notulen - 03 februari 2011

Aantekeningen OLC-ELAN

3 februari 2011

Aanwezig: Nellie (vz), Fer, Margarita, Jessica, Matthias,

Afwezig: Erwin, Edwin (gestopt), Hedwig (nieuwe OLC-vertegenwoordiger Wetenschapscommunicatie)

Toehoorster: Gerdy van Bruggencate

Bijlage(n): geen

Notulen: Matthias

AGENDA

1. Notulen vorige vergadering 11-11-2010

2. Promotie OLC

3. Vakevaluaties 1e kwartiel

4. Rode draad: OND en OvO, (vraag OK2 opgelost)

5. Integratie met CW

5.1. Terugblik Twents Meesterschap

5.2. Langstudeerders (plannen kabinet)

6. Vakcoaches 

7. Rondvraag

Algemene opmerkingen

Er waren geen vertegenwoordigers voor de afdeling Wetenschapscommunicatie, docent noch student.

Per Agendapunt

Bij Agendapunt 1: Notulen vorige vergadering 11-11-2010

Tekstueel geen aanpassingen nodig.

Tussenvoegsel IDEFIKS/studievereniging/alumnus

Voor een studievereniging voor de ELAN-masters is rondgevraagd voor interesse bij IDEFIKS aan te sluiten.

Gerdy: maar 3 reacties

Zou kunnen komen door slecht geschikt communicatiekanaal voor dit soort rondvraag

Margarita: voorstel voor een alumnus functionaris

Bij Agendapunt 2: Promotie OLC

Lopende, student-leden van de OLC zijn actief om de OLC te promoten, er komen foto’s en korte beschrijvingen van de student-leden op de ELAN website zodat studenten hen makkelijker kunnen bereiken.

Het werd door studenten opgemerkt, dat het misschien handiger is om actuele studenten als student-leden te werven. Unaniem bevestiging dat de student-leden van de OLC mogelijk zo dicht mogelijk contact hebben met de andere studenten. De OLC beveelt aan om te proberen ten minste een student-lid in de geleding te hebben die de educatieve vakken zelf volgt.

Dit brengt weliswaar problemen mee qua continuïteit, maar daarvoor kunnen de andere leden zorg dragen.

Suggestie om de communicatiekanalen te forceren (voor klachten en ideeën)?

Ook is de nieuwsbrief met daarin voorstelteksten klaar

Bij Agendapunt 3: Vakevaluaties 1e kwartiel, bijgevoegd document

Uiteraard goede resultaten volgens de vakevaluaties.

Vak wetenschapscommunicatie is aangepast en wordt goed gewaardeerd.

Lof gaat naar Anne Dijkstra voor deze verbeteringen!

Een punt van zorg is de studielast. De scheikunde en natuurkunde vakdidactici gaan bij elkaar te zitten om de studielast te bespreken.

Het formulier zou onhandig kunnen zijn als om de uren gevraagd wordt.

Matthias: de kwaliteit van uren is belangrijker dan het aantal.

Suggestie om preciezere vragen te stellen over kwaliteit van de opdrachten en het

nut ervan.

Margarita: hoge studielast, ja, maar het vak is wel nuttig en wordt ook zo door de studenten ervaren.

De vakevaluaties laten zien dat de verbeteringen goed uitpakken en we op dit pad blijkbaar rustig verder kunnen blijven ontwikkelen.

Bij Agendapunt 4: Rode draad: OND en OvO, (vraag OK2 opgelost)

Ovo

Nellie: gaat nu beter, omdat het vergelijkbaarder wordt.

Gerdy: screening gaat nogal “hortend en stotend”.

Fer: het moet zorgvuldiger, ook met de tweede beoordelaar: Vooral de rapportage moet beter vastgelegd en gearchiveerd worden.

Gerdy: een probleem is vooral dat het evaluatieformulier niet direct ingeleverd wordt.

Margartia: een draaiboek om het evaluatieformulier te verbeteren!

Fer: VD1 afsluiting volgend jaar met reflectieopdracht om VD, SP, OWK en Wet.Com. te verbinden. Die opdracht zal in vakdidactiek 1 opgenomen worden.

Bij Agendapunt 5: Integratie met CW

5.1. Terugblik Twents Meesterschap

Nellie: groot succes: veel participatie, ook wel wat studenten, goede sfeer

5.2. Langstudeerders (plannen kabinet)

Veel onzekerheid over eventuele uitwerkingen.

Zou ertoe kunnen leiden dat die “toppers” extra moeten betalen en deze track dus minder toestroom ervaart.

Als de regeling komt moet wel een overgangsregeling komen, omdat studenten die zonder deze regel zijn begonnen niet nu een boete zomaar mogen krijgen.

Wachten op formulering van het kabinet.

Nellie: De situatie moet weliswaar in de voorlichting aan bod komen!

6. Vakcoaches 

De voorloper van de opleiding tot vakcoaches is in gang gezet met gesprekken met alle belanghebbenden. Er is dus een begin gemaakt!