niet inductief redeneren. Bij procedures valt de afkeur van computergebruik door leerlingen op. Na de pilot valt op: Geen voorkeur voor het toepassen van wiskundige technieken in praktische situaties. Wiskunde bovenaan dus.

De start van de instructie om doelen te bereiken bestaat uit verschillende en uitgewerkte voorbeelden in een wiskundige context. Na de pilot blijkt een start met axioma’s en definities meer een optie te zijn. De kennis over de drie werelden van David Tall heeft een grote invloed gehad. Het denken van lln wordt steeds belangrijker. In zijn algemeenheid is er geen duidelijke voorkeur voor: Literatuur. CoL-bijeenkomsten of de lespraktijk als bron. Individueel is er per docent wel een sterke voorkeur voor één van deze drie opties.

Deze pilot-ervaringen hebben betekenis voor het vervolg.

De literatuur wordt door allen gelezen, geen presentaties meer aan elkaar. Om praktische redenen wordt het volgende onderwerp: De (co)sinus. Er komt een focus te liggen op de gedeelde doelen en de daarbij horende start van de instructie als gevolg van de pilot-ervaringen. Dat betekent het begrijpen van wiskundige begrippen als doel en verschillen en uitgewerkte voorbeelden in een wiskundige context als start van de instructie. Het in kaart brengen van het denken van leerlingen staat centraal, daarom is dit aspect cruciaal. Er is reeds ervaring opgedaan met klassikale schriftelijke vragen tijdens de les. De vragen en antwoorden worden nader verwerkt en geanalyseerd als basis voor de te ontwerpen observatie- en evaluatielijsten.

ELAN 1 (06-01-2010)