Notulen OLC vergadering 22-03-2012

Aanwezig: Gerdy ten Bruggencate, Nellie Verhoef, Kaj Schadenberg, Eveline Dijkdrenth, Henk Groot Roessink, Fer Coenders (not).

Afwezig: Hedwig te Molder

Vacature voor: Margarita Jeliazkova, en voor een student liefst uit de C-stroom.

0.

Welkom aan Henk Groot Roessink (wiskunde-educatie).

1.

Notulen 9-02-2012

Correcties.

Pagina 1, punt 0: Halverwege de pagina, de zin : “Misschien is het toch beter om de enquêtes …………… doen. “ moet een eigen alinea worden want de zin hoort niet bij het kopje Gesprek met de onderwijskunde studenten.

Pagina 2, punt 2: Kees de Lauw moet zijn Cees Terlouw.

Pagina 2, punt 3. “Verlengede polot” moet zijn “verlengde pilot”.

Naar aanleiding van.

a.

De evaluaties via Evasys hebben deze keer wel een redelijke respons gehad, dus kunnen we daar in de toekomst mee doorgaan. Waarschijnlijk heeft het geholpen dat tijdens de panel gesprekken gevraagd is de vragenlijsten in te vullen, en dat de docenten tijdens het laatste college ook een oproep hiervoor hebben gedaan.

b.

Kaj gaat de panelgesprekken weer organiseren na het derde blok voor studenten die VD2 volgen bij wiskunde, natuurkunde, informatica en maatschappijleer. Scheikunde loopt ook nog in blok 4 evenals Didactiek Onderbouw, deze vakken komen daarom na blok 4 aan de beurt.

c.

Per 1 mei is Wouter van Joolingen de nieuwe hoogleraar bij ELAN voor vakdidactiek en professionalisering. Wouter is nu nog verbonden aan IST binnen de faculteit GW.

2.

De visitatiecommissie heeft witte rook gegeven over de SEC master. De commissie heeft zich wel kritisch uitgelaten over de beoordelingen van de eindverslagen. Wat ze hiermee precies bedoelen weten we niet, we zullen de voorlopige rapportage daarvoor moeten afwachten die rond 1 mei zal verschijnen. We hebben dan tot 16 mei om te reageren op onjuistheden in het rapport.

Vanuit de OLC had Nellie een overzicht gemaakt van de actiepunten uit 2011. Kaj en Nellie hebben beide de commissie te woord gestaan als UT delegatie.

3.

Screening door de examencommissie UT van scripties uit de Master SEC is kort besproken aan de hand van het document. Goed dat dit plaats vindt zodat de beoordelingen nog eenduidiger worden over de vakken heen. De opgemerkte kritische punten zijn besproken.

4.

De procedure voor de gang van zaken rond en de beoordeling van OvO wordt over de drie vestigingen (TUD, TUE, UT) afgestemd. Daarbij zal ook duidelijker moeten worden beschreven wat het doel van OvO is. Die vraag ligt nu bij de staf van ELAN.

5.

Vakevaluaties.

Over het algemeen zien ze er goed uit, het aantal respondenten is hoger dan de vorige keer. Deze vakevaluaties zijn nog niet in de staf ELAN besproken. De OLC valt het volgende op:

-

Economie: positief beeld

-

Wetenschapsjournalistiek: het merendeel van de respondenten is niet bezig met de SEC master en we kunnen niet onderscheiden wie deze master wel doet. Er is nogal een spreiding te zien, waarschijnlijk veroorzaakt omdat de verwachtingen van de studenten anders waren dan de inhoud van het vak.

-

Maatschappijleer: de kritisch punten zijn al met de docent besproken.

-

Scheikunde: van de twee respondenten is een positief en de ander niet. Het niveauverschil tussen de deelnemers was erg groot, en dat veroorzaakte duidelijk problemen. Volgend jaar alleen studenten toelaten met voldoende vakinhoudelijke bagage.

-

Onderwijskunde 2: veel positiever dan OK1. Duidelijke verbetering en wel een positief beeld. Feedback op opdrachten kan wel verbeterd worden.

-

Natuurkunde: duidelijkheid van de opdrachten en de beoordeling van de opdrachten kan beter, verder positief.

-

Wiskunde: externe sprekers waren niet even gelukkig gekozen, en hielden zich niet aan de afspraken. Dat is te zien in de evaluatie. De rest ziet er goed uit.

6.

Minormarkt is op 26 april, de mastervoorlichting op 4 april. Met beide heeft de OLC geen directe betrokkenheid.

7.

De komende vergaderingen moeten in ieder geval aan de orde komen:

-

OER (april)

-

Panelgesprekken / vakevaluaties

-

Visitatierapport (mei)

-

Kalender met alle ELAN activiteiten, daar kunnen de OLC vergaderingen dan bij in. Gerdy en Jan wordt gevraagd een eerst versie te maken.

8.

Volgende vergaderingen:

-

Donderdag 19 april, van 16 – 17 uur. Locatie volgt nog (door verhuizing ELAN binnen Cubicus).

-

Donderdag 10 mei, van 12.30 – 13.30. Locatie volgt nog.

9.

Geen wvttk.