Notulen OLC vergadering 10-05-2012

Aanwezig: Nellie Verhoef (vz), , Kaj Schadenberg, Eveline Dijkdrenth, Henk Groot Roessink, Hedwig te Molder, Gerdy ten Bruggencate, Fer Coenders (not).

Afwezig:

Vacature voor: Margarita Jeliazkova, en voor een student liefst uit de C-stroom.

1.

Notulen 22-03-2012

Correcties.

Geen tekstuele wijzigingen.

Naar aanleiding van.

a.

Ad 2. Visitatierapport.

·

Twee reacties vanuit SC:

o

het oordeel van de commissie dat de opleiding te academisch zou zijn wordt niet gedeeld.

o

ß-bruggenbouwer moet bruggenbouwer zijn.

·

Reactie vanuit SE:

o

Didactiek in de vakdidactiek vakken is zeker ook relevant voor de onderbouw.

o

Onderzoek van Onderwijs (OvO) heeft nadere explicitering nodig, ook wat beoordeling betreft.

2.

Protocol onderwijsplanning is ter informatie.

3.

Panelgesprekken studentleden OLC met studenten. Belangrijke punten:

-

Natuurkunde

·

Vakdid nat 2 uitsmeren over kwartiel 3 en 4 zodat uitwisseling van SP ervaringen mogelijk is tot einde schooljaar.

·

OvO handleiding is niet nuttig, geeft te weinig houvast.

-

Wiskunde

·

Bij sommige opdrachten is niet duidelijk wat er precies gedaan moet worden.

·

Gasten die een college verzorgen goed van te voren bijpraten over wat al gedaan is en wat interessant kan zijn.

·

Studenten hebben grote voorkeur voor een 1e graads SP docent

·

Beoordelen SP docenten het OvO mee? Antwoord van Nellie: nee.

Scheikunde vd 2 is nog niet afgerond, evaluatie volgt.

4.

OER

-

Algemene deel bespreken met Jules Pieters en Marijke Peijster (griffier van de examencommissies GW) .

-

Opleiding specifieke deel moet na de OLC ook nog naar de examencommissie.

We spreken af het OER volgende keer binnen de OLC te bespreken.

5.

Voorlichtingsminormarkt is goed bezocht. Aanmeldingen moeten binnenkort binnen zijn. Er gelden maxima voor de aantallen studenten, volgorde van inschrijving telt.

6.

Nog geen geschikte kandidaten gevonden om de OLC te versterken.

7.

Agendapunten voor de volgende keer:

-

OER

-

PKM verslag (zie ook punt 8 A)

-

Vakevaluaties

-

Vergaderdata OLC volgend jaar

a.

Op donderdag 12 april hebben een aantal OLC leden (Kaj, Hedwig, Fer) deelgenomen aan een workshop Positionering en Kwaliteit Masteronderwijs (PKM) onder leiding van Petra de Weerd-Nederhof en Nelleke van Adrichem. Sterke en zwakke punten van de SEC master zijn hier aan de orde geweest. Drie zaken zijn tijdens deze OLC kort besproken:

-

De profilering en werving van de SC stroom is belangrijk, maar het kost erg veel tijd en daarvoor ontbreekt eigenlijk de menskracht.

-

Best practices vanuit elke opleiding worden geïnventariseerd.

-

De SEC master kent een zeer diverse en ingewikkelde instroom.

b.

Educatieve minor. Landelijk overleg laat zien dat er problemen zijn rond de registratie van deze minor, die samen moet met de Bachelor diplomering.

Volgende bijeenkomst is op donderdag 7 juni, van 9 – 10 uur (in plaats van 14 juni), vergaderzaal ELAN C236.