CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

EZ actieplan Maatschappelijke Sectoren en ICT

Bestaande ICT toepassingen worden niet of onvoldoende ingezet voor het oplossen van nijpende maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor wordt op veel plaatsen opnieuw het wiel uitgevonden en krijgt de burger niet de optimale dienstverlening. Door gebrek aan samenwerking in en tussen partijen lukt het niet om lokale successen nationaal in te zetten.

Met het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT hoopt het kabinet een impuls te geven aan het vernieuwen van de samenwerking bij het oplossen van breed levende problemen in de zorg, mobiliteit, het onderwijs en veiligheid. Deze samenwerking en verbeterde dienstverlening kan worden ondersteund door ICT.

Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter delen van informatie tussen hulpdiensten, gemeente en vervoerders van gevaarlijke stoffen, zodat sneller adequaat kan worden opgetreden bij ongelukken met dergelijke transporten. Ander voorbeeld is het gebruik maken van camera’s op wegportalen over de snelwegen voor het opsporen van gestolen auto’s of ander crimineel gedrag. Er zijn inmiddels veel initiatieven om ICT voor dergelijke processen in te zetten. Dit betreft echter vaak kleinschalige en versnipperde projecten. Het actieprogramma richt zich op het helpen opschalen van dergelijke initiatieven door belemmeringen weg te nemen.

In het vierjarig actieprogramma werken zes departementen intensief samen met de markt om belemmeringen weg te nemen en doorbraken te realiseren in het breder toepassen van reeds bestaande ICT-oplossingen. Dit geeft eveneens een impuls aan het beter benutten van de in Nederland beschikbare hoogwaardige ICT-infrastructuur en bevordert daarmee economische groei en innovatie. Nederland loopt internationaal voorop voor wat betreft de ICT infrastructuur, maar toepassing daarvan blijft achter.

Voor de looptijd van het actieprogramma (2005-2009) is vanuit de rijksoverheid 80 miljoen euro beschikbaar. Gestreefd wordt naar een bijdrage van partijen uit de sector van 50 miljoen euro.

Het actieprogramma bestaat uit 14 actielijnen en 32 acties. Indien nodig worden deze acties in de looptijd van het programma aangevuld of bijgestuurd. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Minister Brinkhorst van Economische Zaken coördineert het actieprogramma.

Het actieprogramma is in te zien op www.maatschappelijkesectorenenict.ez.nl . Meer informatie is ook te vinden op de website www.maatschappelijkesectoren.nl