Notulen OLC vergadering 30-6-2011

Afwezig met kennisgeving: Erwin Bosma en Hedwig Molde

Aanwezig: Fer Coenders, Gerdy ten Bruggencate, Nellie Verhoef, Matthias Matzner, Jessica van de Vosse (not)

De vergadering is gestart om 12.40

1. Notulen OLC-vergadering 26 mei 2011

Bij punt 6 staat dat Anne nog steeds zou zoeken naar iemand namens communicatie, maar daarvoor is Hedwig toch bij de OLC gekomen? Dit moet nagevraagd worden.

2. OER, stukken Gerdy

De OER stukken zijn in orde.

Cum-laude regeling en de beheersing van de Nederlandse taal staat erin.

Vakevaluaties kwartiel 4:

Het studiemateriaal van Vakdidactiek 2 scheikunde wordt teveel gevonden. Het is ook veel. Een aandachtspunt hierbij is de feedback. Die moet op alle opdrachten gegeven worden. Er moet naar gekeken worden hoe dit opgelost gaat worden.

Science communications+ new technologies heeft overlap met andere vakken, maar het heeft een mooi profiel.

Het vak didactiek onderbouw wordt gegeven in de uitgebreide minor. De uitgewerkte vragenlijsten geven geen goed beeld, doordat er maar weinig mensen waren tijdens het laatste college. Wat wel duidelijk is, is dat Blackboard hier slecht wordt gebruikt en dat dit dus sterk verbeterd moet worden. Ook wordt het vak door teveel verschillende docenten gegeven. Verder wordt er in het vak niet genoeg aandacht besteed aan actueel wetenschappelijk onderzoek. Dit vak heeft dus aanpassingen nodig, maar heeft het over het algemeen niet slecht gedaan, aangezien het voor het eerst is gegeven.

3. 3TU-SEC:

   Toetsbeleid en kwaliteitszorg: Beoordeling van afstudeerscripties,  Beoordeling van opdrachten binnen vakken, Systematisch je onderwijs verbeteren

   Toekomstverkenning: Samen opleiden, Professionalisering/nascholing, Ontwerpen

Fer en Gerdy zijn naar de 3TUdag geweest vanuit de UT.

Fer heeft zich in de eerste ronde bezig gehouden met de beoordeling van afstudeerscripties en hoe die meer op elkaar afgestemd moeten worden. Dit mag ook niet meer een afstudeerodnerzoek worden genoemd, maar een afsluitend vak (OvO) wat wel aan het aand wordt gedaan. Er zal een gezamelijk beoordelingsformulier worden gemaakd door de 3TU’s.

In de 2e ronde ging het bij Fer over professionalisering. Hieruit bleek dat ze overal op een gelijke manier bezig zijn als hier. De 3 sk personen van de verschillende TU’s gaan bij elkaar zitten voor extra overleggen om meer 1 lijn te kunnen trekken.

Gerdy haar eerste ronde ging over evaluaties. Daaruit bleek dat daarvoor verschillende methodes worden gebruikt, maar de anderen zijn lastiger. De anderen hebben 2 keer per jaar een gesprek met de studenten.

Haar 2e ronde ging over ontwerpen. Dit zou een echte eerstegraadsopleiding moeten worden, maar scholen willen dit liever niet. Ze willen dit combineren met een ander vak, omdat het niet zo’n groot vak is. Hoe zal het eruit gaan zien dan als opleiding, de helft ontwerpen en de helft een ander vak?

4. 3TU- OLC-voorzittersoverleg (Ruurd Taconis - Caroline Wehrman, Nellie Verhoef)

Het algemene deel van het stuk van de 3TU opleidings/toelatingscommissies is vrij oud. Dit moet opnieuw worden afgestemd tussen de OLCs Een keer per jaar moeten ze samenkomen, 1 van elke TU. Het OLC in Eindhoven heeft 2 keer per jaar panelgesprekken met de studenten. Het heeft echt nut,want daardoor krijg je te horen wat er overal speelt. Volgend jaar moet er tijdens het eerste semester volgend jaar hier 1 worden georganiseerd. Tijdens de dinsdag of donderdagmiddag in de lunchpauze. Hierbij kunnen thema’s/ punten uit het formulier worden gebruikt. Deze komt in de jaaragenda te staan. Verder verschilt het toch niet zoveel als het lijkt.

Het lastigste met een panelgesprek is wel dat er veel verschillen zitten tussen de programma’s van de verschillende studenten. Daarom moet er van tevoren een goede agenda worden gemaakt en doorgegeven worden aan de studenten. Dit moet tijdens een volgende OLC vergadering voorbereidt worden [!]

5. 3TU-vakovereenstemming (verslag wi)

Er zit een verschil in het aantal EC’s voor vakdidactiek en de schoolpractica tussen de 3 TU’s, maar de inhoud is ongeveer gelijk. In Eindhoven is het 30 EC. Hier is het ongeveer 22 EC. Er is een norm, maar die is niet verplicht en het hangt ook af van hoe je de dingen in je vakken indeelt. Daarom zal er per vak in 3TU verband worden overlegd.

Het portfolio heeft eigenlijk iedereen lak aan. Toch zal er 1 visie moeten komen voor de plaats van het portfolio naar de accreditatiecommissie toe. Het portfolio is hier niet een totale afsluiting maar wordt gebruikt in een ‘kwartielopdracht’ die overkoepelend is. Dit zal worden meegenomen naar vakcollega’s.

De nascholing zijn we hier het verste mee.

Cijfers geven is erg lastig en wisselt. Er worden afgeronde cijfers gegeven, afgerond op 0,5 of er worden geen cijfers gegeven. Cijfers moeten wel gegeven worden, maar er moet per vak overlegt worden hoe.

6. Reacties studenten: aansluting vakken, beoordeling, inhoud.....

Jessica heeft de vraag gehoord van een student dat ze graag zou willen weten of ze geschikt is. Het is wel een goede dat dit duidelijk wordt, ook voor mensen die de minor doen en die eventueel later hiermee verder willen. Hier moet niet te lang mee gewacht worden. Misschien dat aan het eind van het 1e kwartiel er een voorlopig advies gegeven kan worden en dan, voor de minorstudenten aan het eind van de minor een definitief advies? Hier moet dus een voorstel voor komen.

7. Opzet volgend jaar: minor, master, ed. minor

Jessica gaat een jaaragenda maken voor de vergaderingen. De eerste vergadering is 22-9-2011/

De conceptroosters voor volgend jaar staan op het web.

We hebben de populairste minor, ongeveer 70 studenten hebben zich ervoor ingeschreven. (welke is dit? Is me niet helemaal duidelijk)

Koppelstage/ROC

Educatieve minor is redelijk, maar nog niet alles is op dit moment helemaal definitief, dus het is nog steeds een beetje afwachten.

8. W.v.t.t.k.

Margarita heeft vervanging voor 1 jaar, voor 2 dagen per week. Ook heeft ze een docent voor de minor economie.

9. Rondvraag

Er is geen rondvraag

10. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 13.20 uur