notulen - 08 juni 2010

Notulen OLC vergadering 8 - 06 - 2010

Aanwezig:

Nellie Verhoef (voorzitter), Anne Dijkstra , Erwin Bosma, Nico van Diepen, Matthijs Matzner, Jan van der Veen, Fer Coenders (notulen)

Afwezig:

Edwin Huijberts

Agenda.

Punt 4 wordt ingevoegd in de agenda: verslag van een evaluatie van de ervaren samenhang binnen de opleiding uitgevoerd door de student OLC leden.

1. Notulen vorige keer.

Aanpassingen:

-

Nico van Diepen was aanwezig;

-

onder punt 2: Er is een standaard vakevaluatie …. (ipv er komt …..)

 

2. OER. Jan verwerkt de aanpassingen in de OER documenten. (M SEC en LVHOM)

De twee documenten worden doorgenomen en de noodzakelijke aanpassingen gemaakt.

3. Vakevaluaties.

De procedure is dat de kwantitatieve evaluaties worden uitgevoerd door student assistent na een verzoek van de onderwijscoördinator. Kwalitatieve evaluatie wordt aan de docenten zelf overgelaten.

Het evaluatierapport wordt door de onderwijscoördinator naar de betreffende docent(en) van het vak gestuurd met het verzoek hierop te reageren.

Nadat deze reacties binnen zijn worden de evaluaties in de OLC besproken.

Afgelopen jaar zijn de evaluaties te laat uitgezet waardoor de respons van studenten erg laag is. Dat moet komend jaar beter.

4. Ingevoegd punt: student OLC leden polsen de studenten naar ervaren samenhang van het programma. Matthijs heeft een deel van de resultaten toegelicht maar door tijdgebrek en omdat het document nog niet in toegankelijke vorm beschikbaar was, is besloten de echte bespreking uit te stellen tot de volgende OLC.

Een eerste conclusie is wel dat de respondenten de samenhang tussen de onderdelen in de vakken niet zien en dat een deel van de opdrachten als niet erg relevant wordt ervaren.

5. OLC leden: Nico van Diepen zal de OLC gaan verlaten, Margarita Jeliazkova zal zijn plaats innemen. Jessica van de Vosse (SE scheikunde) zal namens de studenten de OLC komen versterken.

6. Samuel Young zal plaatsnemen in de Benoemingsadviescommissie voor een nieuwe hoogleraar.

Volgende keer:

Dinsdag 6 juli, van 16 – 17 uur. Evaluaties van studentleden als specifiek agendapunt.