notulen - 29 januari 2009

Notulen vergadering 29 januari 2009

Aanwezig Nellie Verhoef (vz), Anne Dijkstra (notulen), Fer Coenders, Erwin Bosma en Edwin Huijberts

Afwezig: Nico van Diepen (mk) en Wolf Rombouts

1

N.a.v. notulen vergadering 18 juni 2009

·

Punt 1: het vak SEC loopt nu. Met de opleidingsdirecteur is afgesproken het vak dit jaar wel aan Mijleer studenten aan te bieden. Na afloop, halverwege het jaar, zal de OLC de ingekomen memo van M. Jeliazkova en een visie van A. Dijkstra bespreken om een advies te formuleren of het vak onderdeel van het curriculum van Mijleer moet blijven of niet.

·

Punt 1: Edwin geeft aan dat de inhoud van OK1 voor de Science Communication studenten een punt van aandacht is. Het vak sluit op dit moment niet aan op de SC richting. Als oplossing zijn er dit jaar vervangende opdrachten bedacht. Het is gewenst dat de OLC in de loop van het jaar hierover een advies formuleert.

·

Pagina 1: Nellie checked of de door ons geleverde correcties op het OER zijn verwerkt (actie Nellie).

2

Stand van zaken master, minor en educatieve minor.

·

De master en minoren lopen. Pas in december hoeven studenten te beslissen of ze de educatieve minor gaan volgen en zal bekend worden hoeveel studenten zich voor deze minor inschrijven. Waarschijnlijk zijn er in ieder geval een paar aanmeldingen van elke richting.

·

ST en Na vullen Fer en Jan van de V. samen in vanwege de verwevenheid van de vakken in de onderbouw.

·

Voor wiskunde was veel belangstelling bij de voorlichting, maar de aanmeldingen vallen tegen.

3

Werving

·

De werving is per faculteit verschillend georganiseerd. Via bijvoorbeeld vakgroepvoorlichting (TNW), studieverenigingen (ST, TNW), of via een infomarkt (AT). Onbekend is hoe het bij BMT is georganiseerd.

·

Anne vraagt Marjolein om de werving voor alle tracks per faculteit te inventariseren en te bekijken of het mogelijk is een jaarkalender op te stellen (actie Anne).

4

Regeling diplomering, afstudeerpraatje

·

Pauline heeft een regeling opgesteld en rondgemaild. Deze regeling heeft echter geen definitieve status.

·

Het standpunt van de OLC is om te zorgen voor een standaardregeling die zoveel mogelijk aansluit bij de andere opleidingen in de faculteit en bij wat er in het OER of de examenregeling van GW over afstuderen staat.

·

Nellie vraagt Nico dit als mastercoordinator op zich te nemen (actie Nellie).

5

ELAN-dag Zenderen 26-10-2009

·

O.m. voorbereidingsbijeenkomsten georganiseerd door de commissie moeten voor een inhoudelijk interessante dag zorgen.

·

Onderwerpen zijn o.a. gebruik van het portfolio; en de gezamenlijke onderzoeksrichting.

·

De studentleden wordt gevraagd suggesties voor bespreking daar in te brengen.

6

Nieuwe OLC-leden

·

Margarita Jeliazkova inventariseert op dit moment wie als studentlid van Mijleer zitting wil nemen in de OLC

·

Wolf Rombouts is afgestudeerd; Fer heeft al gepolst wie belangstelling heeft, maar er is nog geen reactie. Het nieuwe lid hoeft niet van ST te komen. Anne zal in haar college een oproep doen (actie Anne).

7

Wvttk

·

Pieter Boerman, de opleidingsdirecteur, wilde zelf aanschuiven bij het overleg. Dit kan echter alleen als hij door de OLC wordt uitgenodigd.

8

Sluiting