notulen - 22 september 2011

Aantekeningen vergadering OLC-ELAN d.d. 22 september 2011

Aanwezig: Nellie Verhoef (vz), Fer Coenders, Jessica van de Vosse, Hedwig te Molder, Matthias Matzner (verslag), Gerdy van Bruggencate

Afwezig: Erwin Bosma, Margarita Jeliazkova,

AGENDA

1. Notulen vorige vergadering 30-06-2011

2. Vakevaluaties 2e en 3e kwartiel

3. Toetsbeleid

4. Educatieve minor

5. Nascholing, voortgang opleiden in de school

6. Langstudeerders vervolg

7. Beroepsregister leraren

6. Rondvraag

* Voor de agendapunten werd aangemerkt dat we het aantal studenten-leden aan moeten vullen (SEC). Straks moeten waarschijnlijk voor alle opleidingen nieuwe studenten-leden geworven worden, omdat de actuele met afstuderen bezig zijn.

1.      Notulen OLC-vergadering 30 juni 2011

a.

Betref Punt 5: 3TU – Eerste zin over het portfolio schappen.

i.

Wij gebruiken het portfolio tot nu toe alleen bij de toelating, maar nog niet bij de beoordeling.

b.

Betref Punt 6: Er wordt wel aan gewerkt om de toelatingseisen beter toe te lichten. Tijdens de educatieve minor kan advies gevraagd worden of de docenten iemand als geschikt achten. Anders wordt het aan de studenten over gelaten te beslissen of ze zich geschikt achten of niet om door te gaan na de educatieve minor.

c.

Betref punt 7: Het ging hier over de minor leren lesgeven en niet om SEC.

2.      Verloop start van het jaar

De start werd unaniem als positief beleefd.

3.      Bekendheid OLC bij studenten, terugkoppeling basluiten OLC

Voor een echte kennismaking tussen studenten en studenten-leden van de OLC werd afgesproken dat de studenten-leden tijdens OWK langs gaan om al contact te maken.

4.      Opzet studentpanelgesprekken: in jaaragenda, protocol Eindhoven aangehecht

Dit eerste panelgesprek is bedoeld voor studenten en studenten-leden om (oplosbare) problemen te ontdekken. De docent-leden van de OLC worden dus hier ook niet verwacht. Voor het panelgesprek lijkt het handig (vanwegen ruimte, lunch etc) om de studenten met belangstelling zich te laten aanmelden en dan een selectie per email uit te nodigen van elke vakrichting.

Gerdy heeft met Pauline al op 24 november, 12.30 t/m13.30h een zaal laten reserveren. Jessica en Matthias gaan de contact maken met de studenten.

5.      Beoordeling opdrachten

Fer: Het Rubix project is een goed begin om het toetskader in kaart te brengen. Dit gebeurt nog niet in alle vakken en daar moeten we misschien wat meer druk uitoefenen om dit voor elkaar te krijgen. In het vak Onderwijskunde, bijvoorbeeld,

6.      Voortgang 3TU-overleg

Visitatie rapport is op gang. Er worden op dit moment dossiers verzameld om een eerste versie te schrijven en het rapport zou eind dit jaar af kunnen zijn.

7.      Voortgang samen opleiden

Misschien komt dan ooit een gezamenlijke OER voor 3TU?

8.      DOTs en COL

Lopen goed. Er zijn nu 108 deelnemers. Vorig jaar waren het er 50, dus een forse stijging.

9.      Twents Meesterschap 26-01-2012

DOTs en COL presenteren weer.

Hedwig: Idee om het lager huis na te laten spelen. Misschien kunnen we dit verder uitwerken.

Matthias: Idee voor een workshop onderwijsideeën voor statistiek uit jaren bijlessen geven.

10.   Vergaderdata OLC

Verschuiven van vergaderingen: 15 december wordt 22 december

26 januari wordt 2 februari

11.   W.v.t.t.k.

Problemen met Blackboard dit jaar leidden bijna tot een ramp. De vakinformatie op Osiris werd pas heel laat synchroniseert met Blackboard. Dit is vervelend, maar we kunnen er blijkbaar niks aan doen. Misschien is het wel handig om de synchronisatie-data te weten om hiermee rekening te kunnen houden.

12.   Sluiting

Geen verdere aanmerkingen/vragen/suggesties