indruk van de Startconferentie van 07 december 2006

Verslag Startconferentie Stimulering Twents Talent
7 december 2006

Afgelopen donderdag 7 december 2006 organiseerde de Universiteit Twente - Elan in samenwerking met het Kennis Instituut Stedelijke Samenleving (KISS) een startconferentie met als titel ‘Stimulering Twents Talent’. Centrale thema was: verbetering van de participatie van allochtonen in het hoger onderwijs. Met de conferentie is het gelijknamige project van start gegaan.
Doel van de conferentie was om samen met diverse betrokkenen uit onderwijsinstellingen (bestuurders, docenten, studenten), openbaar bestuur, zelforganisaties en hulpverlenende instanties van gedachten te wisselen en in kaart te brengen wat nodig is om te bereiken dat al het allochtone talent tot ontplooiing komt. Deze dag was vooral bedoeld om kennis en ervaring te delen maar ook om concrete maatregelen te kunnen benoemen waarmee de participatie van allochtonen in het hoger onderwijs kan worden bevorderd.
De teleurstelling over de wat lage opkomst werd geheel gecompenseerd door de diversiteit en betrokkenheid van het gezelschap. De juiste groep op de juiste plaats voor deze startconferentie.

Een aantal concrete thema’s die tijdens conferentie naar voren kwamen verdienen een nadere bestudering. Zo werd het idee van een SummerCampus, speciaal ingericht voor allochtone scholieren voor wie het HO niet vanzelfsprekend is, breed ondersteund. Gedacht wordt aan een specifiek programma waarbij intensief kennis gemaakt kan worden met de academische wereld van een universiteit. De beschikbare kennis over uitdagende leeromgevingen voor allochtoon talent is daarbij uitgangspunt voor het ontwerp van de programma’s.

Intensievere voorlichting aan allochtone leerlingen en hun ouders zal zeker aandacht moeten krijgen. Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de inhoud van studies en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zorgvuldige communicatie met duidelijke informatie aan ouders door middel van kennismakingsbijeenkomsten, eventueel in de eigen taal, zal ouderbetrokkenheid gunstig beïnvloeden. Verwacht wordt dat zij hun kinderen vervolgens beter kunnen ondersteunen bij het maken van (studie)keuzes en bij het volharden in de studie ook als deze even tegenzit. Inschakelen van intermediairs (rolmodellen, mentoren) zijn hierbij genoemd als een stimulerende factor, ook als het gaat om begeleiding en ondersteuning in het studiekeuzeproces van de leerling.
De boodschap van de universiteit naar de doelgroep moet helder zijn: om de kenniseconomie draaiende te houden is al het talent nodig. Een beroep op allochtoon talent zal de universiteit ook in daden moeten laten zien. Allereerst door het creëren van een omgeving waarin studenten optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit vraagt van bestuurders, docenten en studiebegeleiders te anticiperen op de wensen en behoeftes van de allochtone studentengroep. Diversiteitbeleid als kwaliteitskenmerk van hoger onderwijs!
De conferentie heeft goede aanknopingspunten opgeleverd die uitgewerkt kunnen worden tot concrete activiteiten. De medewerkers in het project ‘Stimulering Twents Talent’ zullen samen met de betrokkenen zich daarvoor de komende 2 jaar inzetten.