Master OER GW 2012 - 2013 PMJS

Onderwijs- en Examenregeling

(ex artikel 7.13 en 7.59 WHW)

Masteropleidingen UT

De decaan van de faculteit,

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste en tweede lid, 9.38, onder b, en 9.18, eerste lid, onder a, en 7.59 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

gehoord het advies van de opleidingscommissie en de instemming dan wel het advies van de faculteitsraad ten aanzien van de opleidingsspecifieke bijlage van de betreffende opleiding

besluit vast te stellen de onderwijs- en examenregeling van de hierna genoemde opleiding:

·

Communication Studies (CS)

·

Educational Science and Technology (EST)

·

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (LVHOM)

·

Psychologie (MPS)

·

Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS)

·

Science Education and Communication (SEC)

Van de faculteit Gedragswetenschappen

Inhoudsopgave

Paragraaf 1 Algemeen 4

Artikel 1 Begripsbepalingen 4

Artikel 2 Inhoud van de opleiding 5

Artikel 3a Structuur van de MSc opleidingen 5

Artikel 4 Toelating tot de opleiding 5

Artikel 4a Taal 6

Paragraaf 2 Studiebegeleiding 7

Artikel 5 Studieplan 7

Artikel 6 Studiebegeleiding 7

Artikel 7 Studeren met een functiebeperking 7

Paragraaf 3 Tentamens 9

Artikel 8 Frequentie, tijdvakken, inschrijving, uitschrijving 9

Artikel 8a Tentamenvormen en informatie over tentamens 9

Artikel 9 Mondelinge tentamens 10

Artikel 10 Geldigheidsduur tentamens 10

Artikel 11 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 11

Artikel 12 Inzage- en nabesprekingsrecht 11

Artikel 13 Fouten of onvolledigheden in de administratie 12

Artikel 14 Vrijstelling van een tentamen of praktische oefening 12

Paragraaf 4 Examens 13

Artikel 15 Vrij programma 13

Artikel 16 De aan de opleiding verbonden examens 13

Artikel 16a Cum Laude afstuderen 13

Artikel 17 Tijdstippen examen en Afgifte getuigschriften 13

Artikel 18 Graad 14

Paragraaf 5 Beroep en Bezwaar 15

Artikel 19 – Individueel beroep en bezwaar 15

Artikel 19a Fraude 15

Paragraaf 6 Strijdigheid, wijziging en invoering 17

Artikel 20 Strijdigheid met de regeling 17

Artikel 21 Wijziging regeling 17

Artikel 22 Overgangsregeling 17

Artikel 22a Beoordeling onderwijs- en examenregeling 18

Artikel 23 Bekendmaking 18

Artikel 24 Inwerkingtreding 18

Preambule Toepasselijkheid

1.

Voor elke opleiding bestaat een opleidingsspecifieke bijlage.

2.

Per opleiding vormen dit algemene deel en de opleidingsspecifieke bijlage samen de onderwijs- en examenregeling voor de betreffende masteropleiding.

3.

Het algemene deel en de opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling worden vastgesteld door de decaan.

4.

De onderwijs- en examenregeling is van toepassing op alle studenten die staan ingeschreven bij de betreffende opleiding.

5.

De examencommissie van een opleiding stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden volgens artikel 7.12b van de wet.

6.

De wettelijke bevoegdheden van de examencommissie van een opleiding zijn van toepassing op alle onderwijseenheden die deel uitmaken van de opleiding van de student.

7.

De bepalingen in dit algemene deel van de onderwijs- en examenregeling, in de opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling en in de regels van de examencommissie van de opleiding zijn ook van toepassing op onderwijseenheden die worden verzorgd door docenten van buiten de opleiding of buiten de Universiteit Twente.

8.

Voor de Engelstalige masteropleidingen zijn Engelse vertalingen van dit algemene deel en de opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling en de regels van de examencommissie van die bacheloropleiding beschikbaar. In geval van conflict is de Nederlandse tekst bepalend en niet de Engelse vertaling.

9.

Daar waar in deze regeling sprake is van ‘de student’, ‘de docent’, hij’, ‘hem’, ‘zijn’, leze men ook ‘de studente’, ‘de docente’, ‘zij’ en ‘haar’.