Protocol voor Onderwijs- en studieplanning studiejaar 2010-2011

Protocol voor onderwijsplanning bachelor en master studiejaar 2012-2013

Inleiding:
In het studiejaar 2010-2011 is in het kader van de invoering van de UT-brede OER, OSIRIS en Blackboard enerzijds en de efficiency van onderwijsprocessen anderzijds, een gezamenlijk protocol opgesteld voor de onderwijs- en studieplanning. Op basis van de ervaringen die hiermee zijn opgedaan wordt breed gedragen geconstateerd dat het gezamenlijk handhaven van de vastgestelde deadlines in het protocol noodzakelijk is. Het protocol voor het studiejaar 2012-2013 is op basis van de ervaringen zoals in het afgelopen jaar opgedaan bijgesteld en treft u onderstaand aan. Deze nieuwste versie gaat niet meer expliciet in op studieplanning aangezien de afgelopen 2 jaar gebleken is dat dit proces nog niet eenduidig binnen de UT m.b.v. Osiris uitgevoerd kan worden.

Algemene toelichting

1.

Er is breed gedragen geconstateerd dat het gezamenlijk handhaven van de vastgestelde deadlines in het protocol noodzakelijk is.

2.

De vaststelling van het definitieve curriculum per 1 februari voorafgaand aan het nieuwe studiejaar vormt een belangrijk startpunt voor dit protocol. Het vastgestelde curriculum vormt de basis voor zowel het kunnen opstellen van de examenprogramma’s als ook voor het kunnen genereren van de juiste informatie m.b.t. het cursusaanbod.

3.

Voor het verkrijgen van een actueel inhoudelijk cursusaanbod voor het gehele studiejaar, dat tevens als bron kan dienen voor de facultaire studiegidsen wordt alle cursusinformatie tegelijk opgevraagd. Daarom zal ook voor 2012-2013 het inhoudelijke deel van de cursusinformatie, zoals opgenomen in de Onderwijscatalogus in Osiris, voor zowel het 1e als het 2e semester tegelijkertijd worden opgevraagd. De verroostering van onderwijs en toetsen blijft gefaseerd per semester plaatsvinden

4.

Na de vaststelling van de conceptroosters door de opleiding, zullen alleen nog roosterwijzigingen worden doorgevoerd na accordering door het management van de desbetreffende opleiding. Per faculteit/opleiding wordt afgesproken wie hiervoor vanuit het management aanspreekpunt is.

5.

vanuit de cursusinformatie uit Osiris zal automatisch in Blackboard een course site t.b.v. het onderwijs worden aangemaakt. Bepaalde basisinformatie zal automatisch vanuit Osiris in deze course site worden overgenomen, zodat docenten vervolgens deze site(s) dan verder kunnen aanvullen.

6.

In verband met de koppeling tussen Osiris en Blackboard, waarbij de course sites automatisch worden aangemaakt en Osiris cursusinformatie automatisch wordt getoond in Blackboard, wordt de noodzaak om de onderwijscatalogus tijdig ( 1 juni) volledig en juist gevuld te hebben nog veel groter!

7.

V.w.b. het roosterproces zal het wiskundeonderwijs voor alle opleidingen, gelet op de grote hoeveelheid toegeleverd onderwijs, als eerste ingepland gaan worden. Eventuele mutaties m.b.t. het vastgestelde wiskundeonderwijs kan alleen na goedkeuring van de betrokken OLD’s (van de betrokken opleidingen) worden gewijzigd.

8.

De roosters en de mutaties op de bestaande roosters worden via de website (Studentenportal), op een uniforme wijze gepubliceerd. Betreffende roosters zijn ook (vanuit het zelfde bronbestand) te raadplegen op de facultaire sites.

9.

Voor het opvragen van de benodigde onderwijsinformatie zal, in afstemming met de opleidingen, opnieuw gebruik worden gemaakt van de zgn. cursus-informatieformatie-formulieren/ het overzicht uit de onderwijscatalogus uit Osiris waarop evt. correcties, cq aanvullingen kunnen worden aangegeven. Desbetreffende formulieren zullen, ingevuld met de cursusinformatie van studiejaar 2011-2012, ter bijstelling/controle vanuit de BOZ worden aangeleverd aan de opleidingen. Verspreiding vindt plaats in overleg met de facultaire contactpersonen.

De belangrijkste bevindingen uit 2011-2012 en bijstellingen voor 2012-2013 betreffen de volgende aspecten:

·

De datum 1 februari wordt ieder jaar weer als vroeg ervaren, toch is besloten deze te handhaven. Via rapportage, met input vanuit S&O en de faculteiten/opleidingen, aan de voorzitter van de UCO wordt aangegeven in hoeverre opleidingen zich aan de deadline hebben gehouden. Indien blijkt dat voor bepaalde opleidingen het (nieuwe) curriculum niet tijdig is vastgesteld, wordt in overleg met de UCO bepaald welke consequenties dit heeft voor de procesgang (bij S&O en faculteiten/opleidingen) en welke vervolgacties nodig zijn, waarbij bijv. voor de desbetreffende opleiding een nieuwe deadline wordt vastgesteld. Evt. kosten die gemoeid gaan met extra inspanningen (maatwerk) , voor zover van toepassing, komen voor rekening van de desbetreffende opleiding.

·

Voor het 2e semester zal eerder (15 nov) worden gestart met het overzetten van de cursusinformatie uit Osiris naar Bb.
Om onderwijsprocessen adequaat in te kunnen richten en adequate studieplanning voor studenten mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de UT het onderwijsaanbod, grotendeels gegroepeerd in examenprogramma’s van de desbetreffende opleidingen, tijdig (streven is voor 15 juli) via Osiris aan studenten beschikbaar stelt. Concreet betekent dit dat iedere student aan een of meerdere examenprogramma’s gekoppeld dient te zijn. Hierdoor kan de student zijn studieprogramma tijdig raadplegen via Osiris en zijn studieplanning vormgeven. Dat gebeurt op dit moment op verschillende manieren.

Tijdpad

Management opleiding/faculteit

BOZ / S&O

Docent/opleiding

Student

Studie-adviseur

1 februari

OLD stelt curriculum opleiding gehele komende studiejaar vast

(cursus, aantal EC’s, kwartielplanning) en de overgangsregelingen.

BOZ zorgt voor:
-formulier opvragen roostergegevens 1e semester

- overzicht catalogus uit Osiris ( 1e en 2e semester)
- BOZ start met bouwen examenprogramma’s

 

 

 

1 maart

 

BOZ vraagt docenten/opleidingsverantwoordelijke om:
- via het aangeleverde formulier de roostergegevens op voor het 1e semester aan te leveren

- cursusinformatie voor het 1e en 2e semester aan te leveren d.m.v. Het Overzicht uit de onderwijscatalogus Osiris te corrigeren c.q. aan te vullen

Docent/opleidingsverantwoorde-lijke ontvangt verzoek tot het aanleveren van roostergegevens voor het 1e semester via het aangeleverde formulier en de cursusinformatie van het 1e en 2e semester d.m.v. het overzicht uit de onderwijscatalogus Osiris te corrigeren c.q. aan te vullen.

 

 

1 april

UT-Model-OER is vertaald naar concept-OER per opleiding

BOZ stelt op basis van het vastgestelde curriculum de bijbehorende examenprogramma’s in Osiris op.

BOZ begint met opstellen conceptroosters voor het 1e semester

BOZ start met de verwerking van de gegevens (cursusinformatie + roostergegevens) in de Osiris catalogus

Docent/opleidingsverantwoorde-lijke stuurt

d.m.v. een gecorrigeerde uitdraai van de cursusinformatie voor het 1e en 2e semester en de roostergegevens 1e semester op naar BOZ

 

 

30 mei

OER wordt met OLC besproken

BOZ levert de cursusinformatie in Osiris voor het 1e semester op en start met de verwerking van de gegevens voor het 2e semester.

BOZ plaats de conceptroosters op de portal

Controle Osiris cursusinformatie,

daarna definitieve vaststelling van de ingevoerde gegevens!

 

 

1 juni

De OLD accordeert de in Osiris opgestelde examenprogramma’s (deze zijn onderdeel van de OER van de opleiding)

De decaan legt OER opleidingen voor aan faculteitsraad ter instemming

De opgestelde examenprogramma’s worden ter accordering voorgelegd aan de OLD.

Nadere afstemming opleiding en BOZ omtrent inrichting Osiris en opleidings OER.

Koppeling van de OSIRIS cursusinformatie t.b.v. het 1e semester met Blackboard t.b.v. aanmaak van de course-site

Docenten controleren de concept roosters en geven evt. wijzigingen door aan BOZ

Docenten starten met het verder invullen/actualiseren van de aangemaakte course-site t.b.v. 1e semester

 

 

1 juli

15 juli

OER van de opleiding komt beschikbaar voor studenten.

Faculteit/opleiding informeert studenten over de praktische aspecten in het verlengde van de vastgestelde OER

Conceptroosters 1e semester zijn afgestemd met de opleiding en vastgesteld.

BOZ maakt overzicht van studenten waarvoor nog geen passend, individueel, examenprogramma is vastgesteld.

BOZ stelt examenprogramma’s in OSIRIS open.

Les- en toetsrooster 1e semester beschikbaar.

BOZ levert de cursusinformatie in Osiris voor het 2e semester op

 

De examenprogramma’s worden in Osiris vanaf half juli opengesteld voor studenten.
- de student ziet en controleert het (standaard) examenprogramma.

De studieadviseur ondersteunt studenten t.a.v. individuele vragen.

15 juli augustus/

september

 

Doorvoeren roostermutaties op basis van door de opleiding geaccordeerde wijzigingen

 

Studenten zien behaalde studieresultaten via ‘studievoortgangs-
overzicht’ in Osiris

.

De

studieadviseur bewaakt de studievoortgang van studenten.

1 oktober

15 oktober

 


Opvragen roostergegevens voor het 2e semester

BOZ begint met opstellen conceptroosters op voor het 2e semester

Docent levert roostergegevens 2e semester aan.

 

 

15 november

1 december

 

Koppeling van de OSIRIS catalogusgegevens met Black Board 2e semester t.b.v. aanmaak van de course-site

Conceptroosters 2e semester zijn

op de portal geplaatst.

Docenten starten met het verder invullen/actualiseren van de aangemaakte course-site t.b.v. 2e semester

Docenten controleren de

conceptroosters

Studenten zien behaalde studieresultaten via ‘studievoort-gangsoverzicht’ in Osiris

Neemt contact op met de opleiding in geval van mutaties tijdens zijn studie in zijn programma

idem

14 december

 

Les- en toetsrooster 2e semester beschikbaar

 

 

idem

1 februari

 

BOZ stelt examenprogramma’s in OSIRIS open voor masterstudenten die in het 2e met hun studie starten

 

De examenprogramma’s worden in Osiris opengesteld voor masterstudent die in het 2e semester instromen

De student ziet en controleert het (standaard) examenprogramma.

De studieadviseur bewaakt de studievoortgang van studenten