notulen - 02 juni 2009

Notulen OLC-vergadering 2 juni 2009

Aanwezig: Verhoef (vz), van Diepen, Coenders, Dijkstra, Huijberts en Rombouts

Afwezig: Minnebo en Bosma (kwam later binnen)

1.

Opmerkingen over notulen vorige vergaderingen

Over deel 1: Er zijn nog geen notulen van de vergadering van 8 april. Er komt in de notulen een opmerking naar aanleiding van de vakevaluatie en de brief die daarvoor naar de opleidingsdirecteur gestuurd is. Dit wordt gedaan door Nico van Diepen.

Over deel 2 (punt 4): Er is een onderzoekscommissie, met Jan v/d Veen, Nellie Verhoef en Jules Pieters. Edwin past dit aan in de notulen van de vorige vergadering.

De herhaaldelijke afwezigheid van Bart Minnebo kwam tijdens het bespreken van de notulen naar voren. Voor Bart Minnebo en Wolf Rombouts moeten in het nieuwe cursusjaar vervangers geregeld worden. Anne Dijkstra zal dit komend collegejaar in haar colleges opperen.

2.

Educatieve minor

Er wordt door het ministerie (VNSU) vastgehouden aan de eis dat de studenten die een bepaald vak willen geven alle vakken in de bachelor TW, TN, ST en INF moeten halen om de bevoegdheid te krijgen. Dit om eerst een pilot te doen en eventueel daarna de eisen te herzien.

3.

Beoordeling wijze van uitvoering van het OER (een van de taken van de OLC)

Anne Dijkstra komt met de opmerking dat de omschrijving van de vakken van master SC niet kloppen in het OER.

Er wordt besloten om te vergaderen over eventuele fouten en wijzigingen van het OER, hiervoor wordt op korte termijn een extra vergadering gepland. Hierin worden SEC, manier van beoordelen, roosters en studeerbaarheid meegenomen. Hierbij is de volgende taakverdeling afgesproken: Anne (Science Communication), Fer (SEC: ST/TN), Nico (SEC: INF/maatschappijleer), Nellie (SEC: TW), Edwin (Algemeen SC) en Wolf (Algemeen SEC).

Anne en Nico kijken naar het 3TU OER.

4.

Pre University College (PUC)

Alle activiteiten met leerlingen van het voortgezet onderwijs vallen onder deze instelling. Dus masterclasses, voorlichting, uitwisselingen, online leeromgeving. Scholing van docenten (professionalisering) blijft onder ELAN vallen.

5.

ELAN-dag Zenderen

Anne doet op de volgende vergadering verslag over de ELAN dag. Op deze dag komen curriculumwijzigingen aan bod, die eventueel komend najaar in gang gezet gaan worden.

6.

Voorbereiden op specifieke vakken of vakonderdelen binnen de lerarenopleiding (NLT, Technasium, ANW)

Dit punt is door Fer geopperd. Beginnende docenten hebben tegenwoordig naast een specifieke vakbevoegdheid ook de bevoegdheid om het vak ANW te geven, terwijl de vakinhoud van ANW complex is. Naast ANW, kunnen beginnende docenten op school gevraagd worden om ANW, NLT of op het technasium het vak O&O te gaan geven. De stelling is dat beginnende docenten in de huidige lerarenopleiding niet of nauwelijks voorbereid worden op de aan exacte vakken gelieerde vakken ANW, NLT en O&O.

Er wordt voorgesteld om de aansluiting met ANW, NLT en O&O te verbeteren door aandacht aan deze vakken te besteden tijdens vakdidactiek. Dit zal op de ELAN dag worden besproken door Nico van Diepen. Waarschijnlijk moet er gekeken gaan worden naar het huidige competentieprofiel van opleiding en eventueel moeten hierin wijzigingen aangebracht worden.

7.

w.v.t.t.k.

Fer verteld dat een SMARTBOARD besteld is voor de opleiding en afgeleverd wordt op zijn kamer. Deze is beschikbaar voor docenten en LIO’s die gebruik willen maken van het bord.

Wolf merkt op dat er voor de lerarenopleiding ST, TN, INF en TW geen aparte folders zijn. Alleen de folder voor maatschappijleer is beschikbaar.

Erwin merkt op dat de roosters vaak onoverzichtelijk zijn. Roosters zullen komend jaar via BOZ geregeld worden, hopelijk is het probleem dan opgelost.

8.

Volgende vergadering

Deze staat gepland op donderdag 18 juni om 11.30 uur. Op de volgende vergadering zal specifiek aandacht besteedt worden aan wijzigingen van het OER (punt 3) en Voorbereiden op specifieke vakken of vakonderdelen binnen de lerarenopleiding (punt 6).