notulen - 08 april 2009

Notulen OLC-vergadering 8 april 2009

Deze notulen zijn van de voortzetting van de vergadering van 26 maart. De in deze notulen genoemde agendapunten zijn niet besproken op de vorige vergadering.

Aanwezig: Verhoef (vz), Coenders, Dijkstra, Bosma, Huijberts (not)

Afwezig: Rombouts (mk), Bosma (mk)

0.

Naar aanleiding van vorige vergadering

De brief waarover vorige vergadering is gesproken, is gestuurd naar Boerman.

3.

Opzet vak Science Communication & New Technologies

Dit vak is opgezet door Anne Dijksta en wordt aan het einde uitgebreid geëvalueerd.

4.

Onderzoekscie

Nellie Verhoef wil een onderzoekcommissie oprichten. Deze moet zorgen voor een gescructureerde aanpak van onderzoek. Bijkomend voordeel is dat op deze manier goed duidelijk wordt welke afstudeeropdrachten er beschikbaar zijn. Daarnaast kan de commissie beleid maken over conferenties, wie waarheen gaat.

6.

Nederlandse taal van studenten

Nellie Verhoef meldt dat er een persoon bijna afstudeert, die nog onvoldoende de Nederlandse taal machtig is. Dit is een probleem, maar in de OER staat alleen dat de student een Nederlands VWO-diploma nodig heeft. Bij de uitstroom kan deze persoon hier dus niet echt op afgerekend worden. Hoe dit moet worden aangepakt is niet echt duidelijk.

Edwin Huijberts merkt hierbij op dat Science Communication in principe een Engelstalige master is, maar dat dit problemen kan opleveren bij Wetenschapsjournalisitiek. Ook hier is een oplossing nog niet voorhanden.

8.

Opleiden in de school

Dit project is in gang gezet. G. Jeurnink heeft deze taak gekregen.

9.

Wiskunde D op het Kottenpark

Door het nieuwe vak Natuur, Leven en Techniek (NLT) dreigt Wiskunde D op middelbare scholen in Enschede een ondergeschoven kindje te worden. Het Kottenpark gaat, na druk van Boerman en OLD-TW J.W. Polderman wel Wiskunde D geven, wellicht samen met Zuid. H. Ruizenaar gaat dit geven op een centrale locatie.

11.

Jaarlijkste beoordeling uitvoering OER

Dit punt wordt op de volgende vergadering behandeld.

12.

W.v.t.t.k.

Nellie Verhoef geeft aan dat er veel mensen zijn die wel een lesbevoegdheid willen verkrijgen, maar geen volledige master willen volgen. Ze zijn niet geïnteresseerd in de communicatievakken. Dit kost de opleiding wellicht studenten.