notulen - 26 mei 2011

Aantekeningen vergadering OLC-ELAN d.d. 26 mei 2011

Aanwezig: Nellie Verhoef (vz), Matthias Matzner(verslag), Hedwig te Molder, Gerdy ten Bruggencate

Afwezig: Erwin Bosma, Margarita Jeliazkova, Fer Coenders, Jessica van de Vosse,

Bijlage(n): geen

AGENDA

1. Notulen vorige vergadering 21 april 2011, zie mail Gerdy
2. Mededelingen: economie en onderwijskunde
3. OER, zie mail Gerdy
4. DOTs en COL (Quadran, excellentie)
5. Langstudeerders
6. Nieuw OLC-lid voor communicatie
7. Rondvraag

1. Notulen vorige vergadering 21 april 2011

2. Vakevaluaties 2e en 3e kwartiel

Hedwig: vakevaluaties hebben weinig ingevuld, dus weinig nut van uitkomsten.

Het zal wel worden geprobeerd om de aio’s en de SEC-studenten een aangepast programma te bieden.

3. Toetsbeleid

Het verzoek tot uitleg over het toetsbeleid van de docenten heeft amper resultaat, met maar 2 antwoorden… Dit moeten we wel op gang brengen.

Verder waren er geen aanmerkingen op de notulen van vorige vergadering en zijn dus goedgekeurd.

2. Mededelingen: economie en onderwijskunde
2 docenten verlaten de ELAN. Omdat we interne werving geen resultaten opleverde zijn nu open sollicitaties aan de orde.

3. OER, zie mail Gerdy
OER[opleidings- en examenreglement]: lerarenopleiding VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Hier was vraag om de benoeming van keuzevakken. Omdat de keuzevakken qua benoeming en inhoud elk jaar wisselen kunnen we deze niet in de OER zetten. Wel dat keuzevakken die geschikt zijn in de studiegids staan en verder in overleg met de vakdidacticus bepaald kunnen worden.

De taaleisen moeten specifieker. Anderstaligen moeten wel Nederlands kunnen om ook in Nederland les te kunnen geven!

In verband met de herstructurering van de UT werd aangemerkt dat het onhandig is dat nu geen “linking pin” meer tussen de commissies zit.

OER[opleidings- en examenreglement]: Science Communication

OER[opleidings- en examenreglement]: Science Education

Hier werd aangemerkt dat de taal van het onderwijs niet goed geformuleerd staat. Er zou iets moeten staan als “de vakken voor SC worden in principe in het Engels gehouden”, “de vakken voor SE worden in principe in het Nederlands gehouden”.

4. DOTs en COL (Quadran, excellentie)
Na aanleiding van berichten lijken de DOTs goed te lopen. Nellie had hetzelfde goede nieuws over de COL te vertellen.

5. Langstudeerders
Deze punt is vooreerst van tafel.

6. Nieuw OLC-lid voor communicatie
Hedwig te Molder is goed opgenomen en zal zich de komende vergaderingen aan de andere leden voorstellen.

7. Rondvraag

Er waren geen verdere opmerkingen.