Welkom

Wiskunde vernieuwd via onderzoek in de lespraktijk

Dr. Nellie Verhoef

Trekker

Wiskunde vernieuwd door onderzoek in de praktijk

Context - Er is een grote behoefte aan adequaat geschoolde wiskundedocenten. Vo-docenten willen zich vooral inhoudelijk professionaliseren (Onderzoek optimalisatie Lerarenbeurs, 14 januari 2010). Belangrijk zijn daarin zowel een goede wiskundige kennisbasis als ook een stevige vakdidactische kennisbasis wat betreft het leren van leerlingen. In deze kenniskring zal aan de vakdidactische kennis op deelterreinen worden gewerkt. De wiskundig didactische theorie spitst zich toe op de ontwikkeling van ‘sensible mathematics’ (Tall, 2012). Sensible mathematics bouwt in algebra en analyse voort op de niveautheorie van Van Hiele waarin de nadruk op meetkundige begripsvorming ligt. Minstens zo belangrijk is de professionalisering van deelnemende docenten die na afloop beter geëquipeerd zullen zijn om zichzelf ook andere wiskundeonderwerpen vakdidactisch eigen te maken en op hernieuwde wijze te ontwerpen en te onderwijzen. De samenwerking in een docentontwikkelteam (DOT) wordt getypeerd door de actieve deelname van: vo-docenten, schoolpracticumbegeleiders, vakdidactici, AIO’s, onderzoekers en wiskundigen van de afdeling Technische Wiskunde (TW). Het doel is een breed gedragen, praktisch bruikbare vakvernieuwing. ICT-gebruik, met name GeoGebra, neemt een steeds prominentere plaats in. Belangrijke kenmerken van deze DOT zijn (a) de veilige omgeving, (b) samenwerking tussen UT-medewerkers en vo-docenten in de regio en hun collega’s op de eigen school (Johnson & Johnson, 1999), en (c) de verbinding tussen theorie en praktijk. Docenten professionaliseren zich door zelf ontwerp- en onderzoeksactiviteiten uit te voeren.

Beschrijving activiteiten – Dit docentontwikkelteam doet vervolgonderzoek naar de instructie van (1) het wiskundige begrip ‘afgeleide’, en (2) de overgang van het meetkundige begrip (co)sinus naar de analytische functiebenadering. Deze keuze is praktisch van aard, gebaseerd op de relevantie in natuurwetenschappelijke en technische vervolgstudies. De deelnemers bespreken wetenschappelijke literatuur, onderzoeksresultaten en conclusies. Er wordt samengewerkt bij het (her)ontwerpen en onderzoeken van lesontwerpen met de focus op het denken van leerlingen. Het overkoepelend onderzoek naar de professionalisering van wiskundedocenten is ontwerpgericht. Een pilotstudy heeft reeds plaatsgevonden in het najaar van 2009 en richtte zich op het begrip ‘afgeleide’ in 4-vwo. De werkwijze is steeds volgens de in Japan beproefde methode lesson study (Fernandez & Yoshida, 2004). Het (her)ontwerp van één les wordt uitgevoerd en geobserveerd in het bijzijn van alle betrokkenen: docenten (collega’s, managers) van de school en UT-medewerkers. Na afloop wordt de les zorgvuldig geëvalueerd, bediscussieerd en bijgesteld, en opnieuw uitgevoerd op een andere locatie. In de loop van de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 volgde, naast het begrip afgeleide, eenzelfde cyclus met de focus op het begrip (co)sinus. De data hebben geleid tot factoren die docenten professionaliseren wat betreft de wiskundige inhoud en de directe vertaling daarvan naar lesontwerpen. De resultaten van het onderzoek naar effecten van lesson study om docenten te professionaliseren zijn verwerkt tot nationale en internationale publicaties en presentaties. In dit schooljaar vervolgt de studie zich. Concreet wordt het oorspronkelijke ontwerpteam van vo-docenten en UT-medewerkers voortdurend aangevuld met vo-docenten met passie voor hun vak, op zoek naar inhoudelijke schooloverstijgende duurzame samenwerking.

Resultaten

-

Een functionerende kenniskring van vo-docenten, vakdidactici, wiskundigen van de UT, AIO’s en schoolpracticumbegeleiders;

-

Publicatie in bladen en tijdschriften als De Nieuwe Wiskrant, Euclides, Nieuw Archief voor Wiskunde en Journal for Research in Mathematics Education;

-

Workshops of presentaties op de lerarenconferentie Twents Meesterschap, en tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en de Nationale Wiskunde Dagen (2012), PME zie http://www.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot2011x-pme-verhoef.pdf

Email: n.c.verhoef@utwente.nl