CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Programma Startsymposium Centre for Care Technology Research 13 oktober 2010

In het kader van het programma NIG van NWO/ZonMw hebben de Universiteit Maastricht, de Universiteit Twente en TNO gezamenlijk een voorstel ontwikkeld om te komen tot een Centre for Care Technology Research. Dat voorstel is door NWO/ZonMw na een uitvoerige selectieprocedure geselecteerd als een van 8 ‘centres of research excellence’ op het terrein van medische technologie (NIG-CoREs), in het bijzonder de extramurale technologie. Inmiddels is dit voorstel erkend als kandidaat CoRE. Dat betekent dat vanuit NWO/ZonMw gezocht wordt naar financiering. Vooruitlopend op die mogelijke financiering richten de partners het centrum op. Zij werken daarbij samen met een groot aantal bedrijven en zorginstellingen.

De behoefte aan nieuwe technologie voor de zorg is groot. Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen waar de gezondheidszorg mee geconfronteerd wordt. Gezamenlijk kunnen de partners een wezenlijke bijdrage leveren aan innovatie in de extramurale zorg door de inzet van technologie. De UM is sterk op het gebied van zorgonderzoek en zorginnovatie, de UT is sterk op het gebied van technologieontwikkeling en TNO is sterk op terreinen als veiligheid en kwaliteitsborging. Door deze sterktes te combineren in een gezamenlijk centrum en structurele samenwerkingsrelaties te ontwikkelen met bedrijven en zorginstellingen ontstaan nieuwe mogelijkheden om tot fundamentele doorbraken te komen.  

Op 13 oktober a.s. organiseren wij in Eindhoven een startsymposium. Tijdens dat symposium zullen de bestuurders van de UT, de UM en TNO een samenwerkingsovereenkomst tekenen en daarmee het startschot geven voor het centrum. Het belang van deze gebeurtenis wordt onderstreept door het feit dat demissionair minister van Economische Zaken, mevr. M. van der Hoeven, alsmede dhr. P. Huijts, directeur generaal volksgezondheid van het ministerie van VWS, bereid zijn gevonden een inhoudelijke bijdrage aan het programma te leveren.

Wij nodigen u van harte uit om bij de gelegenheid aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid is voor ons van grote waarde. Dit centrum zal zich immers zeer open moeten verhouden tot U en anderen in onze buitenwereld om de beoogde impact te kunnen realiseren.

Het inhoudelijke deel van de dag begint om 10.00 uur, het officiële deel om 15.00 uur. Uiteraard bent u de hele dag welkom.

Download het programma en de uitnodiging. Bijgevoegd is ook de antwoordkaart, u kunt deze uitprinten en per post versturen, maar u kunt ook via de mail aangeven of u aanwezig bent en zo ja voor welk dagdeel. Gelieve erbij te vermelden of u deel zult nemen aan de lunch.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met prof.dr. Luc P. de Witte (l.de.witte@hszuyd.nl) en/of prof.dr. Hermie Hermens (h.hermens@rrd.nl).