Omschrijving “Aantekening Technasium/O&O”

Studiewijzer pilot aantekening Onderzoek & ontwerpen

Kwartiel 3, studiejaar 2011-2012

Een samenwerking van de lerarenopleidingen van de 3TU’s met de Stichting Technasium

Marieke Rinket (UT/Technasium)

Oktober 2011

1. Algemene informatie

In het studiejaar 2011-2012 bieden de Lerarenopleidingen van de 3 TU’s in samenwerking met de Stichting Technasium voor de tweede keer studenten de mogelijkheid al tijdens hun opleiding het certificaat van het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) te behalen. Het betreft studenten in opleiding voor de bevoegdheden wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica, zowel bovenbouw (master) als onderbouw (educatieve minor). In het 3e kwartiel van studiejaar 2011-2012 wordt een programma aangeboden met de omvang van 5 EC (140 uur). Het studieprogramma is parallel vormgegeven aan de verplichte nascholing van bètadocenten die het vak O&O op het technasium (willen gaan) verzorgen. Tegelijk wordt ook een korte O&O-stage doorlopen. Het studieprogramma leidt tot 5 ECTS studiepunten en een O&O-certificaat dat geaccordeerd is door de Stichting Technasium. De deelnemers zijn in principe studenten van de drie technische universiteiten: Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft aangevuld met belangstellende studenten vanuit andere hoger onderwijs instellingen (RUG, Radboud Univ, NHL, Fontys etc.).

Coördinatie/aanspreekpunten:

Coördinatie van de pilot is in handen van Marieke Rinket (UT/Technasium), e-mail: m.rinket@utwente.nl, mobiel 06-15422163

Contactpersonen vanuit de TUE en TUD:

Elise Quant (TUE); e-mail: e.quant@tue.nl

Martin Jacobs (TUD); e-mail: m.a.f.m.jacobs@tudelft.nl

Onderdelen van de pilotcursus:

De pilotcursus beslaat een viertal onderdelen:

1.

Landelijke workshops (45 uur)

2.

Lokale intervisie (op eigen universiteit) (15 uur)

3.

Stage (50 uur)

4.

Schrijven O&O-project (30 uur)

Deze onderdelen worden verderop in de studiewijzer beschreven.

Beoordeling

Deelname aan de landelijke workshops en lokale instituutsbijeenkomsten is verplicht. De eindbeoordeling bestaat uit:

80% Stage, uitvoering en evaluatie O&O-project, eindreflectieverslag

20% Maken van een O&O-project inclusief verwerking feedback

De ondertekening van de studiepunten vindt plaats door de lokale universitaire docent. Het verlenen van het O&O-certificaat valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Technasium.

Elke workshop leidt tot een deelcertificaat, m.u.v. de workshop ‘maken O&O-project’. Dat deelcertificaat volgt op het moment dat er een goedgekeurd project geschreven is. De deelcertificaten gezamenlijk leiden tot het certificaat ‘O&O-docent’ dat wordt uitgegeven door de stichting Technasium.

2. Beschrijving van de workshops

Op een viertal donderdagen in kwartiel 3 zijn de centrale workshops. De vaste onderdelen van het O&O-certificaat vormen de leidraad voor deze workshops. De trainers zijn ervaren technasiumtrainers.

De data in studiejaar 2011-2012:

9 februari:

Ochtend: Introductie technasium (Marieke Rinket/Judith Lechner)

Middag: Competentiegericht leren (Jos de Kleijn)

16 februari:

Ochtend: Het maken van een O&O-project, deel 1 (Boris Wanders)

Middag: Bedrijfscontacten (Randstad trainer)

8 maart:

Hele dag: Begeleiden van O&O (Jos de Kleijn)

22 maart:

Ochtend: Het maken van een O&O-project, deel 2 (Boris Wanders)

Middag: Beoordelen/evalueren van O&O (Boris Wanders)

Op donderdag 14 juni is een terugkomdag. Op deze dag kunnen ook de certificaten uitgereikt worden aan die studenten die alle onderdelen afgerond hebben.

Alle workshops vinden plaats bij de Hogeschool Domstad, locatie Koningsbergerstraat 9, in Utrecht. De workshop starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur

Een korte beschrijving van de workshops:

Introductie competentiegericht leren O&O

Tijdens de training krijgen de deelnemers een introductie op de onderwijskundige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan competentie- en beroepsgericht leren op het technasium. . De opvattingen vormen het uitgangspunt voor het werken op het technasium met het vak O&O.

Vragen als: Wat is competentiegericht leren?, Wat voor soort opdrachten horen daarbij?, Hoe begeleid ik mijn leerlingen? In de reflectie daarop krijgen de cursisten een scherp beeld van de do’s en don’ts van competentiegericht leren.

Datum: donderdagmiddag 6 februari 2011

Docent: Jos de Kleijn: Heeft een eigen onderwijskundig adviesbureau in Den Haag. Neemt al jaren de kick-off van het O&O-certificeringsproject voor zijn rekening. www.josdekleyn.nl

e-mail: jos@josdekleijn.nl

Maken van O&O-projecten

Studenten leren werken met het format van een O&O-project. Ook krijgen ze een introductie op het werken met mijnTechnasium, de digitale werkomgeving van O&O-docenten (www.mijntechnasium.nl ). Wat maakt een opdracht tot een goede opdracht voor O&O? Welke rol spelen opdrachtgever en hoger onderwijs in een O&O-project? Na de eerste workshop hebben de deelnemers voldoende bagage om te kunnen beginnen met het maken van een nieuw O&O-project. In de tweede workshop krijgen de deelnemers terugkoppeling op het O&O-project dat ze aan het schrijven zijn. Deadline voor het afronden van het project is 21 juni 2012.

Datum: donderdagochtend 16 februari en donderdagochtend 29 maart 2012

Docent: Boris Wanders: Is initiatienemer van het technasium en werkzaam als onderwijsmanager Expertisecentrum Technasium. www.technasium.nl

e-mail: b.wanders@technasium.nl

Bedrijfscontacten

Binnen het vak O&O werken docenten veelvuldig samen met diverse opdrachtgevers. Tussen onderwijs en bedrijfsleven bestaan cultuurverschillen die kunnen leiden tot misverstanden en ongelukkige communicatie. De training besteedt er aandacht aan en gaat in op wat er allemaal komt kijken bij het leggen en onderhouden van goede contacten met bedrijven en andere potentiële opdrachtgevers.

Datum: donderdagmiddag 16 februari

Docent: Bas Westen (Randstad Techniek)

Is werkzaam bij Randstad Techniek in Groningen en verzorgt al een aantal jaren de training bedrijfscontacten voor het technasium. www.randstad.nl/content/uitzenden-detacheren/werknemers/vakgebieden/techniek/

e-mail: bas.westen@nl.randstad.com

Begeleiden van O&O

Studenten krijgen een introductie in het begeleiden van leerlingen die werken aan een O&O-project. Hoe begeleid je leerlingen? Waarop stuur je en waarop niet? Hoe motiveer je leerlingen en wanneer grijp je in? Hoe ga je om met wanpresteerders of conflicten in een team?

Datum: donderdag 8 maart

Docent: Jos de Kleijn

e-mail: jos@josdekleijn.nl

Beoordelen/evalueren O&O

Voor het competentiegericht onderwijs in O&O is een passende vorm van beoordelen en evalueren ontwikkeld. De training geeft een introductie op uitgangspunten en werkwijze, aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische opdrachten.

Datum: donderdagmiddag 29 maart

Docent: Boris Wanders

e-mail: b.wanders@technasium.nl

3. Lokale instituutsbijeenkomsten (15 uur)

Naast de vier landelijke workshopdagen worden er tussentijds lokale intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Aanspreekpunt hiervoor zijn de lokale contactpersonen.

Doelstelling van deze intervisiebijeenkomsten:

-

Uitwisselen van ervaringen opgedaan tijdens workshops en stage

-

Verdieping op de onderwerpen van de workshops

-

Peer feedback op opdrachtontwerpen.

Nadere invulling gebeurt in overleg met deelnemers per instituut.

4. Stage (50 uur)

Studenten lopen 8 dagdelen stage op een technasium in hun eigen regio.

Doelen:

-

Een goed beeld krijgen van O&O in de praktijk. Hoe organiseert de stageschool O&O. Wie werken er aan mee? Hoe ziet een technasiumwerkplaats eruit? Hoe zijn bedrijfscontacten georganiseerd?

-

Ervaring op doen met het begeleiden van technasiumleerlingen. Coachen en ruimte geven, maar ook randvoorwaarden stellen. Hoe bewaak je voortgang?

-

Studenten draaien mee met een O&O-project in de praktijk.

-

Studenten evalueren een bestaand O&O-project van hun technasiumschool.

5. Schrijven O&O-project (30 uur)
Studenten schrijven een nieuw O&O-project. Ze overleggen met de begeleider op het technasium en het expertisecentrum technasium en verwerken feedback. Bij het schrijven wordt gebruik gemaakt van de online werkomgeving voor O&O-docenten: www.mijntechnasium.nl

6. Praktische informatie

Locatie

Omdat er deelnemers vanuit het hele land deelnemen, is er gekozen voor een centrale workshoplokatie: de hogeschool Domstad. Deze locatie is op circa 10 minuten loopafstand van Utrecht Centraal Station maar ook met de auto goed bereikbaar.

Hogeschool Domstad

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

www.accommodatiedomstad.nl

Eten & drinken

Tijdens de workshops is er koffie/thee beschikbaar en er wordt gezorgd voor een lunch.

Tijden van trainingen en workshops

Ochtendprogramma 09.30 – 12.30 uur

Lunch 12.30 - 13.30 uur

Middagprogramma 13.30 – 16.30 uur

Communicatie

De communicatie tijdens deze pilot verloopt digitaal, via de mail of via een speciale pagina die op surfgroepen wordt gemaakt. Coördinatoren en trainers zijn per e-mail en evt. mobiel bereikbaar.