CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Internet Consultations on FP8

Uitnodiging internetconsultatie KP8

Het toekomstige Europese onderzoeks- en technologiebeleid

In 2013 eindigt KP7 en naar verwachting zal in 2014 een nieuw Kaderprogramma (KP8) van start gaan. Het is nog niet bekend hoe KP8 ingericht gaat worden en wat de omvang van KP8 zal zijn. De Europese Commissie zal pas in 2011 daadwerkelijk starten met het opstellen van een voorstel voor KP8. Om actief en tijdig de invulling van KP8 te beïnvloeden is het echter zaak om nu al te beginnen met het vaststellen van een Nederlandse inzet.

Nederland streeft naar een KP8 dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die gebruik maken van het Kaderprogramma. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken nodigen u daarom uit om uw wensen kenbaar te maken en hierover met andere gebruikers van KP8 in discussie te treden. Dit kunt u doen via LinkedIn (zie de toelichting hieronder). Werken via LinkedIn is voor de overheid een nieuwe manier om stakeholders te betrekken bij de beleidsvorming. De internetconsultatie zal van 24 juni t/m 14 juli geopend zijn.

U kunt de Nederlandse inzet voor KP8 beïnvloeden door input te leveren. Deze input wordt verzameld als onderdeel van een advies aan de ministers. Hoewel wij zeer veel waarde hechten aan uw reacties, kunnen wij natuurlijk niet garanderen dat ieders inbreng gehonoreerd zal worden. De ministers van OCW en EZ zullen op basis van de inbreng tot een gedegen belangenafweging komen en een standpunt bepalen. De uiteindelijke inzet wordt bepaald door het kabinet. Uiteraard informeren wij u over de definitieve Nederlandse inzet zodra deze bekend is. Naar verwachting is dat eind 2010. Ook zullen wij de analyse van de discussie op LinkedIn in september aan u verspreiden.

Wij zien uw bijdrage op LinkedIn met belangstelling tegemoet.

Margo Strijbosch
Janna Hensing
Jeroen Doorman
Lars Vos
Daniël Mourad

Toelichting LinkedIn
Mocht u nog niet actief zijn op op LinkedIn, dan kunt u een profiel aanmaken op http://www.linkedin.com/

Nadat u zich geregistreerd heeft en voor het eerst op LinkedIn inlogt, dient u in de menubalk aan de bovenzijde onder “Groups” op “My Groups” te klikken. Vervolgens kunt u dan aan de rechterbovenzijde in de zoekbalk op “KP8” zoeken. Eén van de resultaten van deze zoekopdracht is “KP8: Het Toekomstige Europese Onderzoeks- en Technologiebeleid.”

Door vervolgens te klikken op “Join this Group” kunt u zich aanmelden bij de KP8-internetconsultatie. Uw aanmeldingsverzoek zal terecht komen bij de beheerder van de groep. Deze zal u zo snel mogelijk toegang geven tot de groep. U ontvangt een bevestigingsbericht zodra u toegang heeft tot de groep.

Binnen de groep kunt u uw mening geven op een aantal discussievragen. Deze kunt u vinden onder “Discussions”.

Colofon
Agentschap NL
NL Innovatie
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Tel. (088) 602 5250
Fax. (088) 602 9023
www.agentschapnl.nl/egl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.